Collegebesluitenlijst Eemnes 27 maart 2018

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 3 april 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst wk 12
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Verkenning samenwerking met gemeente Baarn
Korte inhoud: Verslag verkenning samenwerking Baarn en Eemnes. Op basis van de belangrijkste succesfactoren voor samenwerking biedt de samenwerking van Baarn en Eemnes met het oog op de uitdagingen in de toekomst goede kansen. In de ambtelijke verkenning zijn alle varianten die er in Nederland zijn voor ambtelijke samenwerking de revue gepasseerd. Daar zijn er op basis van de gekozen uitgangspunten uiteindelijk twee overgebleven. Verder is, om de energie in het proces te houden, gegeven de onzekere situatie in Noord-Holland gekeken naar de mogelijkheden al eerste stappen te zetten. Het verslag van de verkenning leidt tot aanbevelingen die kort zijn samengevat in de beslispunten.

Het college besluit:
1. kennis te nemen en te onderschrijven van de uitgangspunten van het verslag “Verkenning naar ambtelijke samenwerking Baarn en Eemnes” en voorbereidingen te treffen voor het uitvoeren van de
aanbevelingen;
2. bij het doorzetten van de herindeling van Huizen, Blaricum en Laren door Provinciale staten van de provincie Noord-Holland te kiezen voor een intensieve ambtelijke samenwerking/ambtelijke fusie met gemeente Baarn;
3. de huidige samenwerking de komende tijd te intensiveren op de dan voorliggende onderwerpen (zoals delen van de nieuwe coalitieakkoorden/collegeprogramma’s);
4. de beide gemeentesecretarissen uit te nodigen een voorstel voor het vervolgproces uit te werken;
5. de gemeenteraad te informeren over dit besluit.

2.2.

Analyse begrotingsrechtmatigheid 2017
Korte inhoud: Dit voorstel dient in het kader van de accountantscontrole op de jaarrekening 2017 te worden bezien. De accountant controleert namelijk op een rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties. Daarnaast wordt ook de begrotingsrechtmatigheid gecontroleerd. Dit houdt in dat er wordt getoetst of er lastenoverschrijdingen op programmaniveau zijn geweest en of de investeringskredieten zijn overschreden. Daarbij is het per definitie zo dat overschrijdingen van de begroting niet rechtmatig zijn, maar het is tegelijkertijd zo dat deze overschrijdingen niet in alle gevallen worden meegewogen in het accountantsoordeel. In 2016 heeft de accountant aangegeven het niet wenselijk te vinden om dezelfde raadsvergadering van de behandeling van de jaarstukken de raad om goedkeuring te vragen rondom de lastenoverschrijdingen van de programma’s en investeringskredieten. Vervolgens is toegezegd om dit onderwerp voortaan in een raadsvergaderingen voorafgaand aan de behandeling van de jaarstukken te behandelen. Om die reden legt dit voorstel nu voor ter besluitvorming

Het voorstel is teruggetrokken door de portefeuillehouder.

2.3.

Concept jaarstukken 2017
Korte inhoud: Begin april start de accountant met de controle van de jaarstukken. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Omdat op dit moment nog niet alle cijfers bekend zijn, met name het deel individuele voorzieningen Sociaal Domein, betreft dit 1e concept een onvolledig jaarrekening. Dit is de jaarrekening waarop de accountant de controle in april uitvoert.

De jaarrekening is ter eerste lezing in het college geweest.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: Bezwaarschrift tegen de afwijzing van een vergoeding voor kosten voor leerlingenvervoer in de vorm van aangepast vervoer

Het college besluit het advies van de commissie te volgen en
- het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
- het bestreden besluit in stand te laten.

3.2.

Notitie 'Inzet budgetcoach in Eemnes: nadere uitwerking invulling functie budgetcoach'
Korte inhoud: In deze notitie wordt uitgewerkt welke inzet de budgetcoach gaat leveren in de gemeente Eemnes.

1. De gewijzigde notitie ‘Inzet budgetcoach’ vast te stellen.
2. Akkoord te gaan met de inzet van een budgetcoach voor 0,44 fte ter hoogte van het bedrag van € 34.624, per jaar,
voor de jaren 2018-2020.
3. Conform kadernota 2018 het saldo van € 34.624, te dekken uit het geraamde budget ad € 35.000 voor de
armoederegisseur
4. De onder 1 genoemde notitie ter kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden naar rato van besteding.

3.3.

Aanbesteding leerlingenvervoer 2018-2021 regio Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: Het vaststellen van het aanbestedingsdocument zodat per 1 augustus uitvoering wordt gegeven aan een nieuwe overeenkomst Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer 2018-2021. Tevens het verlenen van mandaat aan de algemeen directeur regio Gooi en Vechtstreek.

1. Kennis te nemen van de publicatie, onder voorbehoud van bestuurlijk akkoord, op 16 maart 2018 in de
aanbestedingskalender.
2. Het aanbestedingsdocument Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer 2018-2021 vast te stellen, inclusief
bandbreedte tarieven.
3. De algemeen directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek met terugwerkende kracht, per 1 januari 2018, te mandateren / volmacht verlenen met het recht tot het verlenen van ondermandaat / substitutie om een inkoopprocedure te starten en uit te voeren voor het leerlingen en jeugdhulpvervoer.
4. De algemeen directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek te mandateren/ volmacht verlenen met het recht tot het
verlenen van ondermandaat / substitutie om namens de gemeente uitvoering te geven aan: de opdrachtverstrekking
van het leerlingen en jeugdhulpvervoer aan (een) aanbieder(s), de controle op rechtmatigheid van declaraties
van het leerlingenvervoer, de behandeling van klachten, de benodigde verwerking van persoonsgegevens en de
uitoefening van taken die van toepassing zijn op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming.
5. Volmacht te verlenen met het recht van substitutie aan de algemeen directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek om de gunning van de opdracht uit te voeren.
6. Volmacht te verlenen met het recht van substitutie aan de algemeen directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek
om het beheer van de overeenkomst Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer 2018-2021 uit te voeren. Hiertoe wordt in
ieder geval gerekend: ingebrekestelling, ontbinding, vorderen van nakoming, opzegging en verlenging van een
overeenkomst en alle andere besluiten, die hiermee verband (kunnen) houden, tot met uitzondering van het voeren van
een rechtsgeding.
7. de werkwijze in Eemnes blijft gelijk aan de huidige werkwijze.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Definitief Ontwerp ‘plus’ Huis van Eemnes
Korte inhoud: Conform de contractuele afspraken heeft Vaessen BV het Definitief Ontwerp 'plus' voor het Huis van Eemnes opgesteld.

Het college:

  1. Neemt kennis van de brief van de fractie van Dorpsbelang en besluit gelet op de dwingende juridische bepalingen in de overeenkomst alleen de juridisch verplichte besluiten te nemen
  2. Besluit op grond van artikel 4 van de Overeenkomst voor het ontwerp van het “Huis van Eemnes” het Definitief Ontwerp ‘plus’ goed te keuren.
  3. Besluit op grond van artikel 4 van de Overeenkomst voor het ontwerp van het “Huis van Eemnes” in te stemmen met de geactualiseerde open raming van de investeringskosten voor de realisatie en de geactualiseerde TCO-opgave van € 437.166,- per jaar en de geactualiseerde prijsopgave voor het toekomstig onderhoud die daarvan onderdeel uitmaakt.
  4. Besluit op grond van artikel 17.2 III van de Overeenkomst voor het ontwerp van het “Huis van Eemnes” en artikel 2.5 van de Basisovereenkomst voor de ontwikkeling, realisatie en het onderhoud van het Huis van Eemnes in te stemmen met de geactualiseerde aanneemsom van € 11.404.609,- voor de realisatie van het project.
  5. Besluit bijlage 1 van de toetsingsrapportage ‘Beantwoording vragen DO / Lijst openstaande zaken toetsing DO en DO+’ te hechten aan de getekende ‘Basisovereenkomst voor de ontwikkeling, realisatie en het onderhoud van het Huis van Eemnes’.
  6. Besluit het voorstel en de bijlagen ter informatie na installatie op 29 maart 2018 aan de nieuwe gemeenteraad te zenden.
  7. Besluit geheimhouding op te leggen aan bijlage 1 ‘Toetsingsrapportage Definitief Ontwerp plus met bijlagen’ en aan bijlage 3 Financiële stukken Definitief Ontwerp Plus’ conform artikel 25 van de Gemeentewet en artikel 10 lid 2 g van de WOB.
  8. Besluit Overeenkomst voor het ontwerp van het “Huis van Eemnes”’ en de ‘Basisovereenkomst voor de ontwikkeling, realisatie en het onderhoud van het Huis van Eemnes’ ter informatie aan de gemeenteraad te zenden.
  9. Besluit geheimhouding op te leggen aan de ‘Overeenkomst voor het ontwerp van het “Huis van Eemnes”’ en de ‘Basisovereenkomst voor de ontwikkeling, realisatie en het onderhoud van het Huis van Eemnes’ conform artikel 25 van de Gemeentewet en artikel 10 lid 2 g van de WOB.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

6.

Rondvraag / mededelingen

6.1.

Obstacle Run

Het college besluit op grond van artikel 4 lid 3 van de legesverordening van Eemnes vrijstelling te verlenen voor legeskosten aan de IISAH Foundation ihk van het organiseren van een Obstacle Run in Eemnes.