Collegebesluitenlijst Eemnes 27 november 2018

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 4 december 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. van Katwijk, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
De heer E. van Dalen, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 47
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.1.

Zienswijze regionale samenwerkingsagenda regio Gooi en Vechtstreek.
Korte inhoud: Regio Gooi en Vechtstreek vraagt de gemeenteraden om een zienswijze (per programma speerpunten aangeven) ten aanzien van de regionale samenwerkingsagenda 2019 - 2022.

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om de volgende zienswijze in te dienen:
1. voor de strategische agenda 2019 – 2022 de volgende speerpunten te kiezen, en daarmee focus aan te brengen in de te bereiken resultaten in 2022:
a.Inclusieve arbeidsmarkt;
b. mobiliteit (doelgroepenvervoer);
c. Bescherming en opvang;
2. aandacht te vragen voor de samenwerking tussen de regio Gooi en Vechtstreek en Amersfoort voor genoemde programma’s – thema’s.

2.2.

Zienswijze Regionaal Risicoprofiel VRU
Korte inhoud: De VRU vraagt de gemeente om een zienswijze op het regionaal risicoprofiel. In het risicoprofiel worden de risico's op incidenten en crises beoordeeld. Dit vormt de basis voor het beleidsplan van de VRU.

Het college besluit:
1. In te stemmen met voorgestelde zienswijze in bijgevoegde conceptbrief.
2. De zienswijze ter vaststelling door te geleiden naar de raad van 28 januari 2019.

2.3.

Zienswijze Kadernota 2020 Veiligheidsregio Utrecht
Korte inhoud: Betreft zienswijze op de Kadernota 2020 Veiligheidsregio Utrecht

Het college besluit:
1. In te stemmen met de zienswijze op de Kadernota 2020 VRU zoals weergegeven in bijgevoegde brief.
2. De zienswijze voor te leggen aan de raad van 28 januari 2019.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. VAN KATWIJK

3.1.

Bestuursopdracht herontwikkeling locaties Hink Stap Sprong en Hilt
Korte inhoud: Op 29 januari 2018 is de gebiedsvisie De Hilt en omgeving door de raad vastgesteld. De visie is tot stand gekomen na inspraak en overleg met omwonenden. Deze visie heeft betrekking op de stedenbouwkundige inpasbaarheid van woningen en appartementen op de binnenkort vrijkomende locatie van de Hilt en de locatie van de

voormalige lagere school de Hink Stap Sprong. Deze locaties liggen op enige afstand van elkaar en zullen op zich afzonderlijk van elkaar worden ontwikkeld, dat wil zeggen niet gelijktijdig. Deze bestuursopdracht gaat echter wel over beide ontwikkelingen. Er

moeten besluiten worden genomen over de planologische procedures, participatie met omwonenden en er moet een grondexploitatie worden geopend.

 

In afwachting van nadere informatie wordt dit voorstel aangehouden.

3.2.

Bestemmingsplan perceel Laarderweg 40 A te Eemnes
Korte inhoud: Er is voor het perceel Laarderweg 40 A een bestemmingsplan voorbereidt. Dit ontwerpbestemmingsplan heeft onlangs ter inzage gelegen. Nu wordt voorgesteld het bestemmingsplan Laarderweg 40A vast te stellen

Het college besluit:
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Laarderweg 40A (NL.IMRO.0317.BPLaarderweg 40A-Va01) vast te stellen;
2. De raad voor te stellen het college van burgemeester en wethouders te machtigen om de gemeente in al de verdere procedures op grond van de Wet ruimtelijk ordening, die naar aanleiding van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
Laarderweg 40A worden gevoerd, in rechte schriftelijk en mondeling
te vertegenwoordigen.

3.3.

Programmaplan Implementatie Omgevingswet Eemnes Tranche 2
Korte inhoud: Op 1-1-2021 is de Omgevingswet van kracht. In dit Programmaplan worden de doelen van de implementatie voor de jaren 2019 en 2020 besproken en wordt aangegeven welke inspanningen moeten worden verricht om deze doelen te halen.

In afwachting van nadere informatie wordt dit voorstel aangehouden.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Subsidieaanvraag Digi-Taalhuis 2019
Korte inhoud: Het Digi & Taalhuis, ondergebracht bij de Gooise Bibliotheken, biedt een laagdrempelige toegang op de weg naar verhoging van taal-, cijfer- en digivaardigheid. In de afgelopen 3 jaren werd het bekostigd uit de WEB middelen. Vanwege een nieuwe financierings systematiek is dat nu niet meer mogelijk. Onderliggende subsidieaanvraag betreft de ondersteuning in de benodigde gelden voor het voortbestaan van die activiteiten en als zodanig het Digi & Taalhuis.

Het college besluit:
1. Per 2019 een incidentele subsidie te verlenen van € 2.196,- voor het in stand houden van het Digi-taalhuis.
2. In gesprek te gaan met de bibliotheken voor een structurele oplossing vanaf 2020.
3. De subsidie 2019 ten laste te brengen van het budget: stelpost subsidies op kostenplaats Algemene voorzieningen Wmo (budget Preventief Voorveld)

4.2.

Concept-marktbewerkingsplan "Werken aan werk"
Korte inhoud: Vanuit de regio Gooi en Vechtstreek is aan de raden van de regiogemeenten het concept-marktbewerkingsplan "Werken aan werk" aangeboden met het verzoek hier input op te geven.

Het college besluit de gemeenteraad te vragen om input te leveren aan de regio Gooi en Vechtstreek op het concept-marktbewerkingsplan "Werken aan werk" .

4.3.

Raamovereenkomst 2019-2023 en Prestatieafspraken 2019-2020 met De Alliantie en de Huurdersbelangenvereniging
Korte inhoud: Op basis van de woonvisie en het activiteitenplan van de Alliantie zijn gesprekken gevoerd met de woningcorporatie en HuurdersBelangenVereniging de Alliantie regio Amersfoort (HBVA-A) om te komen tot prestatieafspraken voor 2019-2020 en is er een raamovereenkomst met ambities voor de periode 2019-2023 opgesteld.

Het college Besluit:
1. Akkoord te gaan met de Raamovereenkomst 2019-2023;
2. Akkoord te gaan met de Prestatieafspraken Eemnes 2019-2020;
3. De portefeuillehouder te mandateren voor het tekenen van de Raamovereenkomst 2019-2022 en de Prestatieafspraken Eemnes 2019-2020 namens het college van Burgemeester en Wethouders.

4.4.

Jongerenontmoetingsplaats (JOP)
Korte inhoud: In het collegeprogramma is een doelstelling 'Zorgen voor goede voorzieningen voor de jongeren'. Een onderdeel daarvan is het onderzoeken van de behoefte aan JOP’s en bij gebleken behoefte, realisatie hiervan. Met dit voorstel wordt de realisatie van de eerste JOP voorgesteld, met een integrale visie icm handhaving.

Het college besluit:
1. In de buitenruimte Huis van Eemnes een JOP realiseren;
2. De kosten á €10.000.- beschikbaar te stellen voor aanschaf en plaatsing van de JOP;
3. Deze kosten te dekken uit het budget Algemene voorzieningen Jeugd (92610002-442000);
4. Aan de raad voor te leggen om de visie op inzet van BOA’s tijdens de opstartfase van de JOP en structurele gebiedscontroles vast te stellen om positief en preventief met de jongeren in contact te zijn;
5. Aan de raad voor te leggen om de kosten voor de extra BOAinzet á €16.843 beschikbaar te stellen ten laste van de Algemene reserve 2019;
6. Aan de raad voor te leggen om de 1e begrotingswijziging 2019 vast te stellen;
7. Deze JOP te laten dienen als pilot voor meerdere JOP’s en de fasering zoals opgenomen in dit voorstel vast te stellen voor de realisatie van JOP’s tussen 2020-2021.

4.5.

Betaling huurschuld aan woningcorporatie De Alliantie
Korte inhoud: In de zomer van 2018 is via het JGT het verzoek gedaan aan de wethouder om een gezin in Eemnes te helpen verhuizen. Vanwege een huurschuld was het niet mogelijk om een nieuwe woning toegewezen te krijgen. De Alliantie wilde meewerken, met als voorwaarde dat de gemeente de helft van de huurschuld zou betalen. Het officiële besluit van het college hiervoor ontbreekt echter nog.

Het college besluit akkoord te gaan met de betaling van de helft van de huurschuld van een gezin in Eemnes aan De Alliantie, zodat het gezin kan verhuizen naar een meer geschikte woning in Eemnes.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER E. VAN DALEN

5.1.

Klusopdracht verplaatsen jeu de boules baan
Korte inhoud: In verband met toekomstige sloop van de Hilt en herontwikkeling van het terrein dient de jeu de boules baan verplaatst te worden. Hiervoor is een klusopdracht opgesteld.
 

Het college besluit de klusopdracht vast te stellen.

6.1.

Rondvraag / mededelingen