Collegebesluitenlijst Eemnes 28 augustus 2018

Hier kunt u de besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 4 september 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. van Katwijk, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

Afwezig:
De heer E. van Dalen, wethouder

1.

Vaststellen besluitenlijst
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. VAN KATWIJK

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Beslissing op bezwaar urgentieaanvraag
Korte inhoud: Mevrouw heeft een bezwaarschrift ingediend vanwege een afgewezen urgentieaanvraag. De Commissie voor de Bezwaarschriften heeft advies uitgebracht en adviseert om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. Het college heeft het collegevoorstel aangehouden en aan het Jeugd- en gezinsteam Eemnes verzocht om een advies te geven. Dat advies is bijgevoegd.

Het college besluit:
1.het advies van het jeugd- en gezinsteam over te nemen;
2.het bezwaarschrift gegrond te verklaren en het primaire besluit te herzien.

4.2.

Beleidsplan Jeugd 2019 - 2022 Gemeente Eemnes
Korte inhoud: Het beleidsplan Jeugd 2019 - 2022 Gemeente Eemnes dient als nieuw kader voor het (verder) vormgeven van de transformatie en het jeugdstelsel, specifieker ingericht op de lokale situatie in de gemeente Eemnes. Doel van het beleid is om meer preventief én integraal te gaan werken, het preventief voorveld én lichtere vormen van hulp optimaal te benutten en te versterken om daarmee het beroep op (specialistische) zorg af te laten nemen.

In afwachting van nadere informatie wordt dit voorstel aangehouden.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER E. VAN DALEN

5.1.

Hanging baskets
Korte inhoud: De raad heeft middels een motie verzocht te onderzoeken of het centrumgebied van Eemnes verfraaid kan worden met een aantal "hanging baskets".

In afwachting van nadere informatie wordt dit voorstel aangehouden.

6.

Rondvraag / mededelingen

6.1.

Memo straatnamen

Het college besluit om de in Eemnes woonachtige families Perier actief te informeren vanwege het feit dat dit een gemeentelijke taak is en de gemeente als zodanig de verantwoordelijkheid heeft om onze inwoners te informeren.

6.2.

Regiodeal Gezond Stedelijk Leven ‘verdichten en vergroenen’

Het college besluit de regiodeal Gezond Stedelijk Leven ‘verdichten en vergroenen’ zoals deze is voorbereid door de gemeenten Amersfoort en Utrecht en de provincie Utrecht en wordt ingediend bij het Rijk, te steunen.

 

Het college besluit om geheimhouding op te leggen aan dit besluit tot 31 augustus 2018.