Collegebesluitenlijst Eemnes 2 oktober 2018

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst van 2 oktober downloaden.

Vastgesteld in het college van 9 oktober 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. van Katwijk, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
De heer E. van Dalen, wethouder

Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 39
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. VAN KATWIJK

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Toekenning Stimuleringslening Duurzaamheid Bedrijven 2016 aan Energie van Eemnes B.V. (werkmaatschappij van Eemnes Energie).
Korte inhoud: Voor de realisatie van haar eerste zonnestroominstallatie heeft Energie van Eemnes B.V. (werkmaatschappij van Energie Coöperatie Eemnes U.A.) een lening aangevraagd via de gemeentelijke regeling 'Stimuleringslening Duurzaamheid Bedrijven gemeente Eemnes 2016'. Aan het college van B&W wordt voorgesteld om gebruik te maken van haar bevoegdheid (hardheidsclausule artikel 15 van de Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid Bedrijven 2016) om, in afwijking van het advies van de SVn, de gevraagde lening toe te kennen.

Het college van B&W van de gemeente Eemnes besluit:

1. gebruik te maken van haar bevoegdheid als bedoeld in artikel 15 van de Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid Bedrijven gemeente Eemnes 2016 ( Hardheidsclausule);

2. het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting opdracht te geven tot het verstrekken van een 'Stimuleringsening Duurzaamheid Bedrijven gemeente Eemnes 2016' groot € 27.023,- aan Energie van Eemnes B.V. voor de realisatie van een zonnestroominstallatie op het adres  Zuidersingel 2 in Eemnes.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER E. VAN DALEN

5.1.

Budget aanvraag voor aanvullende bijdrage HOV halte A27 Eemnes/Laren aan de provincie
Noord-Holland

Korte inhoud: In verband met de hogere kosten van het uiteindelijk door Eemnes gekozen ontwerp van de HOV halte A27 Eemnes/Laren volgens de Sprey-van den Berg variant moet aan de provincie Noord-Holland een aanvullende bijdrage worden betaald. Hiervoor moet een budget beschikbaar worden gesteld.

In afwachting van nadere informatie is het voorstel aangehouden.

5.2.

Aanvraag krediet uitvoering technische onderzoeken reconstructie Wakkerendijk en Laarderweg oost.
Korte inhoud: Dit voorstel betreft de aanvraag van een krediet voor de uitvoering van een aantal noodzakelijke technische onderzoeken voor de reconstructie van de Laarderweg oost en Wakkerendijk.

Het college besluit de raad voor te stellen:
1. Voor de uitvoering van technische onderzoeken voor de reconstructie van de Laarderweg Oost en de Wakkerendijk een krediet beschikbaar te stellen van € 100.000;
2. Het bovengenoemde bedrag vrij te laten vallen uit de investeringsplanning van de begroting 2019 ;
3. De verdeling tussen weg (80%) en rioolgedeelte (20%) vast te laten stellen;
4. De 24e begrotingswijziging 2018 vast te laten stellen.

6.

Rondvraag / mededelingen