Collegebesluitenlijst Eemnes 30 januari 2018

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 6 februari 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder

De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E. Ruizeveld de Winter, secretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst wk 4
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Aanvraag eenmalige subsidie voor concert Eemnesser Popkoor Dijksound in Singer.
Korte inhoud: Popkoor Dijksound uit Eemnes heeft een subsidie gevraagd van € 1.500,- voor een concert in Singer op 9 juni 2018.

Het college besluit:
1. een eenmalige subsidie te verlenen aan Popkoor Dijksound voor het concert op 9 juni 2018 van maximaal € 1.500,- en deze vast te stellen op het exploitatietekort.
2. de kosten te verantwoorden op de post Wmo Algemeenincidentele subsidies 92610001-442000.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Projectplan Dyslexie poortwachter functie
Korte inhoud: Het voorstel behelst het projectplan Poortwachtersfunctie met als doel zicht te krijgen op de dyslexieketen en de prestaties, zowel financieel als inhoudelijk. De administratieve last voor scholen wordt minder en voor de inwoner zorgt de nieuwe werkwijze voor overzicht en eenduidigheid.

Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met het plan om de poortwachtersfunctie te versterken en de benodigde eenmalige middelen á €2235.- voor 2018 te laten dekken uit het p*q inkoopbudget 2018 Dyslexie.
2. Akkoord te gaan met de dekking van de structurele jaarlijkse kosten vanaf 2019 uit het p*q inkoopbudget Dyslexie van ca. €1286.-

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

Verzoek tot urgentieverklaring
Korte inhoud: De woningcorporatie dreigt met uithuisplaatsing van een gezin in Eemnes. Wegens financiële problemen kan het gezin de huur van hun vrije sectorwoning niet meer betalen. Omdat huisuitzetting ongewenst is en er drie kleine kinderen in het spel zijn wordt voorgesteld om een urgentieverklaring te verlenen, zodat het gezin met voorrang kan reageren op een sociale huurwoning in Eemnes.

Het college besluit:

  • De hardheidsclausule toe te passen voor de aangevraagde urgentieverlening
  • Wethouder Den Dunnen te machtigen door middel van de zogenaamde ‘Onconventionele maatwerkoplossingen’ dit gezin te ondersteunen.
  • Een brief te zenden aan de Alliantie waarin het college haar ongenoegen uitspreekt over het oplossend / meedenkend vermogen van de Alliantie in deze casus.

Op basis van de Gemeentewet en de WOB zijn bijlagen bij dit onderwerp geheim.

6.

Rondvraag / mededelingen

6.1.

Oproep Europees Erfgoedjaar 2018
Het college besluit in overleg met de Historische Kring te kijken naar de mogelijkheden om ons cultureel erfgoed ook digitaal te promoten (website / QR codes etc)

6.2.

Verzoek tot aankoop mestplaat

Het college besluit niet in te gaan op het verzoek tot aankoop - en vervolgens terug verhuren aan de eigenaar - van een mestplaat.

6.3.

Vervanging Algemeen Bestuur regio Gooi & Vechtstreek

Het college besluit Mw Kruisinga waarnemend burgemeester Laren, te vragen Eemnes te vertegenwoordigen in het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi & Vechstreek 8-2-2018