Collegebesluitenlijst Eemnes 30 oktober 2018

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst van 30 oktober downloaden.

Vastgesteld in het college van 6 november 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. van Katwijk, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
De heer E. van Dalen, wethouder

Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 42
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.1.

Verwerking resultaatuitkering 2017 van de Regio G&V.
Korte inhoud: Het Algemeen Bestuur van de Regio G&V heeft besloten om in 2018 een bedrag uit te keren aan de gemeenten, voortkomend uit het rekeningresultaat 2017 van de regio. Daarom wordt de raad nu gevraagd in te stemmen met de begrotingswijziging die het gevolg zijn van de besluitvorming van de Regio G&V.

Besluit: aangehouden
Het college neemt nog geen besluit in afwachting van meer informatie.

2.2.

Belastingverordeningen 2019 Eemnes
Korte inhoud: Jaarlijks wordende belastingverordeningen opnieuw vastgesteld. Zo ook voor 2019.

Het college besluit de raad voor te stellen de volgende belastingverordeningen vast te stellen:
- Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2019
- Verordening Toeristenbelasting 2019
- Verordening Precariobelasting kabels en leidingen 2019
- Verordening Afvalstoffenheffing 2019
- Verordening Rioolheffing 2019
- Verordening Begrafenisrechten 2019
- Verordening Hondenbelasting 2019
- Verordening Marktgelden 2019

2.3.

LOGA-brieven juni 2017 - juni 2018
Korte inhoud: Dit voorstel betreft een aantal zaken waarover het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) afspraken heeft gemaakt die onlangs per brief bekend zijn gemaakt. Het gaat voornamelijk om technische aanpassingen in onze rechtspositie. Op grond van de statuten van de VNG en het reglement van het CvA moeten gemeenten uitvoering geven aan de in het LOGA overeengekomen CAR- en UWO- bepalingen en de nadien overeengekomen wijzigingen daarvan. Deze moeten echter nog wel lokaal worden vastgesteld en dat gebeurt door middel van dit voorstel.

 
Het college besluit de volgende LOGA-brieven voor de gemeente Eemnes van toepassing te verklaren en vast te stellen:

  1. LOGA-brief van 7 juni 2017 inzake technische wijzigingen
  2. LOGA-brief van 9 okt 2017 inzake wijzigingen. salarisbedragen WML en IKB CAO-gemeenten 2017-2019
  3. LOGA-brief van 9 okt 2017 inzake wijzigingen CAR-UWO artikelen per 1 januari 2018
  4. LOGA-brief van 20 november 2017 inzake wijzigingen CARO-artikel per 1 januari 2018
  5. LOGA-brief van 20 november 2017 inzake derde jaar WW
  6. LOGA-brief van 18 december 2017 inzake reparatie derde jaar WW (2)
  7. LOGA-brief van 30 mei 2018 inzake wijziging artikelen CAR

2.4.

Legesverordeningen Eemnes
Korte inhoud: Elk jaar wordt de legesverordening aangepast aan de nieuwe tarieven.

Het college besluit de raad voor te stellen om de Legesverordening 2019, met bijbehorende tarieventabellen onderdeel A en B vast te stellen.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. VAN KATWIJK

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Inning eigen bijdrage 2017 en 2018
Korte inhoud: Na controle is gebleken dat niet alle aanbieders van Wmo voorzieningen in 2017 en een deel van 2018 de aanlevering van gegevens aan het Centraal Administratiekantoor (CAK) voor de inning van de eigen bijdrage goed hebben gedaan. Hierdoor lopen gemeenten mogelijk inkomsten uit de eigen bijdragen mis. Contractueel kunnen de aanbieders verplicht worden om alsnog aan te leveren. Dit heeft echter gevolgen voor inwoners en brengt extra werk met zich mee voor de Uitvoeringsorganisaties. Het gevolg voor inwoners is dat zij worden geconfronteerd met stapelfacturen. Stapelfacturen zijn facturen waarin alle niet betaalde eigen bijdrage door de inwoner in één factuur worden verzameld en naar inwoners worden gestuurd met het verzoek het totaalbedrag van de openstaande perioden te voldoen.

Het college besluit:
Ermee instemmen dat aanbieders die in/voor een deel van 2017 verzuimd hebben gegevens bij het Centraal Administratiekantoor (CAK) aan te leveren voor de inning van de eigen bijdrage, dit over 2017 niet hoeven te doen en hiermee accepteren dat de gemeente inkomsten mist.

  1. De aanbieders opdracht geven om over 2018 de ontbrekende gegevens alsnog aan te leveren.
  2. Aan de hand van bijgevoegde informatiebrief uw raad informeren over de besluiten die voortkomen uit voorstellen 1 en 2. Verzending van de brief kan pas op het moment dat de besluiten van alle gemeenten bij de regio binnen zijn en gelijkluidend zijn.

4.2.

Woonvisie Eemnes 2019-2023
Korte inhoud: Naar aanleiding van de collegevergadering van d.d. 11 oktober is de concept woonvisie aangepast. De aanpassingen zijn geel gearceerd. De Concept Woonvisie 2019-2023 bevat de gemeentelijke kaders voor het woonbeleid. Daarnaast vormt de woonvisie de basis voor de prestatieafspraken met woningcorporatie de Alliantie.

Besluit: gewijzigd

Het college besluit

1. De Woonvisie 2019-2023 gewijzigd vast te stellen

2. De Woonvisie, onder gelijktijdige aanbieding aan de gemeenteraad, voor te leggen aan de stakeholders in het beleidsgebied wonen, zoals de Alliantie, de huurdersbelangenvereniging, WAC, zorgorganisaties en GEM Zuidpolder.

4.3.

Subsidie concert popkoor Dijksound in Singer vaststellen voor Eemnes
Korte inhoud: De verleende subsidie van popkoor Dijksound in 2018 moet op grond van het exploitatietekort worden vastgesteld.

Het college besluit de verleende subsidie aan popkoor Dijksound voor een concert op 9 juni 2018 in Singer vast te stellen op € 1.500,-.

4.4.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Afval Verwijdering Utrecht (AVU)
Korte inhoud: In december 2017 is door de raad al de gewijzigde tekst van de Gemeenschappelijke Regeling AVU en de Wijzigingslijst in concept vastgesteld. Tevens heeft de raad toen besloten om uit de Gemeenschappelijke Regeling te treden en heeft de raad het college toestemming verleend om de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling AVU vast te stellen. Om de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling AVU daadwerkelijk in werking te laten treden moet het college deze nog vaststellen.

Het college besluit:
-  De gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Afval Verwijdering Utrecht (AVU) vast te stellen.

4.5.

Toepassen baatbelasting als instrument gebouw-gebonden financiering voor verduurzaming van woningen in particulier eigendom om de gemeente Eemnes.
Korte inhoud: De gemeente Eemnes heeft zich ten doel gesteld om in de komende jaren 1000 woningen in de Noordbuurt te verduurzamen naar een aardgasvrij niveau. In het verlengde daarvan heeft de gemeente zich, samen met woningcorporatie 'De Alliantie' verbonden aan een project waarin 23 woningen in de Noordbuurt (Rietgors en Watersnip) in het komende jaar verregaand worden verduurzaamd en aardgasvrij worden gemaakt. Zes (6) van deze woningen zijn in particulier eigendom. Voor deze eigenaren, en alle andere woningeigenaren in Eemnes die verregaande willen verduurzamen, is een nieuwe vorm van financiering gewenst die nog niet door een marktpartij geleverd wordt; gebouw-gebonden financiering. Om de voortgang van het project te waarborgen, en verdere verduurzaming van woningen in Eemnes in de toekomst mogelijk te maken, wil de gemeente Eemnes particuliere woningeigenaren een gebouw-gebonden financieringsmogelijkheid bieden door toepassing van het instrument 'Baatbelasting'. In dit voorstel is uitgewerkt hoe de baatbelasting als instrument voor gebouw-gebonden financiering kan worden ingezet.


Besluit: aangehouden
Het college neemt nog geen besluit in afwachting van meer informatie.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER E. VAN DALEN

6.

Rondvraag / mededelingen