Collegebesluitenlijst Eemnes 3 april 2018

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 17 april 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst 27 maart 2018
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Toetsing rechtmatigheid aanbestedingen 2017
Korte inhoud: Voor de beoordeling van de rechtmatigheid van de jaarrekening 2017 zijn verschillende processen gecontroleerd. Binnen het proces aanbestedingen zijn een aantal onrechtmatigheden aangetroffen. Met dit voorstel kan de Raad de geconstateerde onrechtmatigheden repareren die onder het eigen inkoopbeleid vallen.

Het college besluit:
- in te stemmen met het voorstel
- het voorstel door te geleiden naar de raad

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Uitwerkingsplan voor het oostelijk deel van Zuidpolder
Korte inhoud: Voor Zuidpolder worden elk jaar één of twee uitwerkingsplannen opgesteld. Deze zijn 15 tot 50 woningen groot. Voordat een uitwerkingsplan wordt vastgesteld door het college wordt het voor advies aan de raad voorgelegd. Momenteel is het oostelijk deel van Zuidpolder gereed. Een aantal elementen van het plan wordt voor advies aan de raad voorgelegd.

Het college besluit:
- kennis te nemen van de uitwerking van het oostelijk deel van Zuidpolder en in het bijzonder deelplan 2.3
- de inrichtingsvraagstukken voor het oostelijk deel van Zuidpolder en in het bijzonder deelplan 2.3 voor te leggen voor advies aan de Sessie

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

Ligplaats woonboot vaststellen
Korte inhoud: Door de ligplaats officieel vast te stellen kan de woonboot worden ingeschreven als object in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en kan een adres aan de woonboot worden gekoppeld.

Het college besluit:
1. Op grond van artikel 3 van de Verordening Naamgeving en Nummering de ligplaats tegenover Nieuwe maatsweg 7 in Eemnes vast te stellen.

6.

Rondvraag / mededelingen