Collegebesluitenlijst Eemnes 3 juli 2018

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden

Vastgesteld in het college van 17 juli 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. van Katwijk, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
De heer E. van Dalen, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 26
De besluitenlijst van de collegevergadering van 25 juni is ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.1.

Verrekening neveninkomsten 2017
Korte inhoud: In de Gemeentewet is de plicht tot verrekenen van eventuele neveninkomsten van actief dienende, politieke ambtsdragers opgenomen. Het college is zelf verantwoordelijk voor de verrekening. Het college moet over 2017 per (voormalige) politieke ambtsdrager vaststellen of er in het individuele geval al dan niet een verrekening van neveninkomsten moet plaatsvinden en op welke wijze het te verrekenen bedrag in voorkomend geval wordt terugbetaald.

Het college besluit vast te stellen dat er - conform bijgaande adviezen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties -  voor de politieke ambtsdragers van gemeente Eemnes over 2017 geen sprake is van een verrekeningsplicht met betrekking tot de neveninkomsten

2.2.

Trouwen op een alternatieve locatie de haven het Raboes, het Raboes 1, 3755 NR Eemnes.
Korte inhoud: Verzoek van de heerY. van den Hartog en mevrouw M. Verhoeff om op vrijdag 7 september 2018 om 14.00 uur te mogen trouwen bij de haven het Raboes, het Raboes 1, 3755 NR Eemnes

Het college besluit akkoord te gaan met de alternatieve trouwlocatie bij de haven het Raboes, het Raboes 1, 3755 NR Eemnes.

2.3.

Bestuursrapportage (BERAP) 1 - 2018 regio Gooi en vechtstreek
Korte inhoud: Regio Gooi en vechtstreek heeft de eerste Bestuursrapportage van 2018 opgesteld. Dit is een tussentijdse rapportage en heeft betrekking op de periode tot 1 mei 2018. De rapportage geeft inzicht in uitvoering en beleid op de oorspronkelijke ramingen van baten en lasten ten opzichte van de begroting 2018 - 2021. Tevens geeft het informatie over de voortgang van de belangrijkste projecten.

Het college besluit de bestuursrapportage voor kennisgeving aan te nemen.

2.3.

Trouwen op een alternatieve locatie Het Oude Raadhuis, Wakkerendijk 30, 3755 DC Eemnes op 14 november 2018.
Korte inhoud: Verzoek van de heer Jansen en mevrouw Plas om op 14 november 2018 te mogen trouwen op Wakkerendijk 30, 3755 DC Eemnes.

Het college besluit akkoord te gaan met de alternatieve trouwlocatie Het Oude Raadhuis, Wakkerendijk 30, 3755 DC Eemnes.

2.4.

Aansluiting Officier van Dienst Eemland
Korte inhoud: Betreft aansluiting bij Eemlandse gemeenten voor operationele coördinatie en bestuurlijke informatievoorziening bij incidenten.

Het college besluit:

  1. In te stemmen met bijgevoegde (intergemeentelijke) piketregeling voor de Officier van Dienst Bevolkingszorg, waarmee de operationele coördinatie en informatievoorziening bij een incident of ramp primair wordt georganiseerd vanuit de gezamenlijke Eemlandse gemeenten.
  2. De financiële bijdrage voor 2018 (max. €3000) ten laste te brengen van het jaarrekeningresultaat.
  3. De financiële bijdragen voor de volgende jaren (€5500) als mutatie mee te nemen in begrotingen  van 2019 en daarna op 92110001 Rampenbestrijding, 438007 Bijdragen en contributies.
  4. Een RVV-ontheffing te verstrekken voor het piketvoertuig van de OvD-BZ Eemland.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. VAN KATWIJK

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Informatiebrief Analyse en maatregelen Zorguitgaven Jeugd 2017
Korte inhoud: De resultaten naar aanleiding van het project Analyse en maatregelen Zorguitgaven 2017 Jeugd, regio Amersfoort.

Het college besluit de informatiebrief 'Analyse en maatregelen Zorguitgaven Jeugd 2017' ter kennisgeving te vertrekken aan de raad.

4.2.

Milieujaarverslag 2017 en jaarrapportage 2017 RUD Utrecht
Korte inhoud: De gemeente is verplicht om jaarlijks een milieujaarverslag op te stellen. In het milieujaarverslag 2017 worden de activiteiten beschreven die in 2017 op het gebied van milieu en duurzaamheid zijn uitgevoerd. Een deel van de werkzaamheden wordt door de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) uitgevoerd. De resultaten van de werkzaamheden van de RUD in 2017 zijn opgenomen in de jaarrapportage 2017 van de RUD Utrecht. Naar aanleiding van de behandeling in de collegevergaderingen van 22 mei en 12 juni jl zijn een aantal (kleine) aanvullingen gedaan en besproken met de verantwoordelijke wethouder.

Het college besluit:
1. Het milieujaarverslag, waarin wordt vermeld welke werkzaamheden en activiteiten in 2017 op het gebied van milieu en duurzaamheid zijn uitgevoerd, vast te stellen.
2. De jaarrapportage 2017 RUD, waarin onder meer de uitgevoerde werkzaamheden op het gebied van milieuvergunningverlening en handhaving zijn opgenomen, vast te stellen.

4.3.

Rapportage 2017 Maatschappelijke Zaken HBEL
Korte inhoud: De rapportage bevat informatie over financiële ontwikkelingen met een inhoudelijke duiding over de dienstverlening in het sociaal domein. De rapportage gaat over de uitvoering in 2017 voor de gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en Huizen.
Het college besluit de rapportage 2017 Maatschappelijke Zaken HBEL ter kennisname te verstrekken aan de raad.

4.4.

Straatnamen oostelijk deel Zuidpolder
Het college besluit:
1. in te stemmen met het advies van de straatnaamcommissie;

4.5.

Opdrachtverlening Enserve
Besluit: aangehouden
Het college wacht eerst nadere informatie af, voordat het een besluit neemt.

4.6.

Intrekken standplaatsen Eemnes
Het college besluit de standplaatsen op de Noordersingel (nummer 10 t/m 16) in te trekken.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER E. VAN DALEN

5.1.

Waardevolle bomen
Korte inhoud: In het Groenplan is vastgelegd dat er een lijst van waardevolle bomen in Eemnes opgesteld zou worden. De conceptlijst heeft ter inzage gelegen. De termijn voor het indienen van een zienswijze is gesloten. Het college kan de lijst nu definitief vaststellen.

Het college besluit:
- de waardevolle bomenlijst vast te stellen
- de lijst als een ‘levende lijst’ te betitelen waar wel meer bomen op kunnen komen te staan maar in principe geen bomen af kunnen
- de zienswijze niet ontvankelijk te verklaren.

6.

Rondvraag / mededelingen

6.3

Memo financieringsbehoefte Huis van Eemnes

Het college besluit akkoord te gaan met het memo

6.5

Portefeuilleverdeling college 

Het college besluit, nu de planologische procedure afgerond is, dat de bouw van het Huis ven Eemnes bij burgemeester van Benthem in portefeuille komt. Het uitwerken van de visie Huis van Eemnes irt het sociaal domein blijft bij wethouder Lankreijer.