Collegebesluitenlijst Eemnes 6 februari 2018

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 13 februari 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer N.L. Rood, wethouder

De heer S. Lankreijer, wethouder
De heer P.H. van Dijk, loco-secretaris
 

Afwezig:
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
Mevrouw E. Ruizeveld de Winter, secretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst wk 5
De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Relatiegeschenken 2017
Korte inhoud: Melding van ontvangen relatiegeschenken over het jaar 2017 door collegeleden.
 

Het college besluit kennis te nemen van het overzicht over 2017.

2.2.

Oordeel provincie in het kader van interbestuurlijk toezicht 2017 over het taakveld vergunningen, toezicht en handhaving omgevingsrecht.
Korte inhoud: De provincie heeft over 2017 de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht beoordeeld in het kader van interbestuurlijk toezicht. Voorgesteld wordt hiervan kennis te nemen en het oordeel inclusief begeleidend memo t.k. aan de gemeenteraad te zenden.

Het college besluit:

1. Kennis te nemen van het oordeel van de provincie over het interbestuurlijk toezicht 2017 ten aanzien van het taakveld vergunningen, toezicht en handhaving omgevingsrecht;

2. De raad in kennis te stellen door toezending van de brief van de provincie en bijgevoegde memo.

2.3.

Opvolging aanbevelingen Rekenkamer BEL
Korte inhoud: Overzicht van opvolging aanbevelingen Rekenkamer BEL

Het college besluit het memo opvolging aanbevelingen Rekenkamer BEL voor kennisgeving aan te nemen.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Memo uitwerking beleidsplan 'Eemnes klimaatneutraal 2030'
Korte inhoud: Informatieve memo waarin de eerste bevindingen van adviesbureau Overmorgen ten aanzien van de verdere uitwerking/detaillering van het beleidsplan 'Eemnes klimaatneutraal 2030' zijn beschreven. zijn beschreven ten aanzien van de verdere detaillering van het beleidsplan 'Eemnes Klimaatneutraal 2030'. Een aantal mogelijke verduurzamingsopties
 

Het college besluit met enkele tekstuele aanpassingen de memo vast te stellen en ter informatie door te geleiden naar de raad.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

Voorbereidingskrediet verkeerskundige uitwerking GVVP
Korte inhoud: Nu het GVVP 2017-2021 is vastgesteld moeten de daarin opgenomen planonderdelen verkeerskundig worden uitgewerkt. Hiervoor is een krediet nodig.
 

Het college besluit de raad voor te stellen om:

1. Voor de verkeerskundige uitwerking van de in dit voorstel genoemde planonderdelen van het GVVP 2017-2021 een krediet beschikbaar te stellen van € 50.000,-;

2. Benodigd bedrag over te hevelen van reserve MIP naar de reserve dekking kapitaallasten;

3. Begrotingswijziging nr. 8-2018 vast te stellen.

6.

Rondvraag / mededelingen