Collegebesluitenlijst Eemnes 6 maart 2018

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 13 maart 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder

Mevrouw E. Ruizeveld de Winter, secretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 9
De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld: bij 3.1 'na 1 jaar' toevoegen.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Notitie juridische mogelijkheden ARHI procedure
Korte inhoud: N.a.v. de motie die raadsbreed is aangenomen in de vergadering van 19 februari jl. is een notitie opgesteld m.b.t. de juridische mogelijkheden voor Eemnes, gericht op de belangen van Eemnes.

Het college heeft de notitie juridische mogelijkheden voor eerste bespreking in het college gehad.

2.2.

Afsluiten Investeringskredieten
Korte inhoud: Ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening 2017 is aan de budgethouders gevraagd een opgave te doen van de financiële status van de investeringsprojecten. Door de budgethouders is aangegeven of op investeringsprojecten de juiste budgetten, baten en lasten zijn verantwoord en of de projecten definitief afgesloten kunnen worden.

Het College besluit:
1. De raad bij de jaarrekening 2017 voor te stellen de volgende investeringsprojecten af te sluiten:
   1. Wijkschouw Parklaan-Roëlllaan (omgeving)
   2. Objectmaatregelen 2017
   3. Groot onderhoud pompen 2017
2. De af te sluiten investeringsprojecten verwerken in de jaarrekening 2017

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Klokurenvergoeding
Korte inhoud: Toekenning van één extra klokuur aan de Wegwijzer. Per 1 januari 2018 voor het gebruik van de Hilt door het onderwijs uit te gaan van een huurtarief in plaats van de klokurenvergoeding.
 

Het college besluit:
1) af te wijken van de beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Eemnes 2015 en de Wegwijzer, voor schooljaar 2018-2019, één extra gymgroep toe te kennen;
2) per 1 januari 2018 voor het gebruik van de Hilt door het onderwijs, voor het geven van bewegingsonderwijs, de klokurenvergoeding los te laten en het gevraagde huurtarief te hanteren;
3) de overschrijding ad € 7.200 a.g.v. punt 2 te dekken uit het voordeel (€ 7.466) dat in 2018 ontstaat op kostensoort 443600;
4) het budget Gymnastiekonderwijs structureel te verhogen met € 7.200,= en dit te verwerken in de begroting 2019 e.v. op kostenplaats 92430003/438013.

5) de subsidie van de stichting Huis van Eemnes met hetzelfde bedrag te verlagen

3.2.

Bestemmingsplan Stal Rieder, Goyergracht Noord percelen K60-61
Korte inhoud: Eigenaar en initiatiefnemer mevrouw E. Rieder van Stal Rieder wil de verouderde en paardenstallen slopen en nieuwe stallen realiseren. Hiervoor is een (postzegel)-bestemmingsplan nodig.

Het College besluit dit voorstel aan te houden in afwachting van nadere informatie.

3.3.

Subsidietender Veilig Thuis en (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering
Korte inhoud: Het doorlopen van een subsidietender voor het komen tot meerjarige afspraken over de uitvoering van Veilig Thuis en (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Het College besluit:
1. Conform lopende bestuurlijke afspraken per 2019 te komen tot meerjarige afspraken (maximaal 6 jaar) voor de uitvoering van Veilig Thuis, Crisiscoördinatiepunt, meldpunt binnenlandse mensenhandel en (preventieve)
jeugdbescherming en jeugdreclassering door één organisatie (als hoofdaannemer).
2. Deze meerjarige afspraken te maken door middel van het doorlopen van een subsidietender.
3. De subsidietender voor de uitvoering van Veilig Thuis (18- en 18+), inclusief het crisiscoördinatiepunt en het meldpunt
binnenlandse mensenhandel, te laten resulteren in één gezamenlijke subsidiebeschikking, ondertekend door de zes
Utrechtse regio’s.
4. De subsidietender voor de uitvoering van (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering te laten resulteren in
regionale subsidiebeschikkingen, op basis van een gezamenlijke modelbeschikking.
5. Voor de gezamenlijke aansturing van de uitvoerende organisatie door de Utrechtse regio’s toe te werken naar het
sluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen de betrokken gemeenten en regio’s.
6. De huidige samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten en de huidige uitvoeringsorganisaties per 1 januari 2019 op te zeggen, of indien nodig zoveel later als nodig is voor implementatie van de nieuwe afspraken per 2019.

3.4.

Bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een betonnen mestplaat op het perceel Goyergracht Zuid 3 C 1.
Korte inhoud: Het bezwaar is om advies voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften. Deze commissie heeft op 15 januari 2018 advies uitgebracht. Thans dient een besluit op bezwaar te worden genomen en bekend te worden gemaakt.

Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften van 15 januari 2018 en
- het bezwaarschrift voor zover het is ingediend namens het bewonercollectief niet-ontvankelijk te verklaren;
- het bezwaarschrift voor zover het is ingediend namens bezwaarmakers persoonlijk ontvankelijk te verklaren;
- het besluit aan te passen voor wat betreft de situering van de mestplaat;
- de motivering van het bestreden besluit aan te vullen met betrekking tot de bestemmingsomschrijving zoals opgenomen in artikel 5.1 van de regels van het bestemmingsplan Buitenrand partiële herziening 2017.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Problemen binnenklimaat Kringloopcentrum Eemnes
Korte inhoud: Stichting Kringloopcentrum Eemnes (hierna: Kringloop) huurt van de gemeente het pand aan de Zuidersingel 4 in Eemnes. Tijdens de zomermaanden heeft De Kringloop last van grote hitte in het pand. De Kringloop heeft de gemeente, als verhuurder van het pand, gevraagd mee te denken in een oplossing.

Het College besluit dit voorstel aan te houden in afwachting van nadere informatie.

4.2.

Vervangen toplaag van de dansvloer in de balletruimte van de Dansschool Eemnes.

Het College is van mening dat dit voorstel zonder besluit uitgewerkt kan worden.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

6.

Rondvraag / mededelingen

6.1.

Europese matching klimaatbeleid

Korte inhoud: InterReg project AC / DC

Het college besluit deel te nemen aan het project InterReg AC/DC Advancing coordination of future low Carbon energy grid Development in Cities.

Als co- financiering brengt de gemeente Eemnes de kosten van de klimaatmedewerker duurzaamheid voor de komende 4 jaar in.

Het college machtigt wethouder Rood tot de ondertekening van de ‘Letter of Intent’.

6.2.

Subsidie toeristisch boekje Eemsnoer

Het college besluit € 500 subsidie ter beschikking te stellen aan de vereniging Eemsnoer voor de tweede druk van het toeristische boekje Eemsnoer. De kosten komen ten laste van de post representatie Eemnes.

6.3.

Chromebooks voor Raad en College

Korte inhoud: Ph Rood geeft aan dat het behouden van Ipads voor Raad en College op jaarbasis € 40.000 kost aan extra informatiebeveiligingskosten. De kosten voor regulieren Iphones tov refurbished Iphones zijn verwaarloosbaar.

 

Het college zal overstappen op reguliere Iphones en voor zowel raad als college worden Chromebooks aangeschaft.