Collegebesluitenlijst Eemnes 7 augustus 2018

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 13 augustus 2018

Aanwezig:   
De heer J.G. van Katwijk, wethouder
De heer E. van Dalen, wethouder
Mevrouw E. Ruizeveld de Winter, secretaris

Afwezig:
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer S. Lankreijer, wethouder
 

1.

Vaststellen besluitenlijst 17 juli 2018
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.1

Loco-burgemeester met oud en nieuw 2018/2019
Korte inhoud: bij afwezigheid van de burgemeester is er vervanging door de loco-burgemeester.

Tijdens oud en nieuw 2018/2019 is wethouder Van Katwijk de loco-burgemeester.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. VAN KATWIJK

3.1.

Uitwerkingsplan 8 Zuidpolder Woongebied, deelgebied 2.3
Korte inhoud: Op 28 januari 2013 is het bestemmingsplan Woongebied Zuidpolder vastgesteld. Dit bestemmingsplan biedt geen directe bouwtitel en moet per bouwstroom worden uitgewerkt. Uw college is bevoegd tot het vaststellen van een uitwerkingsplan (UWP). Voor deelgebied 2.3 direct westelijk van de Wakkerendijk is het 8e UWP opgesteld. Het UWP heeft vanaf 19 juni 2018 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het UWP 8 kan worden vastgesteld.

Het college besluit het Uitwerkingsplan 8 deelgebied 2.3. Zuidpolder Woongebied vast te stellen.

3.2.

Verzoek bouwen woning op een deel van het perceel Laarderweg 40 te Eemnes.
Korte inhoud: De bouw van een nieuwe woning mogelijk te maken ter plaatse van de grote voormalige agrarische bakstenen schuur op Laarderweg 40 door de bestemmingsplanprocedure hiervoor op te starten.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan voor de bouw van een nieuwe woning op een deel van het perceel
Laarderweg 40;
2. De meningen en gevoelens van het ontwerpbestemmingsplan peilen in de raadsessie en afhankelijk van de reacties het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen;
3. In te stemmen met de bijgevoegde anterieure overeenkomst grondexploitatie Laarderweg 40.

6.

RONDVRAAG

6.1.

Periodiek overleg bestuur Stichting Huis van Eemnes
Het college heeft kennis genomen van het verslag periodiek overleg bestuur Stichting Huis van Eemnes d.d. 18 juli 2018.