Collegebesluitenlijst Eemnes 9 januari 2018

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 16 januari 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E. Ruizeveld de Winter, secretaris

Afwezig:
De heer N.L. Rood, wethouder

 

1.

Vaststellen besluitenlijst wk 51
De collegebesluitenlijsten van 19 december 2017 Openbaar en Niet Openbaar worden conform goedgekeurd.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Intrekken Referendumverordening
Korte inhoud: Intrekken Verordening op het raadplegend en raadgevend referendum Eemnes 2004.

Het college besluit om:
1. De raad voor te stellen de Verordening op het raadplegend en raadgevend referendum Eemnes 2004 in te trekken.

2.2.

Zienswijze kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2019
Korte inhoud: Betreft het indienen van een zienswijze op de Kadernota 2019 van de Veiligheidsregio Utrecht.

Het college besluit In te stemmen met de bijgevoegde concept zienswijze en deze voor te leggen aan de raad.

2.3.

Overheveling budgetten van 2017 naar 2018
Korte inhoud: In 2017 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor specifieke doeleinden. Een aantal van deze projecten zijn in 2017 (nog) niet afgerond. De budgethouders verzoeken het niet uitgegeven budget van 2017 over te hevelen naar 2018, zodat de projecten conform eerdere besluitvorming en opdrachtverstrekking in 2018 uitgevoerd kunnen worden.

Het College besluit:
1. Akkoord gaan met de genoemde overhevelingsvoorstellen van budgetten 2017 naar 2018 met uitzondering van de onderwerpen klimaatbeleid, renovatie Aula, tijdelijke inhuur RO en digitalisering bouwvergunningen
2. Het gewijzigde voorstel aan de raad voor te leggen ter besluitvorming

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: Bezwaarschrift tegen de toekenning van een vergoeding van kosten voor kinderopvang op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eemnes 2015 op basis van een Sociaal Medische Indicatie (SMI)

Het college besluit het advies van de commissie te volgen en
- het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
- het bestreden besluit in stand te laten, met dien verstande dat op grond van nieuwe gegevens alsnog een vergoeding voor de kosten van de Stichting Peuterspeelzaal Binckie wordt toegekend.
- de brief aan betrokkenen gewijzigd te verzenden.

3.2.

GGDrU Zienswijze Kaderbrief 2019
Korte inhoud: De kaderbrief 2019 van GGD regio Utrecht. In deze brief zijn de financiële en inhoudelijke uitgangspunten voor de begroting 2019 verwerkt. Overeenkomstig de afspraken in het algemeen bestuur liggen deze nu voor voor zienswijze.

Het college besluit de raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de Kaderbrief 2019 van de GGDrU conform bijgaand voorstel en besluit.

3.3.

Viore, centrum voor ondersteuning van mensen met kanker vraagt subsidie aan voor 2018.
Korte inhoud: Viore vraagt op grond van de Wmo bij de gemeenten uit de regio Gooi -en Vechtstreek subsidie voor ondersteuning van mensen met kanker, mantelzorgers en nabestaanden.

Het college besluit:

 1. Voor 2018 een eenmalige subsidie te verlenen van € 1.000,- aan Viore voor ondersteuning van mensen met kanker, hun mantelzorgers en nabestaanden
 2. De subsidies aan Viore te dekken ten laste van 92620001 (Eerstelijnsloket/wijkteam WMO en Jeugd) - 442013 (Subs. Stichting M.E.E.)

3.4.

Verordening Sociaal domein 2018
Korte inhoud: Ter uitvoering van de bestuurlijke wens om op HBEL-niveau te komen tot één geïntegreerde verordening waarin voor zover mogelijk de huidige lokale regelgeving op het sociaal domein is samengebracht, is voor de HBEL-gemeenten een Verordening sociaal domein 2018 opgesteld. Voor Eemnes is het onderdeel Jeugd daarin niet opgenomen; dat onderdeel blijft in de separate verordening opgenomen die is afgestemd met de gemeenten in Eemland.

Het voorstel wordt aangehouden vanwege nieuwe juridische adviezen vanuit de HBEL.

3.5.

Beantwoording motie Onconventionele maatwerkoplossing (OMO)
Korte inhoud: In juni 2017 heeft de gemeenteraad van Eemnes de motie Onconventionele maatwerkoplossing (OMO) aangenomen. Via een memo wordt aangegeven op welke manier het college uitvoering wil geven aan de motie.

In verband met afwezigheid van wethouder Rood is dit voorstel aangehouden.

3.6.

Financieel besluit Jeugdhulp Eemnes 2018 behorend bij Nadere Regels 2016 en Verordening Jeugdhulp gemeente Eemnes 2015
Korte inhoud: Financieel besluit 2018 als bedoeld in artikel 9, lid 6 van de Nadere Regels 2016 en behorend bij de verordening jeugdhulp Eemnes 2015. Dit Financieel besluit bevat een wijziging tov het besluit d.d. 19-12-2017 in verband met een geconstateerde fout in het PGB-tarief 75%.

Het college besluit:
a. In te stemmen met het 'financieel besluit Jeugdhulp 2018';
b. Het financiële besluit Jeugdhulp Eemnes 2018 vastgesteld d.d. 19-12-2017 in te trekken.

3.7.

Kindarrangement voor de gemeenten Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes
Korte inhoud: Steeds meer kinderen in Nederland groeien op in armoede. Binnen gezinnen met een laag inkomen is vaak geen ruimte voor extra’s. Hierdoor kunnen kinderen niet meedoen, sociaal, met sport, cultuur en op school. Alledaagse activiteiten die voor kinderen van groot belang zijn om zich goed te kunnen ontwikkelen en gezond op te kunnen groeien. Een goede start om ook als volwassenen goed te kunnen participeren aan de samenleving. Om er voor te zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen, stelt het kabinet tot en met 2020 extra middelen beschikbaar om álle kinderen een kans te geven. Om er voor te zorgen dat de middelen echt worden ingezet voor kinderen worden zij in natura geholpen met bijvoorbeeld zwemles, voetbalschoenen of een fiets. Gemeenten, scholen en maatschappelijke organisaties hebben de afgelopen jaren al vele initiatieven gerealiseerd om er voor te zorgen dat kinderen die opgroeien in armoede maatschappelijk niet aan de zijlijn komen te staan. Zo ook de HBEL-gemeenten. De extra middelen zijn een welkome aanvulling op de reeds bestaande regelingen en bieden de gelegenheid om verder in te zoomen op de behoeften van kinderen zelf.

Het college besluit:
- De raad voorstellen in te stemmen met de hierbij gevoegde beleidsnotitie “Kindarrangement voor de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren”, ten behoeve van de bevordering van maatschappelijke deelname door kinderen in armoede.
- In te stemmen met de 5e begrotingswijziging 2018 en deze ter goedkeuring voor te leggen aan de raad.

3.8.

Aanvraag vangnetregeling 2017
Korte inhoud: In 2017 wordt een tekort verwacht van kosten bijstandsuitkeringen ten opzichte van de rijksbijdrage. Verwacht tekort is € 150.000. Dit tekort kan voor een deel worden teruggevraagd via de zogenaamde vangnetregeling. Voorwaarde hiervoor is dat het college een verklaring aflegt waarin een omschrijving van de feitelijk ingevoerde maatregelen en een kwalificatie van het effect van die maatregelen is opgenomen. Vervolgens dient de gemeenteraad expliciet met de juistheid hiervan in te stemmen.

 In te stemmen met het raadsvoorstel vangnetregeling 2017
- De memo Analyse tekort en maatregelen Eemnes te presenteren aan de raadsleden ten behoeve van instemming met de juistheid ervan.

3.9.

Vaststelling Kernrandzonevisie Oud Eemnesserweg Eemnes
Korte inhoud: De definitieve kernrandzonevisie die nu voorligt, geeft aan waar voor het gebied Oud Eemnesserweg in Eemnes de kansen liggen om voor de periode 2018-2023 een vitale en gezonde omgeving te creëren. Hiermee worden ruimtelijke kaders geboden aan actuele, nieuwe of nog onbekende ontwikkelingen om zo de kwaliteiten van het gebied te beschermen en te verbeteren. Het ontwerp ‘Kernrandzonevisie Oud Eemnesserweg’ heeft van 22 december 2017 t/m 4 januari 2018 ter inzage gelegen en hierop zijn geen reacties gekomen. De volgende stap in dit proces is de vaststelling door de gemeente raad en dat is de reden waarom dit voorstel nu voorligt.

Het college besluit:
1   in te stemmen met de definitieve kernrandzonevisie Oud Eemnesserweg;

2   de gemeenteraad voor te stellen de definitieve kernrandzonevisie Oud Eemnesserweg vast te stellen.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N.L. ROOD

4.1.

Uitgewerkt ontwerp HOV halte A27 Eemnes
Korte inhoud: Dit voorstel betreft de vaststelling van het voorkeursontwerp voor de HOV-halte langs de A27 bij Eemnes. De afgelopen twee jaar zijn meerdere varianten onderzocht en is ook aan de oostzijde gezocht naar optimalisaties. Naar aanleiding hiervan ligt er nu een ontwerp, waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden. Over de verdere uitvoering kan nu een overeenkomst worden gesloten met de provincie Noord-Holland voor de realisatie.

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het uitgewerkte ontwerp HOV halte Eemnes volgens de Sprey-van den Bergvariant (d.d. 29 nov 12017);
 2. De raad voor te stellen het college te machtigen om een overeenkomst aan te gaan met de provincie Noord-Holland om de HOV-halte te realiseren;
 3. De raad voor te stellen in te stemmen met de bijgaande, op basis van artikel 25 van de gemeentewet en artikel 10, lid 2 sub b van de WOB geheim te verklaren memo inzake het beschikbaar stellen van een bijdrage voor de realisatie van de HOV-halte uit de reserve voor bovenwijkse voorzieningen van de grondexploitatie Zuidpolder.

4.2.

Retailvisie Provincie Utrecht
Korte inhoud: Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben een Provinciale Retailvisie voorbereid die naar verwachting op 5 februari 2018 door Provinciale Staten. zal worden vastgesteld. De ontwerp visie is ons ter kennisneming toegestuurd.

Het college besluit eerst meer informatie in te winnen alvorens een besluit te nemen.

4.3.

Inrichting buitenruimte Schoolpad 1
Korte inhoud: Er is een ontwerp gemaakt voor de inrichting van de buitenruimte bij Schoolpad 1. Er wordt gevraagd om in te stemmen met het voorstel en het benodigde krediet beschikbaar te stellen. Ook wordt voorgesteld om het verlengde van het fietspad mee te nemen.

Het college besluit:

Inrichting buitenruimte Schoolpad 1

 1. in te stemmen met het ontwerp voor de herinrichting buitenruimte Schoolpad 1;
 2. in te stemmen met het inrichten van het gebied als schoolzone;
 3. de raad voor te stellen:
  1. een krediet voor de herinrichting van de buitenruimte, incl. schoolzone ad € 205.000 beschikbaar te stellen;
  2. om het voorgenomen krediet Kindercentrum ad € 64.900 in de investeringsplanning 2018-2021 te laten vervallen;
  3. om de vrijvallende kapitaallasten van het Kindercentrum ad € 8.254 in te zetten ter gedeeltelijke dekking van de herinrichting van de buitenruimte van het Schoolpad 1.
  4. de (hogere) kapitaallasten ad € 1.893 mee te nemen in de begroting 2019
  5. begrotingswijziging nummer 6 - 2018 vast te stellen.
  6. Overeenkomstig de Financiële verordening gemeente Eemnes de investering annuïtair af te schrijven en projectfinanciering toe te passen.

Fietspad

 1. in te stemmen met het vervangen van het fietspad tot aan de Wolfstedelaan;
 2. de raad voor te stellen:
  1. een krediet voor de vervanging van het fietspad ad € 99.000 beschikbaar te stellen;
  2. de kapitaallasten ad € 5.070 mee te nemen in de begroting 2019
  3. begrotingswijziging nummer 7 - 2018 vast te stellen.

5.

PORTEFEULLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

Verzoek bouwen van 14 appartementengebouw op de locatie van garage Koot, Laarderweg 70 te Eemnes
Korte inhoud: Bouwbedrijf Van der Wardt heeft, namens de gebroeders Koot, een schetsplan ingediend voor de bouw van een appartementengebouw met 14 appartementen op de locatie van garage Koot, Laarderweg 70. Het plan voorziet in de realisatie van 14 koopappartementen. Het plan is strijdig met het geldende bestemmingsplan en voorziet niet in sociale huur- of koopwoningen.

Het college besluit:
In de raadsessie de meningen en gevoelens te peilen omtrent dit verzoek.
De initiatiefnemers op de hoogte te stellen van de bijdrage die in het gemeentelijke volkshuisvestingsfonds gestort moet worden a € 60.000,-