Collegebesluitenlijst Eemnes dd 12 juni 2018

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 19 juni 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. van Katwijk, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
De heer E. van Dalen, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst wk 23

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. VAN KATWIJK

3.1.

Ontwerpbestemmingsplan Botenloods Eemweg 74 (gedeeltelijk) Eembrugge
Korte inhoud: Het ontwerpbestemmingsplan voor de botenloods heeft eerder ter inzage gelegen. Achteraf bleek dat de verkeerde ondergrond is gebruikt en dat de geplande loods groter wordt dan aangenomen. Het ontwerp moet opnieuw ter inzage met een aangepaste plantekening.

Het college besluit
1. Akkoord te gaan met het aangepaste ontwerpbestemmingsplan voor een Botenloods aan de Eemweg 74 in Eembrugge;
2. het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen

3.2.

Milieujaarverslag 2017 en jaarrapportage 2017 RUD Utrecht
Korte inhoud: De gemeente is verplicht om jaarlijks een milieujaarverslag op te stellen. In het milieujaarverslag 2017 worden de activiteiten beschreven die in 2017 op het gebied van milieu en duurzaamheid zijn uitgevoerd. Een deel van de werkzaamheden wordt door de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) uitgevoerd. De resultaten van de werkzaamheden van de RUD in 2017 zijn opgenomen in de jaarrapportage 2017 van de RUD Utrecht. Naar aanleiding van de behandeling in de collegevergadering van 22 mei jl. zijn een aantal (kleine) aanvullingen gedaan.
Besluit: aangehouden
Het besluit wordt aangehouden in afwachting van meer informatie.

3.3.

Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2017
Korte inhoud: Voorgesteld wordt om het jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2017 vast te stellen en het jaarverslag ter kennisname te sturen aan de raad.

Het college besluit:
1. Het jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2017 vast te stellen;
2. Het jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2017 ter kennisname aan de raad te sturen.

3.4.

Uitwerkingsplan 8 Zuidpolder Woongebied, deelgebied 2.3
Korte inhoud: Op 28 januari 2013 is het bestemmingsplan Woongebied Zuidpolder vastgesteld. Dit bestemmingsplan biedt geen directe bouwtitel en moet per bouwstroom worden uitgewerkt. Uw college is bevoegd tot het vaststellen van een uitwerkingsplan (UWP). Voor deelgebied 2.3 direct westelijk van de Wakkerendijk is het 8e UWP opgesteld.

Het college besluit in te stemmen met het ontwerpuitwerkingsplan 8 Zuidpolder en het ontwerpuitwerkingsplan voor 6 weken ter inzage te leggen.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Concept jaarrekening 2017 Afvalverwijdering Utrecht
Korte inhoud: De AVU heeft een concept-jaarrekening over 2017 toegestuurd. Voorgesteld wordt om deze ter kennisneming toe te zenden aan de raad.

Het college besluit:
1. de concept jaarrekening ter kennisneming te zenden aan de raad
2. het voordeel uit de jaarrekening van de AVU mee te nemen in de tariefsberekening 2019.

4.2.

Toelatingsdocument Volwasseneneducatie
Korte inhoud: De Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) is de bundeling van verschillende vormen van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Met de WEB middelen bieden wij inwoners taal-, reken- en digitale trajecten aan. Voor de inkoop van deze trajecten is het toelatingsdocument opgesteld.

Het college besluit:

 1. De directeur Regio G&V met terugwerkende kracht, per 1-1-2018, mandateren/volmacht verlenen met recht tot verlenen van ondermandaat/substitutie om een inkoop-procedure voor de volwasseneneducatie te starten en uit te voeren.
 2. Het toelatingsdocument volwasseneneducatie vast te stellen.
 3. M.t.v. het bepaalde in art. 55, eerste lid van de Gemeentewet, op grond van het belang als bedoeld in art. 10, tweede lid, aanhef en onder f.en g. van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen ten aanzien van toelatingsdocument volwasseneneducatie tot het moment van publicatie.
 4. De directeur Regio mandateren/volmacht verlenen met het recht tot het verlenen van ondermandaat /substitutie om namens de gemeente uitvoering te geven aan:
  1. Opdrachtverstrekking van volwasseneneducatie aan (een) aanbieder(s).
  2. Controle op rechtmatigheid van declaraties van volwasseneneducatie.
  3. Behandeling van klachten.
  4. Benodigde verwerking van persoonsgegevens en uitoefening van taken die van toepassing zijn op grond van de Algemene verordening gegevens-bescherming.
 5. Volmacht te verlenen met het recht van substitutie aan de directeur Regio om de toelatingsbeslissing van de opdracht te nemen en de gunning van de opdracht uit te voeren.
 6. Volmacht te verlenen met het recht van substitutie aan de directeur Regio om het beheer van de overeenkomst volwasseneneducatie uit te voeren. Hiertoe wordt in ieder geval gerekend: ingebrekestelling, ontbinding, vorderen van nakoming, opzegging van een overeenkomst en alle andere besluiten, die hiermee verband (kunnen) houden, met uitzondering van het voeren van een rechtsgeding.
 7. Kennis te nemen van de raadsinformatiebrief en dit te versturen naar de raad.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER E. VAN DALEN

6.

Rondvraag / mededelingen

6.1

Het college stemt in met de memo Stal Rieder

6.2

Het college besluit de gewijzigde memo TOP aan de raad te zenden

6.3

Het college stemt in met de gewijzigde beantwoording vragen CDA

6.4

Het college besluit
-
een memo op te laten stellen over de haalbaarheid van de HOV halte op de fly-over A27 en

-een extern bureau opdracht te geven een quickscan te maken over de verkeersbewegingen Zuidersingel  tussen op- en afrit A27 en de koeienrotonde (Vierkante Bosje) mn in het kader van de fietsveiligheid.