Collegebesluitenlijst Eemnes 29 mei 2018

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 12 juni 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. van Katwijk, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

Afwezig:
De heer E. van Dalen, wethouder

 

 

1.

Vaststellen besluitenlijst wk 21
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. VAN KATWIJK

3.1.

Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2017
Korte inhoud: Voorgesteld wordt om het jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2017 vast te stellen en het jaarverslag ter kennisname te sturen aan de raad.

In afwachting van nadere informatie wordt dit voorstel aangehouden.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Evaluatie pilot specialistische ondersteuning JGGZ
Korte inhoud: De pilot specialistische ondersteuning JGGZ loopt begin juli 2018 af. Conform afspraak heeft er tussentijds en in mei een evaluatie van de pilot plaatsgevonden. Hierover wordt u in dit voorstel op de hoogte gesteld. Op basis van de bevindingen wordt u gevraagd een besluit te nemen over de continuering van de specialistische ondersteuner - GZ Psycholoog - binnen het JGT.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de evaluatie pilot specialistische ondersteuning JGGZ en deze als succesvol te benoemen;
2. De specialistische ondersteuner JGGZ - GZ psycholoog - per 2019 structureel toe te voegen aan het JGT;
3. Hiervoor het budget á € 31.500,00 structureel op te nemen bij de begroting 2019 voor de functie GZ psycholoog;
4. De periode 9 juli t/m 31 december dient ter overbrugging tot structurele inzet van de GZ psycholoog in 2019. En alsmede daarmee het aantal uren uit te breiden met 2 uur per week naar 8 uur per week;
5. De kosten hiervoor te dekken uit de post 92620002- 435100 (JGT personeel derden).

4.2.

Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: Bezwaar tegen het besluit tot herziening en terugvordering van bijstand in verband met kosterdelerschap

Het college besluit het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van de commissie voor de bezwaarschriften ongegrond verklaren en het bestreden besluit in stand laten.

4.3.

Inpassing BSO in Clusterschool
Korte inhoud: Vanwege de uitvoering van het IHP Eemnes is er een nieuwe indeling gemaakt voor de Clusterschool. Op die manier is ruimte gemaakt voor het inpassen van het Consultatiebureau en het kinderdagverblijf van Partou na vertrek van de Wegwijzer. Er is nu discussie ontstaan voor de ruimtes die volgens de plannen beschikbaar zijn voor de BSO van Partou.

Het voorstel wordt in afwachting van nadere informatie aangehouden.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER E. VAN DALEN

6.

Rondvraag / mededelingen

6.1.

MEMO budgetaanvraag Groenplan 25 mei 2018

De griffier wordt gevraagd om de raad voor te stellen het voorstel budget Groenplan aan te houden.