Collegebesluitenlijst Eemnes dd 4 december 2018

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden

 

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. van Katwijk, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
De heer E. van Dalen, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 48
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.1.

Vaststellen definitieve aanneemsom Huis van Eemnes
Korte inhoud: Conform de basisovereenkomst met Vaessen Algemeen Bouwbedrijf BV vaststellen van de definitieve aanneemsom voor realisatie van het Huis van Eemnes.

Het college besluit de definitieve aanneemsom conform de basisovereenkomst met de aannemer van het Huis van Eemnes d.d. 20 december overeenkomstig artikel 2.1.5 vast te stellen op het bedrag van € 11.464.901,00 (zegge:
elfmiljoenvierhonderdenvierenzestigduizendennegenhonderdeneen euro) exclusief btw.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. VAN KATWIJK

3.1.

Ter inzage legging Ontwerpbestemmingsplan 'Partiële Herziening Landelijk Gebied 2018'
Korte inhoud: Op 23 april 2018 heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen in afwachting van een nieuwe bestemmingsplan voor het gebied waar nu bestemmingsplan "Zonnevelden II" geldig is. De reden om "Zonnevelden II" te bevriezen is omdat het bestuur een andere planologische visie heeft op de inrichting van het landelijke gebied. De openheid van het landschap dient gewaarborgd te blijven en er moet voorkomen worden dat er onevenredige aantasting hiervan plaatsvindt. Voorliggend ontwerpbestemmingsplan voorziet in het wijzigen van het bestemmingsplan "Zonnevelden II" en het weer geldig maken van de onderliggende bestemmingsplannen "Landelijk gebied 2011" en "Wakkerendijk-Meentweg 2012".

Het college besluit:
1. het ontwerpbestemmingsplan "Partiële herziening Landelijk Gebied 2018" ter inzage te leggen voor de periode van 6 weken.
2. naar aanleiding van de energy game en de daaruit voortvloeiende kaders van de raad met een voorstel te komen voor de alternatieve aanwending van het “elektriciteitshuisje” Zonneveld I. 
3. de stukken en een begeleidend memo ter informatie aan de raad zenden. 

3.2.

Bestuursopdracht herontwikkeling locaties Hink Stap Sprong en Hilt
Korte inhoud: Op 29 januari 2018 is de gebiedsvisie De Hilt en omgeving door de raad vastgesteld. De visie is tot stand gekomen na inspraak en overleg met omwonenden. Deze visie heeft betrekking op de stedenbouwkundige inpasbaarheid van woningen en appartementen op de binnenkort vrijkomende locatie van de Hilt en de locatie van de voormalige lagere school de Hink Stap Sprong. Deze locaties liggen op enige afstand van elkaar en zullen op zich afzonderlijk van elkaar worden ontwikkeld, dat wil zeggen niet gelijktijdig. Deze bestuursopdracht gaat echter wel over beide ontwikkelingen. Er moeten besluiten worden genomen over de planologische procedures, participatie met omwonenden en er moet een grondexploitatie worden geopend.


Het college besluit:

  1. In te stemmen met het onderhandelingsresultaat voor de verkoop van de gronden aan de Alliantie bij de voormalige Hink Stap Sprong ten behoeve van het bouwen van huurwoningen
  2. Op grond van artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet de grondexploitaties Herontwikkeling HSS-Zwaluw en Hilt-Mees en het B&W voorstel van 4 december 2018 (voorlopig) geheim te verklaren
  3. De raad voorstellen:
    a. De bestuursopdracht “Herontwikkeling locaties Hinkstapsprong (HSS-Zwaluw) en Hilt (HLT-Mees)  vast te stellen;
    b. De (geheime) grondexploitaties Herontwikkeling HSS-Zwaluw en Hilt-Mees vast te stellen;
    c. De door het college van burgemeester en wethouders opgelegde voorlopige geheimhouding ten aanzien van de grondexploitaties en het B&W voorstel van 4 december 2018 op grond van artikel 25, lid 3 Gemeentewet juncto artikel 10, lid 2, onder b te bekrachtigen.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Verenigingsmonitor sportverenigingen Eemnes
Korte inhoud: Kennisnemen van Verenigingsmonitor Eemnesen Verenigingsmonitor BEL en de raad ter informatie beide rapportages toe te sturen.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de Verenigingsmonitor Eemnes en de Verenigingsmonitor BEL.
2. Beide rapportages aan Raad ter informatie toe te sturen.

4.2.

Begroting apparaatskosten HBEL 2019
Korte inhoud: De meerjarenraming van de Uitvoeringsorganisatie HBEL voor de BEL-gemeenten wordt ter besluitvorming voorgelegd voor het jaar 2019. Daarbij wordt een meerjarig beeld tot en met 2022 gegeven. Dit voorstel sluit aan op het voorstel voor de uitvoeringsorganisatie HBEL in 2018 d.d. 17 juli 2018 en de daar genoemde ontwikkelingen in de komende jaren. In dit voorstel worden de wijzigingen ten opzichte van dat voorstel nader toegelicht. Deze wijzigingen betreffen voor 2019 alleen de inzet op jeugd en de verdeling van kosten tussen de gemeenten.

Het college besluit:
1. De begroting van de apparaatskosten HBEL van 2019 ter hoogte van de bedragen (in €) in tabel 1 vast te stellen.
2. Deze kosten in 2019 te dekken uit de bestaande budgetten voor uitvoeringskosten Sociaal Domein en de verschillen in 2019 (zoals in tabel 2) bij de jaarrekening te verrekenen met de reserve Sociaal Domein.
3. Kennis te nemen van de gepresenteerde meerjarencijfers apparaatskosten HBEL voor de jaren 2020-2022 in
afwachting van het definitieve voorstel in het voorjaar van 2019.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER E. VAN DALEN

6.

Rondvraag / mededelingen

6.1.

Memo grondverkoop achter Pijlenkamp
Het college besluit het memo Pijlenkamp aan de raad te zenden.