Collegebesluitenlijst Eemnes dd 4 september 2018

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst van 4 september downloaden

Vastgesteld in het college van 11 september 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. van Katwijk, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
De heer E. van Dalen, wethouder

Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

 

 

1.

Vaststellen besluitenlijst 28 augustus 2018
De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld, toegevoegd wordt 6.2

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.1.

Evaluatierapport verkiezingen 2018
Korte inhoud: Kennisnemen van het evaluatierapport verkiezingen 2018 en de toekomstige ontwikkelingen van het verkiezingsproces.

Het college neemt kennis van het evaluatierapport verkiezingen 2018.

2.2.

Beperking openbaarheid Bevolkingsregisters
Korte inhoud: Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming moet de openbaarheid van bepaalde informatie beperkt worden van de Bevolkingsregisters over der periode 1915-1940.

Het College besluit de openbaarheid van de Bevolkingsregisters over de periode 1915-1940 te beperken tot 1951 (110 jaar na opstellen hiervan).

2.3.

Concept-Begroting 2019-2022
Korte inhoud: Bijgaand treft u de 1e concept-versie van de Begroting 2019-2022. In dit stadium betreft het een halffabrikaat omdat een aantal zaken nog moet worden toegevoegd. De in procedure te brengen gecompleteerde concept-begroting volgt volgende week, gericht op vaststelling in het college op 11 september. Het college wordt verzocht het eerste concept kritisch te beoordelen en aanbevelingen te doen m.b.t. gewenste aanpassingen.

Het college heeft de concept-begroting ter eerste bespreking in het college gehad.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. VAN KATWIJK

3.1.

Bestemmingsplan Stal Rieder, Goyergracht Noord percelen K60-61
Korte inhoud: De eigenaar en initiatiefnemer van Stal Rieder wil de verouderde, deels illegale, opstallen slopen en nieuwe opstallen realiseren. Hiervoor is een (postzegel-)bestemmingsplan nodig.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de nota van zienswijzen en het ontwerpbestemmingsplan ‘Goyergracht Noord (percelen K60-61) Eemnes';
2. vast te stellen dat op het plangebied maximaal 350 m² aan opstallen mag worden gebouwd met een maximale goot- en bouwhoogte van respectievelijk 5 meter en 7 meter;
3. de nota van zienswijzen en het ontwerpbestemmingsplan ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

3.2.

Beslissing op bezwaar opleggen last onder dwangsom Goyergracht Noord

Het college besluit
1. het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren;
2. het primaire besluit te herroepen. Het verzoek om handhaving van 18 september 2017 wordt zodanig beoordeeld als een herhaald verzoek om handhaving waarvoor op dit moment nog rechtsmiddelen open staan;
3. een vergoeding van de proceskosten in de bezwaarfase af te wijzen..

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Uitkomsten onderzoek domotica
Korte inhoud: De resultaten van het onderzoek naar de mogelijkheden van domotica in Eemnes.

Het college besluit de bijgevoegde informatiebrief over de resultaten van het onderzoek naar de mogelijkheden van domotica ter kennisname aan de raad te verstrekken.

4.2.

Beleidsplan Jeugd 2019 - 2022 Gemeente Eemnes
Korte inhoud: Het beleidsplan Jeugd 2019 - 2022 Gemeente Eemnes dient als nieuw kader voor het (verder) vormgeven van de transformatie en het jeugdstelsel, specifieker ingericht op de lokale situatie in de gemeente Eemnes. Doel van het beleid is om meer preventief én integraal te gaan werken, het preventief voorveld én lichtere vormen van hulp optimaal te benutten en te versterken om daarmee het beroep op (specialistische) zorg af te laten nemen.

1. Het beleidsplan Jeugd 2019 – 2022 Gemeente Eemnes ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

4.3.

Informatiebrief Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek.
Korte inhoud: Voor de uitvoering van de toezichthoudende taak van de raad verstrekt Talent Primair tweejaarlijks een informatiebulletin en één keer per jaar een bestuursverslag en jaarrekening. Deze stukken worden ter kennisname aangeboden.

Het college besluit:
1) kennis te nemen van de informatiebrief 'stand van zaken Stichting basisonderwijs Gooi en Vechtstreek';
2) de informatiebrief 'stand van zaken Stichting basisonderwijs Gooi en Vechtstreek' ter kennisname te versturen naar de raad.

4.4.

Eemnes Dementievriendelijke Gemeente
Korte inhoud: De PvdA heeft een initiatief raadsvoorstel ingediend om van Eemnes een Dementievriendelijke gemeente te maken. De gemeentewet (147a) bepaalt dat het college in staat moet worden gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan de raad voordat er een besluit genomen wordt door de gemeenteraad. Met het verstrekken aan de raad van bijgaande memo wordt dit gedaan.

Het college besluit de bijgevoegde memo over Eemnes ‘Dementievriendelijke gemeente’ aan de raad te verstrekken als reactie op het initiatief raadsvoorstel van de PvdA.

4.5.

Medegebruik recyclingstation Baarn
Korte inhoud: Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om voor de inzameling van GHA gebruik te maken van het recyclingstation van de gemeente Baarn. Dit heeft geresulteerd in voorliggende Overeenkomst tot medegebruik van recyclingstation Baarn door inwoners van Eemnes.

Het college besluit:
1. Het recyclingstation Baarn mede te gebruiken voor de inzameling van Grof Huishoudelijk Afval (GHA) afkomstig van inwoners van Eemnes per 1 januari 2019
2. De overeenkomst tot medegebruik, waarin is opgenomen op welke wijze en onder welke voorwaarden het medegebruik plaatsvindt, aan te gaan
3. De huidige activiteiten voor de inzameling van GHA voor inwoners op de gemeentewerf in Eemnes per 31 december 2018 te beëindigen
4. De raad hierover te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief

4.6.

Raadsinformatiebrief start pilot GGZ vervoer
Het college neemt kennis van de inhoud van de raadsinformatiebrief.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER E. VAN DALEN

5.1.

Onderzoek (grond)wateroverlast Centrum Eemnes
Korte inhoud: In het centrum van Eemnes zijn mogelijk problemen met het verloop van grondwaterstanden. Al langere tijd zijn hierover klachten binnengekomen van inwoners uit dit gebied. Besloten is om onderzoek te doen naar het verloop van de grondwaterstanden in het centrumgebied van Eemnes. Dit onderzoek is als actiepunt opgenomen in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP).

Het college besluit:
1. De raad te verzoeken om € 20.000 extra ter beschikking te stellen voor het onderzoek naar en advies over de overlast
door (grond)water in het bovenstaande centrumgebied van Eemnes.
2. De raad verzoeken om een bedrag van € 20.000 te onttrekken uit de reserve riolering;
3. De raad verzoeken om begrotingswijzigingnr. 25-2018 vast te laten stellen.