Collegebesluitenlijst Eemnes dd 6 november 2018

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst van 6 november downloaden.

Vastgesteld in het college van 13 november 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. van Katwijk, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
De heer E. van Dalen, wethouder

Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 44
De collegebesluitenlijst van 30 oktober wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.1.

Controleprotocol Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal Domein
Korte inhoud: De gemeenten werken binnen de regio G&V sinds 2011 samen aan de inkoop en het beheer van maatwerkvoorzieningen in het sociaal domein. Voor de controle op de rechtmatigheid en de getrouwheid van de cijfers is een controleprotocol 2018/2019 opgesteld.

Het college besluit in te stemmen met het controleprotocol van de Regio G&V voor het Sociaal Domein.

2.2.

Verwerking resultaatuitkering 2017 van de Regio G&V.
Korte inhoud: Het Algemeen Bestuur van de Regio G&V heeft besloten om in 2018 een bedrag uit te keren aan de gemeenten, voortkomend uit het rekeningresultaat 2017 van de Regio G&V. Het voornaamste deel van de resultaatuitkering bestaat uit de teruggestorte middelen voor de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Binnenkort wordt een bijgesteld plan voor de HHT voorgelegd aan de raad, zodat de raad kan besluiten over de nieuwe bestemming van de HHT middelen. In afwachting van de besluitvorming over de bijdrage aan het nieuwe marktbewerkingsplan door de Regio G&V, wordt de raad gevraagd in te stemmen met de begrotingswijziging om de teruggestorte HHT middelen toe te voegen aan de nieuw te vormen bestemmingsreserve Huishoudelijke Hulp Toelage.

Het college besluit in te stemmen met het voorgelegde raadsvoorstel en het bijbehorend raadsbesluit.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. VAN KATWIJK

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Vergroting budget Duurzaamheidslening voor particulieren
Korte inhoud: De gemeente Eemnes heeft in 2013 een bedrag van € 300.000 beschikbaar gesteld voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen voor particulieren. Door het revolverende karakter van het fonds is er ondertussen bijna € 360.000 aan duurzaamheidsmaatregelen gefinancierd. Daarmee is nagenoeg het maximaal beschikbare budget bijna bereikt. Er worden echter nog steeds aanvragen voor duurzaamheidsleningen ingediend, wat laat zien dat de behoefte aan het instrument nog aanwezig is. Daarom wordt voorgesteld om het beschikbare budget voor de duurzaamheidslening te verhogen met € 150.000,- en deze aanvulling te doen door een overheveling vanuit het bestaande budget van de Stimuleringslening Duurzaamheid Bedrijven gemeente Eemnes 2016.

Het college besluit
1. €150.000 toe te voegen aan het budget voor de 'Duurzaamheidslening gemeente Eemnes';
2. Deze €150.000 te onttrekken aan het beschikbare budget voor de 'Stimuleringslening Duurzaamheid Bedrijven gemeente Eemnes 2016'.

4.2.

Toepassen baatbelasting als instrument gebouw-gebonden financiering voor verduurzaming van woningen in particulier eigendom om de gemeente Eemnes.
Korte inhoud: Voor particuliere eigenaren die hun woning verregaande willen verduurzamen, is een nieuwe vorm van financiering gewenst die nog niet door een marktpartij geleverd wordt; gebouw-gebonden financiering. Om de verregaande verduurzaming van woningen in Eemnes mogelijk te maken, wil de gemeente Eemnes deze woningeigenaren een gebouw-gebonden financieringsmogelijkheid bieden door toepassing van het instrument 'Baatbelasting'. In dit voorstel is uitgewerkt hoe de baatbelasting als instrument voor gebouw-gebonden financiering kan worden ingezet.

Het college besluit om:

  1. aan de raad voor te stellen de baatbelasting als gebouw-gebonden financieringsinstrument voor de verduurzaming van bestaande particuliere woningen in Eemnes toe te passen. 
  2. de beschikbaarheid van dit instrument in eerste instantie te beperken tot 10 financieringsaanvragen, waarna een evaluatie van de resultaten plaatsvindt.

4.3.

Compensatie CO2-uistoot verkeer en vervoer Eemnes
Korte inhoud: In haar beleidsdoelstelling om klimaatneutraal te zijn in 2030 heeft de gemeente Eemnes de CO2-uitstoot als gevolg van verkeer en vervoer, tot nu toe buiten beschouwing gelaten. In het beleidsplan 2030 stelt het college al wel voor om financieel bij te dragen aan grootschalige opwek van windenergie buiten Eemnes, om de CO2-uitstoot van verkeer en vervoer te compenseren. Dit voorstel is gericht op het doen van een dergelijke investering in opwek van duurzame energie buiten de gemeente Eemnes, via een duurzaamheidsfonds van de Triodos-bank.

Het college besluit aan de raad voor te stellen om:

  1. de CO2-uitstoot als gevolg van het snelwegverkeer op de rijkswegen A1 en A27, voor zover gelegen binnen de grenzen van de gemeente Eemnes,  te compenseren door een investering in het Triodos Renewables Europe Fund (TREF);
  2. het bedrag voor deze investering in het TREF vast te stellen op € 10 miljoen;
  3. deze storting te financieren door het aangaan van een fixe lening met een looptijd van 15 jaar.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER E. VAN DALEN

6.

Rondvraag / mededelingen