Collegebesluitenljst Eemnes 20 november 2018

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 27 november 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. van Katwijk, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
De heer E. van Dalen, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 46
De collegebesluitenlijst van 13 november wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.1.

Beëindiging lidmaatschap Dimpact
Korte inhoud: De BEL Combinatie en haar deelnemende gemeenten zijn in 2011 en vervolgens nogmaals per gemeente in 2013 lid geworden van de coöperatieve vereniging Dimpact. Deze vereniging beoogt voordelen te bieden in de vorm van kennisdeling, standaardisatie, kostenbesparing en continuïteit van ICT oplossingen. In de afgelopen 3 jaren is gebleken dat de voordelen die de gemeenten en de BEL Combinatie voor ogen hadden, niet gerealiseerd worden. Als voornaamste reden kunnen we het volledig outsourcen van de ICT BEL Combinatie benoemen. De diensten van Dimpact sluiten niet meer aan op de inrichting van BEL Combinatie.

Het college besluit:
- het lidmaatschap met de coöperatieve vereniging Dimpact te beëindigen
- de raad te informeren over de beëindiging van het lidmaatschap.

2.2.

Klusopdracht herontwikkeling bibliotheek
Korte inhoud: Door verplaatsing van de bibliotheek naar het Huis van Eemnes komt de huidige locatie van de bibliotheek aan de Raadhuislaan beschikbaar voor een andere bestemming. Het pand is gedeeltelijk eigendom van de gemeente Eemnes en de fysiotherapie Schotsman. Uitgangspunt bij het besluit tot realisatie van het Huis van Eemnes is het verkopen van het pand geweest, hiervoor is een taakstellende opbrengst opgenomen in de exploitatie. Er hebben zich inmiddels geïnteresseerden gemeld die plannen hebben met het (gehele) gebouw. De bibliotheek staat op een centrumlocatie, dus een centrumfunctie past goed in het gebouw. De gemeente heeft geen belang bij een eigen exploitatie van het pand. De vraag is welke bestemming de locatie kan krijgen vanuit stedenbouwkundig oogmerk en als de locatie wordt verkocht, op welke wijze de verkoop zal plaatsvinden.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de Klusopdracht herontwikkeling bibliotheek
2. De klusopdracht ter kennisname aan de raad te brengen.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. VAN KATWIJK

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Restitutie ingehouden korting op vergoeding eigen risico 2017
Korte inhoud: De HBEL-gemeenten kennen een regeling voor personen met een chronische beperking en/of aandoening. Onderdeel van de regeling is een vergoeding van het verplicht eigen risico van de zorgverzekering. Over het jaar 2017 is een korting toegepast op de uitkering van het eigen risico op basis van een gelijksoortige vergoeding door het UWV. Hiertegen is door 5 inwoners in Huizen tijdig bezwaar aangetekend. De gemeente Huizen heeft, op basis van een advies van de commissie voor bezwaarschriften, belanghebbenden in het gelijk gesteld.

Het college besluit:
1. Het advies van de commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Huizen, ten aanzien van een toegepaste korting op de vergoeding van het eigen risico van de zorgverzekering 2017, volgen.
2. Instemmen met restitutie van de toegepaste korting op de vergoeding van het eigen risico van de zorgverzekering 2017 voor belanghebbenden uit Eemnes

4.2.

Jongerenontmoetingsplaats (JOP)
Korte inhoud: In het collegeprogramma is een doelstelling 'Zorgen voor goede voorzieningen voor de jongeren'. Een onderdeel daarvan is het onderzoeken van de behoefte aan JOP’s en bij gebleken behoefte, realisatie hiervan. Met dit voorstel wordt de realisatie van de eerste JOP voorgesteld, met een integrale visie icm handhaving.

Het college besluit eerst meer informatie in te winnen alvorens een besluit te nemen.

4.3.

Klus ophogen geluidwallen A27 Eemnes
Korte inhoud: In het collegeprogramma 2018-2022 is opgenomen de verhoging van geluidwering aan de westzijde van A27 te realiseren alsmede de geluidwering aan de noord-oostzijde (tweede deel schanskorven) van de A27 te verhogen. Middels bijgaande klus wordt inzichtelijk gemaakt welke stappen hiervoor moeten worden gezet, welk tijdpad daarbij hoort en wanneer realisatie kan plaatsvinden.

Het college besluit:
- met de klusopdracht gewijzigd akkoord te gaan
- akkoord te gaan met € 25.000 onderzoekskosten en personele kosten
- inwoners van Eemnes en de bewoners van het eiland van Eemnes op de hoogte te stellen 
- raadsinformatiebrief gewijzigd vaststellen

4.4.

Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht
Korte inhoud: Door de herindeling van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden dient de gemeenschappelijke regeling van de GGD regio Utrecht te worden gewijzigd. De nieuwe gemeente ligt in de gemeente Utrecht. Alle 26 deelnemende gemeenten moeten hiertoe unaniem besluiten.

Het college besluit de raad voor te stellen in te stemmen met de wijziging in de gemeenschappelijke regeling GGDrU.

4.6.

Halfjaarrapportage Sociaal Domein 2018 HBEL
Korte inhoud: De rapportage bevat informatie over de voorlopige uitnutting van de budgetten en een prognose voor de verwachte bestedingen aan het eind van 2018 o.b.v. de ingezette maatwerkvoorzieningen.

Het college besluit de halfjaarrapportage Sociaal Domein 2018 HBEL ter kennisname te verstrekken aan de raad.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER E. VAN DALEN

5.1.

Snoeien en kappen bomen Eemnes
Korte inhoud: De boomveiligheidscontrole 2018 (visual tree assessment of VTA) is uitgevoerd. Daaruit volgen op korte termijn te treffen maatregelen. Dit moet worden aanbesteed. Daarvoor moet de dekking van de kosten vastgesteld worden.

 

Het college besluit eerst meer informatie in te winnen alvorens een besluit te nemen.

5.2

Convenant Economic Board Utrecht 

Het college besluit

- wethouder Van Dalen te machtigen tot het ondertekenen van het convenant

- in te stemmen met het bijgevoegde convenant tussen de Economic Board Utrecht en de gemeenten in de regio Amersfoort

6.

Rondvraag / mededelingen