Collegebesluitenlijst Eemnes 10 september 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

Afwezig:
De heer Th. Reijn, wethouder

1.

Vaststellen besluitenlijst week 36
De besluitenlijst van week 36 wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.1.

Programmabegroting 2020-2023 Eemnes
Korte inhoud: Als onderdeel van de planning- en controlcyclus wordt de programmabegroting 2020-2023 aangeboden ter vaststelling. De programmabegroting wordt op 28 oktober door de raad behandeld.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de programmabegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023.
2. De programmabegroting 2020 en bijbehorend raadsvoorstel aan de gemeenteraad aan te bieden ter vaststelling.
3. De uitvoeringsinformatie programmabegroting 2020 vast te stellen.
 

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

3.1.

Besluit op bezwaar tegen besluit tot buitenbehandelingstelling van een aanvraag omgevingsvergunning bouwen
Korte inhoud: Wij blijven: - primair van mening dat door onze brief om aanvullende informatie van 10 januari 2019 op grond van 4:15 Awb de wettelijke beslistermijn was onderbroken vanaf de dag van verzenden van deze brief en dat de beslistermijn weer was gaan lopen op het moment dat de gevraagde gegevens waren ontvangen, in casu de e-mail van de gemachtigde van 7 maart 2019. - secundiair van mening dat als de wettelijke beslistermijn niet op 10 januari 2019 was doorbroken tot het moment dat de gevraagde gegevens waren ontvangen, als begindatum van de termijn van acht weken waarbinnen door de gemeente Eemnes een beslissing genomen had moeten worden, 18 januari 2019 (en niet 20 december 2018!) aangehouden moet worden, zijnde de datum dat Uptown Advertising b.v. op dat moment pas huurder was van (een deel van) de locatie Oud Eemnesserweg 13. Dit blijkt uit de huurovereenkomst. Bovendien is door bezwaarmaker op bladzijde 2 (artikel 2.2) van de onderhavige huurovereenkomst van 18 januari 2019 geparafeerd “in de nog aan te vragen en nog te verlenen omgevingsvergunning door de gemeente Eemnes”, dat huurder en verhuurder pas op of na 18 januari 2019 akkoord waren dat huurder (de bezwaarmaker) pas dan een aanvraag om een omgevingsvergunning bouwen zou gaan indienen. Dit betekent dat gerekend vanaf 18 januari 2019 normaliter op 15 maart 2019 en niet op 14 februari 2019 een beslissing genomen had moeten worden. Met onze brief aan de gemachtigde van 4 maart 2019 om aanvullende informatie was op grond van 4:15 Awb de wettelijke beslistermijn onderbroken vanaf de dag van verzenden van deze brief en dat de beslistermijn weer was gaan lopen op het moment dat de gevraagde gegevens waren ontvangen, in casu de e-mail van de gemachtigde van 7 maart 2019. Gelet op het bovenstaande is het bestreden besluit van 20 maart 2019 binnen de wettelijke termijn genomen.

Het college besluit:
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
2. Het primaire besluit tot buitenbehandelingstelling niet te herroepen en hiermee contrair te gaan aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften;
3. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten in de bezwaarfase niet te honoreren.
 

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Aanvulling Convenant Woonruimteverdeling
Korte inhoud: Het Convenant Woonruimteverdeling Regio Amersfoort is geldig tot 1 oktober 2019. Er zijn redenen om het Convenant aan te vullen en opnieuw vast te stellen.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde aanvulling op het Convenant Woonruimteverdeling Regio Amersfoort;

De burgemeester besluit:
2. De portefeuillehouder Wonen op grond van het bepaalde in artikel 171, lid 2 van de Gemeentewet op te dragen het Convenant namens de gemeente te ondertekenen.

5.

Rondvraag / mededelingen

5.1.

Aankoop schilderijen Eemnes

Wethouder Lankreijer schaft drie schilderijen aan van Eemnes, uit de huidige expositie in de hal van het BEL kantoor, ten laste van het budget Eemnesser kunstenaars.