Collegebesluitenlijst Eemnes 12 februari 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer S. Lankreijer, wethouder
De heer E. van Dalen, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 6
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.1.

Jaarverslag Brandweerpost Eemnes
Korte inhoud: Betreft het jaarverslag van de brandweerpost Eemnes ter kennisname.

 

Het college besluit:
1 h
et jaarverslag van de brandweerpost Eemnes voor kennisgeving aan te nemen, onder toevoeging van een overzicht van de aanrijtijden en;

2 het jaarverslag ter informatie door te geleiden naar de raad.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

3.1.

Kerstboom Braadkamp
Korte inhoud: Kerstboominzameling 2019 en voorstel aanschaf kunstkerstboom Braadkamp

 

Het college besluit eerst nadere informatie in te winnen alvorens een besluit te nemen.

3.2.

Subsidieregeling inwonersinitiatieven
Korte inhoud: Op basis van de Lokale Keuzenota Sociaal Domein wordt in de begroting jaarlijks een budget van 10.000 euro opgenomen voor de ondersteuning van inwonersinitiatieven op het gebied van zorg, welzijn en participatie. In de afgelopen jaren is door het college elk jaar een (nadere) subsidieregeling voor de uitvoering daarvan vastgesteld. Deze regeling wordt met uitbreiding van de mogelijkheid een bijdrage voor een AED toe te kennen vastgesteld voor 2019 en volgende jaren.


Het college besluit:
1. de Subsidieregeling inwonersinitiatieven Eemnes 2019 vast te  stellen;
2. de portefeuillehouder Sociaal Domein op grond van artikel 168  van de gemeentewet te machtigen om te besluiten op aanvragen in het kader van voornoemde regeling.

3.3.

Verhoging reizigersbijdrage Wmo-taxi
Korte inhoud: Het lage BTW tarief is per 1-1-2019 van 6% verhoogd naar 9%. Dit BTW tarief is van toepassing op het Wmo-taxi tarief van de vervoerder en de reizigersbijdrage. Het tarief van de vervoerder wordt jaarlijks geïndexeerd en de BTW verhoging wordt hierin meegenomen. De reizigersbijdrage is vastgezet op € 0,55 en is sinds mei 2013 niet meer verhoogd. Het voorstel is om de reizigersbijdrage te verhogen.


Het college besluit in te stemmen met het verhogen van de reizigersbijdrage van de
Wmo-taxi met € 0,05 per zone naar € 0,60 per zone.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER E. VAN DALEN

4.1.

PlanMer Omgevingsvisie Provincie Utrecht
Korte inhoud: De Provincie Utrecht is bezig met het de voorbereidingen om te komen tot een Omgevingsvisie. Hiertoe is in juni 2018 het document ‘Horizon Utrecht 2050’ vastgesteld en in december 2018 het ‘Koersdocument Omgevingsvisie en Omgevingsverordening’. In de periode van 17 januari tot en met 28 februari ligt het Planmer Omgevingsvisie ter inzage. Gedurende deze periode kan een inspraakreactie worden ingediend.

Het college besluit nadere informatie in te winnen alvorens een besluit te nemen.

5.

Rondvraag / mededelingen