Collegebesluitenlijst Eemnes 12 maart 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 10
De besluitenlijst van de collegevergadering van 5 maart 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

3.1.

Hooi opslag Goyergracht
Het besluit is aangehouden.

Het college besluit meer informatie in te winnen alvorens een besluit te nemen.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Subsidie Beachvolleybal toernooi Voleem
Korte inhoud: Volleybalvereniging Voleem heeft een subsidieaanvraag gedaan voor het organiseren van een Beachvolleybaltoernooi op het evenemententerrein.

Het college besluit om

  1. Subsidie te verstrekken a € 2.500 aan Voleem t.b.v. de clinic.
  2. Het bedrag ad €2.500,- ten laste te leggen brengen op Kostenplaats: 92610005-438099.

4.2.

Inkoop 24/7 bereikbaarheid & beschikbaarheid en crisisregiefunctie
Korte inhoud: Met het afsluiten van de overeenkomst met Kwintes wordt voor een periode van 3 jaar geborgd dat zelfstandig wonende kwetsbare burgers (ouder dan 18 jaar) buiten kantoortijden ongeplande ondersteuning kunnen ontvangen. In combinatie hiermee wordt de crisisregiefunctie voor de komende 3 jaar ingekocht op een wijze dat continuïteit is geborgd en voldaan wordt aan de arbeidstijdenwet.

Het college besluit:

  1. De overeenkomst met Kwintes vast te stellen inzake de inkoop van 24/7 bereikbaarheid & beschikbaarheid en crisisregiefunctie.
  2. Mandaat te verlenen aan de manager inkoop en contractbeheer Gooi en Vechtstreek om de toelating van de contractpartij uit te voeren.
  3. Mandaat en, voor zover het betreft de bevoegdheid van de burgemeester, tevens volmacht te verlenen aan de manager Inkoop en contractbeheer Regio Gooi en Vechtstreek om het contractbeheer uit te voeren, waartoe worden gerekend ingebrekestelling, ontbinding, vorderen van nakoming, opzegging van een overeenkomst en alle andere besluiten, die hiermee verband (kunnen) houden, met uitzondering tot het voeren van een rechtsgeding.
  4. De kosten voor product 1 (bereikbaarheid en beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel en beveiliging), product 2 (inzet t.b.v. de crisisregiefunctie), product 3 (inzet op locaties voor Scheiden Wonen en Zorg) komen ten laste van de bestaande regionale begroting Bescherming & Opvang. De kosten voor product 4 (oproepen en uitrukken van zelfstandig wonende cliënten) worden gedekt uit het daarvoor bestaande budget Wmo van de gemeente Eemnes.

4.3.

Notitie van uitganspunten Huisvestingsverordening
Korte inhoud: De huidige huisvestingsverordening in Eemnes is vier jaar geldig en loopt tot 1 juli 2019. In het kader van de herijking en vernieuwing van deze verordening wordt het college gevraagd in te stemmen met de voorgestelde uitgangspunten.

Het college besluit in te stemmen met de gewijzigde notitie van Uitgangspunten.

5.

Rondvraag / mededelingen

5.1

Verontreiniging Goyergracht

Het college besluit de raadsinformatiebrief verontreiniging Goyergracht met enkele aanpassingen aan de gemeenteraad te zenden.