Collegebesluitenlijst Eemnes 12 november 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

01.

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 5 november 2019

 

De collegebesluitenlijst dd 5 november wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

02.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

 

02.01.

Controleprotocol Sociaal Domein Regio Amersfoort 2019

 

Het college besluit het controleprotocol Sociaal Domein Regio Amersfoort vast te stellen, waarin is omschreven hoe de controle op de rechtmatigheid en betrouwbaarheid op de uitgevoerde taken binnen het Sociaal Domein zal plaatsvinden.

 

03.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

 

03.01.

Verzoek uitbreiding grond- en bouwstoffenbedrijf Eemweg 78 Eembrugge

 

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het vooroverlegplan voor uitbreiding van de inrichting Eemweg 78A
2 . in te stemmen met bijgevoegde conceptovereenkomst

 

04.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

 

04.01.

Elke Peuter een Kans (subsidie voorschoolse educatie en kostwinnersgezinnen).

 

Het college besluit:
1. De subsidieverordening ‘Elke Peuter een Kans 2020-2022’ vast te stellen, met daarin de verruiming van het VE-aanbod vanaf 1 januari 2020 en de vergroting van een dagdeel van 3 ½ naar 4 uur voor de financiële tegemoetkoming voor kostwinnersgezinnen.
2. in te stemmen met het ‘Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Eemnes 2020-2022’, waarin afspraken zijn gemaakt over het monitoren van resultaten en de doorgaande leerlijn.

 

 

 

04.02.

Jaarverslag toezicht Wmo 2018

 

Het college besluit:
1. Het jaarverslag toezicht Wmo 2018 vast te stellen.
2. Het jaarverslag toezicht WMO 2018 incl RIB ter kennisname aan de raad te zenden’.

 

05.

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN