Collegebesluitenlijst Eemnes 14 mei 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

Afwezig:
De heer S. Lankreijer, wethouder

1.

Vaststellen besluitenlijst week 19
Rondvraag, besluit om de RSA voor kennisgeving aan te nemen wordt geschrapt. Voorstel wordt behandeld in de BW van 14 mei 2019.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Positionering Jeugd- en Gezinsteam Eemnes
Korte inhoud: Op dit moment zijn de medewerkers van het Jeugd- en Gezinsteam in dienst van Driessen via een payroll constructie. In verband met de flexwet en bijbehorende regelgeving is het op korte termijn noodzakelijk om de constructie met de medewerkers van het Jeugd- en Gezinsteam anders in te richten. Op basis van de bijvoegde memo dient een besluit te worden genomen over de positionering van het Jeugd- en Gezinsteam Eemnes.

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de memo positionering Jeugd- en Gezinsteam Eemnes
2.Het Jeugd- en Gezinsteam formeel onder te brengen bij BEL Combinatie per 1 januari 2020 en als maatwerk onderdeel uit te laten maken van het team maatschappelijke ontwikkeling.
3.De gevolgen van dit maatwerkbesluit te verwerken in het DVO 2020 ev.
4. de betreffende medewerkers gaan bij goed functioneren per 1/4/2020 over naar de BEL Combinatie.

4.2.

Regionale strategische samenwerkingsagenda regio Gooi en Vechtstreek 2019 - 2022.
Korte inhoud: Er is een regionale samenwerkingsagenda 2019-2022 ‘Voor inwoners, met elkaar’ opgesteld, in overleg met regioambassadeurs. De agenda zal voor de zomer door de afzonderlijke gemeenten worden vastgesteld. De raadsleden kunnen tot 24 mei a.s. amendementen indienen, zo is afgesproken met de regioambassadeurs.

Het college besluit de raad voor te stellen:
1. In te stemmen met het speerpunt Versterking sociaal domein voor 2019 – 2022 (de WAT-vraag);
2. ten aanzien van de bereikbaarheid de aandacht te vragen voor een goede aansluiting tussen de regio’s van de (snel) fietspaden en het Openbaar Vervoer geredeneerd vanuit de gebruiker
3. ten aanzien van de financiën de aandacht te vragen voor een goede berekening van de eventueel benodigde aanvullende middelen voor de uitvoering van de RSA, gebaseerd op de partiële toetreding van Eemnes.

5.

Rondvraag / mededelingen