Collegebesluitenlijst Eemnes 16 april 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

Afwezig:
De heer Th. Reijn, wethouder

1.

Vaststellen besluitenlijst 9 april 2019
De besluitenlijst van 9 april wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.1.

Nieuwe huurovereenkomst Volkstuinvereniging De Eemakker.
Korte inhoud: Een huurovereenkomst aan te gaan voor het huren van de grond op Volkstuinencomplex De Eemakker, Noordersingel te Eemnes.

Het voorstel wordt aangehouden in afwachting van nadere informatie.

2.2.

Onrechtmatigheden aanbestedingen jaarrekening 2018
Korte inhoud: Bij de controle op de rechtmatigheid over 2018 zijn een aantal onrechtmatigheden geconstateerd bij de aanbestedingen. In dit voorstel worden die onrechtmatigheden toegelicht en kan de raad de 'lokale' onrechtmatigheden goedkeuren zodat deze niet meetellen in het oordeel op de rechtmatigheid bij de jaarrekening 2018.

Het college besluit:
1. De Raad besluit om de geconstateerde onrechtmatigheden bij de aanbestedingen die vallen onder het lokale inkoopbeleid goed te keuren.
2. De Raad besluit om goedkeuring te verlenen voor de overschrijding van het krediet aanvullende investering Partou met € 200.000.

2.3.

Precariobelasting Eemnes
Het college besluit:
1. Het college van Eemnes geeft de heffingsambtenaar te kennen dat het college instemt met het voorgesteld “fiscaal
compromis” van de heffingsambtenaar;
2. Het college informeert de gemeenteraad middels een informatiebrief.
 

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

3.1.

Huurkoop grond achter Pijlenkamp te Eemnes
Korte inhoud: Uw college wordt gevraagd in te stemmen met het betalingsvoorstel van de potentiele koper van grond achter de Pijlenkamp en daartoe een overeenkomst van huurkoop aan te gaan.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het betalingsvoorstel.
2. Een overeenkomst van huurkoop aan te gaan voor de verkoop van de betreffende grond achter Pijlenkamp;
3. de opbrengst en kosten te verantwoorden op kostenplaats Restgroen
 

3.2.

Advisering over deelplan 3.3 zoals opgenomen in Uitwerkingsplan 9 van de woonwijk Zuidpolder
Korte inhoud: Het afgelopen jaar is door het projectbureau Zuidpolder gewerkt aan deelplan 3.3 waarvan de planologische vertaling is opgenomen in het Uitwerkingsplan 9. In het bijgevoegde memo zijn de hoofdelementen weergegeven en is de reactie van het projectbureau Zuidpolder op de vragen en adviezen van besprekingen in de Sessie en de Commissie Ruimte weergegeven. In de Commissie Ruimte d.d. 6 mei 2019 wordt gelegenheid geboden voor vragen en aanvullende adviezen.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het memo waarin weergegeven een aantal onderdelen van het 'Uitwerkingsplan 9 Zuidpolder'
2. De meningen en gevoelens van de commissie Ruimte te peilen ten aanzien van deelplan 3.3 / Uitwerkingsplan 9 Zuidpolder’

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Subsidieaanvraag door de Zonnebloem Eemnes voor een kerstbijeenkomst in 2019.
Korte inhoud: De Zonnebloem Eemnes vraagt een eenmalige subsidie van € 2.000,- voor een kerstbijeenkomst met lunch voor vrijwilligers en inwoners van Eemnes.
Besluit: conform
Het college besluit:
1. een eenmalige subsidie te verlenen aan de Zonnebloem Eemnes voor een kerstbijeenkomst met lunch in 2019.
2. de subsidie direct vast te stellen op € 2.000,-
3. de kosten te dekken uit het budget Algemene Voorzieningen Wmo - incidentele subsidies 92610001-442000.

4.2.

Overlast ten gevolge van houtstook
Korte inhoud: Met enige regelmaat worden er klachten door inwoners uit Eemnes geuit over houtstook. Deze bewoners geven aan dat zij overlast ervaren van de rook afkomstig van deze stook. Daarbij gaat het hen niet alleen om de overlast voor hun gezondheid, maar ook over de schade die het milieu wordt toegebracht door de toenemende mate van - en vaak onjuiste wijze- van het stoken van hout. De gemeente wordt gevraagd of er mogelijkheden zijn om hiertegen actie te ondernemen. Dit memo is een reactie op dit verzoek.
Besluit: conform
Het college besluit in te stemmen met bijgaand memo Stookoverlast, waarin wordt voorgesteld in eerste instantie door middel van communicatie in te zetten op bewustwording en preventie, en daarnaast de landelijke ontwikkelingen op de voet te volgen.
 

5.

Rondvraag / mededelingen

5.1.

EIT Climate – KIC

Het college besluit de ‘letter of Intent’ voor de EIT Climate KIC te ondertekenen en wethouder Lankreijer hiertoe te machtigen.