Collegebesluitenlijst Eemnes 16 juli 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris 

Afwezig:
De heer S. Lankreijer, wethouder

1.

Vaststellen besluitenlijst week 28
De besluitenlijst van 9 juli wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.1.

Trouwen op een alternatieve locatie Het Oude Raadhuis, Wakkerendijk 30,3755 DC Eemnes
Korte inhoud: Verzoek van de heer Jansen en mevrouw Plas om op 14 november 2019 te mogen trouwen. Zij hebben eerder een verzoek gedaan om op 14 november 2018 te mogen trouwen.

Het college besluit akkoord te gaan met de alternatieve trouwlocatie Het Oude Raadhuis, Wakkerendijk 30,3755 DC Eemnes op 14 november2019.
 

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

3.1.

Aankoop strook grond ten westen van bedrijventerrein Zuidpolder
Korte inhoud: De Staat heeft een strook grond ten westen van bedrijventerrein Zuidpolder overtollig verklaard waarna overeenstemming is bereikt over de voorwaarden waaronder de strook kan worden aangekocht.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de aankoop van een strook grond van De Staat ter grootte van 8.122 m2, onder de voorwaarden zoals opgenomen in het concept leveringsakte die als bijlage 1 is opgenomen;
2. De gemeenteraad voorafgaand aan de levering in kennis te stellen van het voornemen tot aankoop van de strook grond door middel van het als bijlage 2 opgenomen memo;
3. De notaris, indien en voor zover tot het hiervoor bij 1 genoemde wordt besloten, opdracht te geven om het perceel te vormen en de bedoelde akte(n) van levering te doen passeren.

3.2.

Memo Wakkerendijk
Het memo is aangehouden in afwachting van nadere informatie.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.

Rondvraag / mededelingen