Collegebesluitenlijst Eemnes 17 december 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

01.

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 10 december 2019

 

Gewijzigd akkoord

De besluitenlijst van week 50 wordt gewijzigd vastgesteld. Bij pt 2.02 wordt ‘cent’ verwijderd.

 

02.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

 

 

02.01.

Aanwijzen toezichthouders Wet basisregistratie personen

 

Het college besluit tot: 
I het aanwijzen van functies van medewerkers als toezichthouders BRP
II dat het besluit in werking treedt op de dag na die van bekendmaking
III dat dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet BRP 2019

 

 

02.02.

Voorstel oninbaar voor dubieuze debiteuren

 

Het college besluit: 1.De in de bijlage vermelde vorderingen met een totaalbedrag van € 20.002,47 oninbaar te verklaren. 2.Het oninbaar bedrag voor € 20.002,47 ten laste van de voorziening dubieuze debiteuren af te boeken. 3.Op basis van de gemeentewet artikel 25 en de WOB artikel 10, lid 1 d wordt aan de bijlagen geheimhouding opgelegd.

 

 

03.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

 

 

 

03.01.

Uitvoeringsprogramma VTH 2020 Eemnes

 

Het college besluit eerst nadere informatie in te winnen alvorens een besluit te nemen.

 

04.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

 

04.01.

Nadere regels jongerenvouchers

 

Het college besluit:

1. In te stemmen met de nadere regels jongerenvouchers Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren
2. In te stemmen met het Aanvraagformulier jongerenvoucher 2019 – 2023 3. De kosten te dekken uit het participatiebudget en het lokale deel van Werken aan Werk, conform de volgende bedragen: gemiddeld per jaar Huizen 255.593 Blaricum 28.333 Eemnes 24.823 Laren 29.503 Totaal 338.250

 

04.02.

Oplevering en aanvaarding Huis van Eemnes

 

Het college besluit:

1. De Toetsingsrapportage Uitvoeringsontwerp en realisatiefase d.d. 11 december 2019 vast te stellen.
2. Het werk Huis van Eemnes op 20 december 2019 te aanvaarden conform artikel 2.5 van de Basisovereenkomst en de aanvullende afspraken met Vaessen BV, op voorwaarde dat Vaessen BV de kleine gebreken (bijlage 1 van de Toetsingsrapportage), zoals bedoeld in UAV-GC 2005 §24 lid 7, binnen de afgesproken termijn herstelt.
3. Het Huis van Eemnes ter beschikking te stellen aan de Stichting Huis van Eemnes en Bibliotheek Gooi en meer voor verdere inrichting, inhuizing en in gebruik name.
4. Wethouder Lankreijer volmacht te verstrekken voor het aanvaarden van het werk Huis van Eemnes.

 

 

 

04.03.

Samenwerkingsovereenkomsten aansturing en samenwerking Veilig Thuis en SAVE

 

Het college besluit:

1. De Samenwerkingsovereenkomst tussen de 26 Utrechtse gemeenten ten aanzien van Veilig Thuis, (preventieve) Jeugdbescherming en Jeugdreclassering aan te gaan.
2. De geactualiseerde Samenwerkingsovereenkomst tussen Samen Veilig Midden-Nederland (inclusief onderaannemers), de Raad voor de Kinderbescherming en de 26 gemeenten van de provincie Utrecht aan te gaan, inclusief het Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd en de gemeenten in de provincie Utrecht.
3 Ten behoeve van uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de 26 Utrechtse gemeenten mandaat, volmacht en machtiging te verlenen aan de regiovertegenwoordiger voor Regio (regio) zoals bedoeld in artikel 17 Subsidieregeling VT-JB-JR Utrecht 2018, zoals opgenomen in bijlage 1 “Besluit verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de regiovertegenwoordigers inzake Veilig Thuis”

 

 

 

04.04.

Vaccinatiegraad gemeente Eemnes

 

Het college besluit om de raadsinformatiebrief over de cijfers van de vaccinatiegraad in Eemnes te versturen naar de raad.

 

 

 

04.05.

Aanpassen richtlijnen bijzondere bijstand, nadere regels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken

 

Het college besluit:
1. De richtlijnen bijzondere bijstand aan te passen en vast te stellen, onder intrekking van de vorige richtlijnen.

2. De nadere regels voor tegemoetkoming in meerkosten chronisch zieken vast te stellen (RTC).

3. De voorzieningen van het kindarrangement per 1 januari 2020 als volgt aan te passen:
• De leeftijdsgrens van de sport- en cultuurregeling verhogen naar 4 jaar, zodat de regeling open staat voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar (was 0 tot en met 17 jaar) ;

• De vergoeding van de sport- en cultuurregeling vaststellen op maximaal € 300,-- per kind per jaar (was respectievelijk € 225,-- en € 425,-- per jaar); • De internetvergoeding voor kinderen vaststellen op € 25,-- per maand/€ 300 per jaar (was maximaal € 25,-- per maand/€ 300,-- per jaar).

 4. De regeling ter uitvoering van het kindarrangement vast te stellen.

5. Het afdelingshoofd, de teamleiders en consulenten van Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning en de juridisch kwaliteitsmedewerkers van de afdeling Maatschappelijk Beleid te mandateren voor het nemen van besluiten op aanvragen in het kader van het kindarrangement.

6. De financiële gevolgen van de aanpassingen kunnen binnen de huidige budgetten voor minimabeleid worden opgevangen.

 

 

 

04.06.

Aanvaarden kunstwerken Eemnes

 

Het college besluit eerst nader informatie in te winnen, alvorens een besluit te nemen.

 

04.07.

Beslissing op bezwaar

 

Het college besluit het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit tot afwijzing van bijzondere bijstand voor verhuis- en inrichtingskosten op grond van de Participatiewet in stand te laten met aanvulling van de motivering.

 

 

04.08

Gymvervoer leerlingen Zuidwend en Mariaschool

 

Het college besluit:

  1. Connexxion de opdracht te verstrekken op maandagen en donderdagen, tot eind schooljaar 2019-2020, het gymvervoer van de Zuidwend en Mariaschool uit te voeren.
  2. De extra kosten van € 10.150,- te dekken ten laste van kostenplaats Kinderdagverblijven en het benodigde bedrag bij te ramen op kostenplaats Openbaar basisonderwijs.

 

 

 

05.

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van Eemnes d.d. 7 januari 2020.

 

De secretaris,

De voorzitter,

 

 

 

 

Mevrouw E. Ruizeveld de Winter

 

 

 

 

De heer R. van Benthem