Collegebesluitenlijst Eemnes 19 maart 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

Afwezig:
De heer S. Lankreijer, wethouder

1.

Vaststellen besluitenlijst week 11
De collegebesluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

3.1.

Locatiekeuze jeu de boulesbaan
Korte inhoud: De jeu de boulesbaan moet worden verplaatst bij herontwikkeling van het terrein de Hilt e.o. Er is een quick scan opgesteld t.b.v. de locatiekeuze.

Het college besluit in te stemmen:
1. met de locatie Plantsoen als 1e voorkeursoptie;
2. deze locatie te laten uitwerken in overleg met gebruikers en omwonenden;

3.2.

Samenwerkingsovereenkomst Glasvezel buitenaf
Korte inhoud: In september 2016 heeft de gemeente Eemnes samen met de provincie Utrecht, de gebiedscommissie Utrecht-West, de gebiedsraad O-gen en de 28 regio gemeenten de intentieverklaring snel internet buitengebied Provincie Utrecht ondertekend. Doel van deze intentieverklaring is te komen tot een plan voor de realisatie van breedband internet in het buitengebied van de provincie Utrecht. Inmiddels is een samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt. In de overeenkomst zijn de voorwaarden waaronder het breedband internet in de gemeente Eemnes aangelegd kan worden vastgelegd. Een groot aantal gemeenten heeft de samenwerkingsovereenkomst inmiddels getekend. Voorgesteld wordt de overeenkomst te ondertekenen.

 
Het college besluit
1.In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst Glasvezel buitenaf waarin de aanleg van een glasvezelnetwerk  in het buitengebied van Eemnes is geregeld.
2.Wethouder Th. Reijn te mandateren de overeenkomst namens het college te ondertekenen.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.

Rondvraag / mededelingen

5.1

Het college neemt kennis van het jaarverslag 2018 van de Woonadviescommissie.