Collegebesluitenlijst Eemnes 1 oktober 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 39
De besluitenlijst van week 40 wordt gewijzigd vastgesteld t.a.v. punt 3.1 en 5.1

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.1.

Trouwen op een alternatieve trouwlocatie Wakkerendijk 160, 3755 DG Eemnes
Korte inhoud: Verzoek van de heer S.G.R. Borsen en mevrouw M.S. van Ede om op 29 mei 2020 te mogen trouwen op her adres Wakkerendijk 160, 3755 DG Eemnes.

Het college besluit akkoord te gaan met de alternatieve trouwlocatie Wakkerendijk 160, 3755 DG Eemnes.
 

2.2.

Herbenoeming voorzitter en leden van de commissie voor de bezwaarschriften.
Korte inhoud: Het is de bevoegdheid van het college om bij de start van een nieuwe raadsperiode de voorzitter en de leden van de commissie voor de bezwaarschriften te (her)benoemen.

Het college besluit de voorzitter en de leden van de commissie voor de bezwaarschriften her te benoemen voor de gemeenteraadsperiode 2018-2022.

2.3.

Gemeentelijke Financiering 2019 Eemnes
Korte inhoud: Met dit voorstel wordt de raad gevraagd om 2 leningen aan te trekking van in totaal € 8 mln.

Het college besluit aan de raad voor te stellen:
1. In te stemmen met het afsluiten van een 2-jarige fixe lening van € 4.000.000 (verwachte rentepercentage -0,34%);
2. In te stemmen met het afsluiten van een 7-jarige fixe lening van € 4.000.000 (verwachte rentepercentage -0,07%);
3. Kennis te nemen van de lagere solvabiliteitsratio ten opzichte van de begroting 2020;
4. Kennis te nemen van de overschrijding van de renterisiconorm in 2019 als gevolg van het aantrekken van 2 leningen met een totale waarde van € 8.000.000.

2.4.

Zomernota 2019 BEL Combinatie
Korte inhoud: Zomernota 2019 BEL Combinatie

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de zomernota 2019 BEL Combinatie;
2. De zomernota ter kennisname aan de Raad te sturen.
 

2.5.

Dienstverleningsovereenkomst (DVO) BEL Combinatie – Eemnes 2019
Korte inhoud: Dienstverleningsovereenkomst BEL Combinatie – Eemnes 2019

Het college besluit de Dienstverleningsovereenkomst BEL Combinatie – Eemnes 2019 vast te stellen.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

3.1.

AVA Zuidpolder
Het college besluit:
1. De raad kennis te laten nemen van:
a. de verslagen van de Stuurgroep Zuidpolder van 13 april 2016, 30 januari 2017, 27 november 2017 en 10 september 2018;
b. de verslagen van de Aandeelhoudersvergadering (AVA) Zuidpolder van 20 januari 2015, 31 maart 2015, 28 maart 2018 en 17 december 2018.
c. het verslag van het overleg vennoten van 15 maart 2017
2. Op grond van
artikel 25, lid 2 Gemeentewet aan de raad geheimhouding op te leggen op bovengenoemde verslagen tot aan de beëindiging van de samenwerking Zuidpolder op grond van economische en financiële belangen van zowel de gemeente alsmede de belangen van de partijen, zoals bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur.
3. De raad voor te stellen de voorlopig opgelegde geheimhouding te bekrachtigen in de eerstvolgende raadsvergadering.

3.2.

Gevolgen uitspraak Raad van State over Programma Aanpak Stikstof
Korte inhoud: In de notitie worden de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof geduid.

Het college besluit in te stemmen met de Informatiebrief Gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Tussentijdse bestuursrapportage 2019 Sociaal Domein HBEL
Korte inhoud: De rapportage bevat informatie over de voorlopige uitnutting van de budgetten en een prognose voor de verwachte bestedingen aan het eind van 2019 o.b.v. de ingezette maatwerkvoorzieningen.

Het college besluit de tussentijdse bestuursrapportage Sociaal Domein 2019 ter kennisname te verstrekken aan de raad.

4.2.

Analyse klimaatklachten Clusterschool
Korte inhoud: De raad per informatiebrief informeren over het plan van aanpak analyse klimaatklachten Clusterschool.

Het college besluit kennis te nemen van de "informatiebrief analyse klimaatklachten Clsuterschool' en deze ter kennis name aan de raad aan te bieden.

5.

Rondvraag / mededelingen

5.1.

Informatiebronnen Collectief Eemland
Het college besluit € 3000 bij te dragen aan de informatiebronnen van het Collectief Eemland.