Collegebesluitenlijst Eemnes 20 augustus 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 33
Besluit: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.1.

Nadere regeling subsidie Politie Keurmerk Veilig Wonen 2020-2023
Korte inhoud: De huidige subsidie loopt tot 31 december 2019. Om voor de komende drie jaar wederom een subsidie Politie Keurmerk Veilig Wonen beschikbaar te stellen is het noodzakelijk een nadere regeling vast te stellen.

Het College besluit:
1 De Nadere regeling Politie Keurmerk Veilig Wonen gemeente Eemnes 2020 – 2023 vast te        
  stellen;
2 Het aanvraagformulier ‘Aanvraagformulier subsidie Politie Keurmerk Veilig Wonen 2020-2023’    
  vast te stellen;
3 De kosten te verantwoorden op Veiligheid en criminaliteit en te dekken ten laste van de Stelpost
  overige goederen en diensten;
4 De gemeenteraad middels bijgevoegd informatiebrief te informeren.

2.2.

1e Conceptbegroting 2020-2023 Eemnes
Korte inhoud: Als onderdeel van de jaarlijkse planning- en controlcyclus wordt nu de programmabegroting 2020-2023 aangeboden voor een eerste behandeling.


Besluit:
Het College heeft de Conceptbegroting 2020-2023 Eemnes voor een eerste lezing besproken.

2.3.

Metamorfose jongerencentrum Impuls
Korte inhoud: Instemmen met het interieur ontwerp en kostenbegroting van de gehele metamorfose van jongerencentrum Impuls aan Noordersingel 4 te Eemnes.

Het college besluit eerst nadere informatie in te winnen alvorens een besluit te nemen.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

3.1.

Nieuw Grondbeleid
Korte inhoud: In 2008 is door de gemeenteraden de Nota Grondbeleid vastgesteld. In de nota wordt uitleg gegeven over de wettelijke mogelijkheden ten aanzien van actief en passief grondbeleid om gemeentelijke beleidsdoelen te bereiken. Aandacht wordt besteed aan de Wet voorkeursrecht gemeenten, gemeentelijke grondaankopen, onteigening, privaatrechtelijke overeenkomsten en kostenverhaal bij ontwikkelingen door derden. In de nota wordt aangegeven wanneer welke van deze instrumenten kunnen worden ingezet om gemeentelijke doelen te bereiken. Door de accountant is aangegeven, dat de toepasselijkheid van het beleid, met name vanwege het tijdsverloop en de aanpassingen van Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV), moet worden bezien en zo nodig moet worden aangepast. Tegelijkertijd kan het grondprijzenbeleid en de criteria bij de verkoop van reststroken openbaar groen/openbaar gebied (voor Blaricum en Laren) worden vastgesteld.

Het college besluit:

 1. De Klusopdracht Grondbeleid vast te stellen;
 2. De kosten te dekken ten laste van de beschikbare budgetten in de begroting.

3.2.

Bezwaar tegen het besluit tot buitenbehandeling stellen van de aanvraag om een omgevingsvergunning bouwen.
Korte inhoud: Bezwaar tegen het besluit tot buitenbehandeling stellen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een reclameobject op het perceel Oud Eemnesserweg 13 te Eemnes

Het college besluit eerst nadere informatie in te winnen alvorens een besluit te nemen.

3.3.

Herziening bestemmingsplan Buitenrand 2012, partiële herziening bedrijventerrein Eembrugge
Korte inhoud: Voor het gebied waar onder meer het bedrijventerrein Eembrugge ligt is door de raad in 2014 een bestemmingsplan vastgesteld (Buitenrand 2012). Tegen dit plan is beroep ingesteld en de Raad van State heeft een deel van dit besluit vernietigd (2015) omdat het plan op enkele punten niet de juiste bestemming op het perceel Eemweg 78A. Om die reden is er gestart met een reparatie van het plan voor het gedeelte dat vernietigd is, bedrijventerrein Eembrugge. Tegelijkertijd zijn ook enkele actuele aanpassingen meegenomen voor de overige bedrijven in het gebied waarbij is gekeken naar de huidig vergunde situatie en het huidige gebruik. Het plan heeft in ontwerp ter inzage gelegen en er zijn 16 zienswijzen ingediend. De zienswijzen en nadere bestudering geven aanleiding tot het stoppen van de huidige procedure.

Het college besluit eerst nader informatie in te winnen, alvorens een besluit te nemen.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Doorontwikkeling Kindarrangement
Korte inhoud: In 2018 is het Kindarrangement "Kansen voor alle kinderen" vastgesteld om invulling te geven aan de door het Rijk structureel beschikbaar gestelde middelen voor kinderen in armoede, de zogenaamde Klijnsma-gelden. Het nieuwe beleid heeft in 2018 niet geleid tot volledige benutting van de Klijnsma-gelden. In dit voorstel wordt een doorontwikkeling voorgesteld van het kindarrangement.

Het college besluit:

 1. Instemmen met de voorgestelde doorontwikkeling van het Kindarrangement.
 2. Instemmen met de start van een proefperiode van twee jaar met het digitaal platform van Met Gezond Boerenverstand (MGB) ten behoeve van de uitvoering van het Kindarrangement.
 3. De uitvoeringskosten MGB naar rato van het aantal WWB-cliënten verdelen over de HBEL gemeenten en de kosten te dekken uit het budget van de Klijnsmagelden, gebudgetteerd onder het minimabeleid.
 4. De bestaande minimaregelingen voor kinderen, te weten de computer- en internetregeling en de regeling deelname sport en cultuur, met ingang van 1 januari 2020 opnemen in het Kindarrangement.
 5. Voor de bestaande minimaregelingen voor kinderen, te weten de computer- en internetregeling en de regeling deelname sport en cultuur, met ingang van 1 januari 2020 geen vermogensgrens meer hanteren en voor de regeling deelname sport en cultuur ook de wachttijd van een jaar opheffen.

4.2.

Ophogen geluidwallen A27 Eemnes
Korte inhoud: In november 2018 is de Klus opdracht vastgesteld voor het ophogen van de geluidwallen aan de west- en oostzijde van de A27. Er is onderzoek gedaan naar de stabiliteit van de bestaande geluidwallen en beoordeeld welke constructie hierop kan worden geplaatst. Op basis hiervan is gebleken dat de schanskorven, zoals reeds eerder geplaatst, vanuit financieel en visueel oogpunt de meest voor de hand liggende optie is.Het college besluit:

 1. De bestaande geluidwallen aan de oostzijde en westzijde van de A27 op te hogen met een schanskorvenconstructie van 3 meter
 2. De in 2013 gerealiseerde schanskorvenconstructie, welke is verzakt, aan de oostzijde van de A27 tegelijkertijd te herstellen
 3. Van het nog beschikbare budget (investeringsplanning van programmabegroting 2019(€ 475.000,-)) een krediet van € 25.000,- beschikbaar te stellen voor de voorbereiding (bestek en aanbestedings-gereed maken)
 4. De raad te vragen in te stemmen met de ophoging van de geluidwallen met de schanskorvenconstructie en de gerealiseerde schanskorvenconstructie te herstellen
 5. Te zijner tijd een kredietvoorstel voor de realisatie van de geluidwal aan de raad voor te leggen.
 6. geheimhouding op te leggen aan de bijlage 5 ‘inschatting extra krediet’ op basis van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet en artikel 10 lid 2g van de WOB en de raad te verzoeken deze geheimhouding in de eerstvolgende raadsvergadering te bekrachtigen.

5.

Rondvraag / mededelingen