Collegebesluitenlijst Eemnes 23 april 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst wk 16
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.1.

ENSIA verantwoording BAG en BGT 2018
Korte inhoud: ENSIA verantwoording BAG en BGT 2018

Het college besluit: 

 1. De verantwoordingsrapportages Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en Grootschalige Topografie (BGT) vast te stellen ter horizontale verantwoording richting gemeenteraad en de diverse verticale verantwoordingslijnen richting departementen.
 2. Het plan van aanpak ter kennisname te hebben aangenomen
 3. Het mandaatbesluit BAG 2019 vast te stellen (inclusief de bijlage)
 4. De raad de verantwoordingsrapportages BAG en BGT ter kennisname aan te bieden

2.2.

Zienswijze beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Utrecht
Korte inhoud: Betreft zienswijze op het beleidsplan 2020-2023 van de Veiligheidsregio Utrecht

Het college besluit in te stemmen met de concept zienswijze op het beleidsplan 2020-2023 van de Veiligheidsregio Utrecht waarbij het volgende wordt aangegeven:

 1. AED-uitruk periodiek te evalueren.
 2. De lokale crisisorganisatie moet worden gefaciliteerd, maar niet geregisseerd door de VRU.
 3. De bestuurlijke oefeningen een vernieuwde aandacht krijgen.
 4. Meer aandacht voor samenwerking Midden-Nederland.
 5. De zienswijze ter vaststelling voor te leggen aan de raad van mei 2019.

2.3.

Kadernota 2020 BEL Combinatie
Korte inhoud: Kadernota 2020 BEL Combinatie

Het college besluit:
- Kennis te nemen van de Kadernota 2020 van de BEL Combinatie.
- Bij behandeling van de Begroting 2020 van de BEL Combinatie een zienswijze in te dienen over de voorgenomen formatie uitbreidingen bij vastgoed en burgerzaken en de dekking van de autonome ontwikkelingen vanuit het gemeentefonds.
- Een brief aan het Dagelijks Bestuur van de BEL Combinatie te zenden waarin we bovenstaande zienswijze aankondigen.
- Over de voorgenomen Eemnesser zienswijze op de BEL begroting in het informeel BEL College met Blaricum en Laren van gedachten te wisselen.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

3.1.

Zienswijze ontwerp Programmabegroting 2020 RUD Utrecht, Jaarrekening 2018 en Kadernota 2020 RUD Utrecht
Korte inhoud: De gemeenteraad wordt door het Dagelijks Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven op de ontwerp Programmabegroting 2020 van de RUD Utrecht. Tevens wordt kennisgenomen van de jaarrekening 2018 en Kadernota 2020 RUD Utrecht.

Het college besluit eerst nadere informatie in te winnen alvorens een besluit te nemen.

 

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Ontwerp-begroting AVU 2020 en concept-jaarrekening AVU 2018
Korte inhoud: Afvalverwijdering Utrecht (AVU) heeft de ontwerp-begroting 2020 aangeboden. Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om hierop een zienswijze in te dienen. Aan de raad is gevraagd om –indien zij van dat recht gebruik wenst te maken- voor 1 juni 2019 een zienswijze in te dienen. Daarnaast heeft de AVU heeft de concept-jaarrekening over 2018 toegezonden. De concept-jaarrekening wordt jaarlijks ter informatie aan de raad toegestuurd.

Het college besluit: 

 1. In te stemmen met de ontwerp-begroting 2020 Afvalverwijdering Utrecht (AVU).
 2. Deze ontwerp-begroting ter kennisneming aan te bieden aan de raad.
 3. Aan de raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen bij de AVU mbt de ontwerp-begroting.
 4. De concept-jaarrekening 2018 van de AVU ter kennisneming te zenden aan de raad.

4.2.

Begrotingswijziging AVU 1-2019
Korte inhoud: De begrotingswijziging AVU 1-2019 is noodzakelijk door de van rijkswege afgekondigde verhoging van de afvalstoffenbelasting op het te verbranden afval per 1 januari 2019. Door de deze verhoging van de afvalstoffenbelasting zijn de kosten bij de AVU in 2019 hoger dan opgenomen in de begroting en passen deze niet meer in de begroting van 2019.

Het college besluit in te stemmen met de begrotingswijziging AVU 1-2019

4.3.

Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: Bezwaar tegen het besluit tot afwijzing van bijzondere bijstand

 

Het College besluit eerst nadere informatie in te winnen alvorens een besluit te nemen.

5.

Rondvraag / mededelingen
 

Het college besluit:

 • in te stemmen met de eenmalige verhoging tot € 454,- van de subsidie aan de regio Amersfoort voor ZomerOndernemer.
 • Aan ZomerOndernemer via de gemeentelijke kanalen veel aandacht te besteden zodat ook Eemnesser jongeren hier aan deelnemen.