Collegebesluitenlijst Eemnes 24 september 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 38
De collegebesluitenlijst van week 38 17 september 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.1.

Eerste begrotingswijziging 2019 BEL Combinatie
Korte inhoud: Eerste begrotingswijziging 2019 BEL Combinatie

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2019 BEL Combinatie en de Raad voor te stellen hierop geen zienswijze in te dienen.
 2. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage in exploitatie van € 186.022 te dekken uit de volgende posten;
 3. Reeds begrote stelpost ‘versterking BEL’  ad € 125.000;
 4. Onttrekking aan de algemene reserve ad € 35.087;
 5. Reeds begrote ontwikkeling maatwerk ad € 25.935.
 6. De Raad voor te stellen de 20e begrotingswijziging 2019 Eemnes vast te stellen;
 7. De raadsinformatiebrief mbt de eerste en tweede begrotingswijziging en belastingtaken naar de gemeenteraad te sturen.

2.2.

Tweede begrotingswijziging 2019 BEL Combinatie
Korte inhoud: Tweede begrotingswijziging 2019 BEL Combinatie

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de tweede begrotingswijziging 2019 BEL Combinatie en de raad te adviseren hierop geen zienswijze in te dienen.
 2. De incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 26.030  te dekken uit de algemene reserve.
 3. De raad voor te stellen 21e begrotingswijziging 2019 Eemnes vast te stellen.

2.3.

Voorstel Financiering Belastingtaken
Korte inhoud: Een voorstel voor aanvraag van financiering ter dekking van de kosten die gemaakt worden voor de uitvoer van belastingtaken in het 4e kwartaal 2019 en het jaar 2020.

Het college besluit:

 1. kennis te nemen van het Voorstel Financiering Belastingtaken;
 2. de kosten 2019 ad € 14.788 te laten dekken uit de algemene reserve;
 3. de kosten 2020 ad € 71.335 te laten dekken uit de algemene reserve;
 4. de raad de 22e begrotingswijziging 2019 vast te laten stellen;
 5. de raad de 1e begrotingswijziging 2020 vast te laten stellen (deze zal als bijlage worden toegevoegd voor het presidium).

2.4.

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Eemnes 2019
Korte inhoud: De raad heeft per motie dd 8 juli 2019 gevraagd om een Nota Reserves en voorzieningen op te stellen. Met deze nota wordt de gemeenteraad in staat gesteld om regie te voeren over de inzet van de reserves. Door het bieden van inzicht en het formuleren van spelregels kan de raad sturen op de voeding en onttrekking aan reserves.

Het college :
1. stemt in met de Nota Reservers en Voorzieningen

2. besluit bijgaande Nota Reserves en Voorzieningen aan te bieden aan de Raad.
3. besluit op grond van artikel 25 van de Gemeentewet, tweede lid en artikel 10, lid 2 sub b, artikel 10, lid 1 onder b en d en artikel 10, lid 2 onder e en g van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen aan bijlage 2 van de Nota Reserves en Voorzieningen tot 1 november 2023 

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

3.1.

Raadsinformatiebrief inventarisatie opslagterrein Goyergracht Zuid
Korte inhoud: In de raadsinformatiebrief en bijbehorende de notitie zijn de huidige situatie en toekomstige mogelijkheden voor het bedrijventerrein Goyergracht Zuid 3A beschreven.


Besluit: Het college neemt de brief voor kennisgeving aan en is met de aanpassingen akkoord.

3.2.

Gegevensleveringsovereenkomst voor inzage eLoket Informatieplicht Energiebesparing RVO.NL
Korte inhoud: Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen door energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd tot en met vijf jaar te treffen. Per 1 juli 2019 is hier voor bedrijven een informatieverplichting bijgekomen. Deze informatie wordt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verstrekt aan gemeenten. Hiervoor dient in het kader van de AVG een gegevensleveringsovereenkomst te worden aangegaan. Om voor de omgevingsdienst deze informatie ook inzichtelijk te maken dient de RUD Utrecht een verklaring te ontvangen van haar deelnemers dat deze hiertoe gemandateerd dan wel gemachtigd is om de gegevens in te zien. Dit voorstel ziet hierop toe.

Het college besluit:
1. in te stemmen met het aangaan van de overeenkomst  tot levering van gegevens in het kader van artikel 2.15, tweede lid, Activiteitenbesluit milieubeheer, zoals opgenomen in bijlage 1 bij dit voorstel, met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;
2. bijgaande brief (bijlage 3) te verzenden aan de omgevingsdienst RUD Utrecht waarin wordt bevestigd dat de directeur van de RUD is gemandateerd dan wel gemachtigd tot het inzien, verkrijgen en gebruiken van informatie, die inrichtingen hebben verstrekt via eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in het kader van artikel 2.15, tweede lid Activiteitenbesluit milieubeheer.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Verlenging Convenant Eerste Opvangonderwijs
Korte inhoud: Het Convenant Eerste Opvangonderwijs met twee jaar te verlengen.

Het college besluit:

 1. het Convenant Eerste Opvangonderwijs tot en met eind schooljaar 2020-2021 te verlengen;
 2. wethouder Karin van Hunnik, tevens voorzitter van de stuurgroep jeugd & onderwijs, te mandateren om namens het college het Convenant Eerste Opvangonderwijs te ondertekenen;
 3. kennis te nemen van de rapportage evaluatie eerste opvangonderwijs.

4.2.

Aangepaste aanpak verduurzaming Alliantie
Korte inhoud: In mei 2017 heeft de Alliantie toegezegd om bij 17 sociale huurwoningen in Rietgors en Watersnip een Nul-op-de-Meter renovatie uit te voeren. Inmiddels is de Alliantie tot nieuwe inzichten gekomen en stelt voor om de aanpak voor deze woningen te wijzigen. De gemeente wordt verzocht hiermee in te stemmen.

Het college besluit:

1. in te stemmen met het voorstel van de Alliantie om af te zien van de geplande NOM renovatie;
2. de raad hierover te informeren middels een raadsinformatiebrief.

5.

Rondvraag / mededelingen

5.1

Gedoogbesluit Demodag Hoveniers

Het college van Eemnes besluit ten aanzien van de Demodag Hoveniers een gedoogbesluit te nemen.

5.2

Financiële verordening Eemnes

Het college van Eemnes besluit om Meda’s Administration & Consulting een herziene financiële verordening op te laten stellen conform offerte die uiterlijk in december in de gemeenteraad vastgesteld wordt.