Collegebesluitenlijst Eemnes 25 juni 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes  hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris 

1.

Vaststellen besluitenlijst

De collegebesluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

3.1.

Raadsinformatiebrief inventarisatie opslagterrein Goyergracht Zuid
Korte inhoud: In de raadsinformatiebrief en bijbehorende de notitie zijn de huidige situatie en toekomstige mogelijkheden voor het bedrijventerrein Goyergracht Zuid 3A beschreven.
Het college besluit zich eerst nader te laten informeren alvorens een besluit te nemen.

3.2.

Milieujaarverslag 2018 en Jaarrapportage 2018 RUD Utrecht
Korte inhoud: De gemeente is verplicht om jaarlijks een milieujaarverslag op te stellen. In het milieujaarverslag worden de activiteiten beschreven die op het gebied van milieu en duurzaamheid zijn uitgevoerd. Een deel van de werkzaamheden wordt door de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) uitgevoerd. De resultaten van de werkzaamheden van de RUD in 2018 zijn opgenomen in de jaarrapportage 2018 van de RUD Utrecht.
Het college besluit:

  • het milieujaarverslag, waarin wordt vermeld welke werkzaamheden en activiteiten in 2018 op het gebied van milieu en duurzaamheid zijn uitgevoerd, vast te stellen
  • de jaarrapportage 2018 RUD Utrecht, waarin ondere meer de uitgevoerde werkzaamheden op het gebied van milieuvergunningverlening en handhaving zijn opgenomen, vast te stellen en de stukken ter kennisname aan de raad te zenden.

3.3.

Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2018
Korte inhoud: Voorgesteld wordt om het jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2018 vast te stellen en dit ter kennisname aan de raad te sturen.

Het college besluit:
1. het jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2018 Eemnes vast te stellen;
2. het jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2018 Eemnes ter kennisname aan de raad te sturen.

3.4.

Voorgevelrooilijn Vogelkersberg op bedrijventerrein Zuidpolder
Korte inhoud: Het bedrijfspand op Vogelkersberg 8 heeft een beperkte overschrijding van de voorgevelrooilijn. Met het oog op een eenduidig beeld is het wenselijk dat voor de drie naburige, nog te bouwen, bedrijfshallen ook een beperkte overschrijding wordt toegestaan. Het bestemmingsplan maakt dit mogelijk.

Het college besluit onder verwijzing naar ‘Artikel 6 Algemene afwijkingsregels’ van het bestemmingsplan ‘Herziening BP bedrijventerrein Zuidpolder’ een overschrijding van de voorgevelrooilijn van 30 cm in zuidelijke richting toe te staan voor de bedrijfsgebouwen aan de Vogelkersberg die met hun achterzijde grenzen aan het bedrijf op de Rozenbottelberg 1  

3.5.

Jaarprogramma 2019 RUD
Korte inhoud: Voorgesteld wordt het jaarprogramma 2019 RUD vast te stellen
Het college besluit het jaarprogramma 2019 Eemnes van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) vast te stellen en ter kennisname aan de raad te zenden.

3.6.

UWP 9 Zuidpolder
Korte inhoud: Op 28 januari 2013 is het bestemmingsplan Woongebied Zuidpolder vastgesteld. Dit bestemmingsplan biedt geen directe bouwtitel en moet per bouwstroom worden uitgewerkt. Uw college is bevoegd tot het vaststellen van een uitwerkingsplan (UWP). Voor deelgebied 3.3 direct westelijk van de Wakkerendijk en zuidelijk van UWP 8, is het 9e UWP opgesteld. Bij het bestemmingsplan is rekening gehouden met adviezen van de commissie Ruimte. Het ontwerp van de woningen zijn door de WAC beoordeeld.
Het college besluit:

  • in te stemmen met het ontwerpuitwerkingsplan 9  Zuidpolder en het ontwerpuitwerkingsplan voor 6 weken ter inzage te leggen.
  • een raadsinformatiebrief aan de raad te zenden met als bijlagen het uitwerkingsplan, de memo ‘reactie op de adviezen deelplan 3.3’ en de adviezen van de WAC.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Gemeentelijke garantiestelling verduurzaming VvE Vierkante Bosje
Korte inhoud: De Vereniging van Eigenaren Vierkante Bosje heeft besloten tot verduurzaming van het appartementencomplex Vierkante Bosje. De betreffende appartementen worden aardgasvrij gemaakt. De Nederlandse Waterschapsbank wil deze verduurzaming financieren en stelt daarbij de voorwaarde dat de gemeente Eemnes zich garant stelt voor die lening.

Het college besluit:

  1. zich garant te stellen voor de financiering van € 558.000,-  die de VvE Vierkante Bosje aan gaat met de Nederlandse Waterschapsbank;
  2. de garantie af te geven conform de formulering zoals deze door de Nederlandse Waterschapsbank is aangegeven (zie inleiding voorstel).
  3. geheimhouding op te leggen aan bijlage 1 en bijlage 2 conform artikel 10 lid 2e van de WOB’.  

4.2.

Verordening dode gezelschapsdieren
Korte inhoud: Voor de verwijdering van dode gezelschapsdieren en huisdieren, zoals honden, katten, fretten en hamsters, is wetgeving opgesteld. In deze wetgeving is bepaald dat iedere gemeente verplicht is om via een gemeentelijke verordening regels op te stellen voor de verwijdering van dode gezelschapsdieren. Gemeente Eemnes heeft hiervoor op dit moment nog de Destructieverordening Eemnes. Deze is echter niet meer rechtsgeldig, omdat deze is gebaseerd op oude wetgeving. Om weer aan de wet te voldoen wordt dan ook voorgesteld om bijgaande verordening vast te stellen. Daarnaast beschikt de gemeente Eemnes over 1 locatie die de dode gezelschapsdieren opvangt, bewaart en verwijdert. Deze locatie dient als verzamellocatie aangewezen te worden door het college.

Het college besluit:

  1. Besluit in te stemmen met de verordening dode gezelschapsdieren gemeente Eemnes;
  2. De verordening dode gezelschapsdieren gemeente Eemnes ter vaststelling aan te bieden aan de raad.
  3. Onder voorbehoud van vaststelling van de verordening door de raad, de gemeentewerf van de BEL Combinatie aan te wijzen als verzamelplaats voor dode gezelschapsdieren.

4.3.

Extra gymgroep bewegingsonderwijs
Korte inhoud: Van twee scholen is het verzoek ontvangen het aantal wettelijke klokuren bewegingsonderwijs te verhogen. Het toekennen van extra klokuren is een bevoegdheid van het college.

Het college besluit in afwijking van de beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs aan zowel de 7-Sprong als Hobbitstee/Merlin, voor schooljaar 2019-2020, één extra gymgroep toe te kennen.

5.

Rondvraag / mededelingen