Collegebesluitenlijst Eemnes 26 maart 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 12
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.1.

Overheveling budgetten 2018 naar 2019 gemeente Eemnes
Korte inhoud: In vervolg op het B&W-voorstel van 29-01-2019 (nr.20158) ontvangt uw college nu het voorstel op basis van de definitieve realisatiecijfers 2018 overeenkomstig de concept-jaarrekening 2018. In 2018 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor specifieke doeleinden. Enkele van deze projecten zijn in 2018 (nog) niet afgerond. Het college vraagt de raad het niet uitgegeven budget in 2018 over te hevelen naar 2019, zodat de projecten conform eerdere besluitvorming en opdrachtverstrekking in 2019 alsnog uitgevoerd, danwel afgerond kunnen worden.

Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de overhevelingsverzoeken 1 t/m 6 (totaal € 169.357) van 2018 naar 2019;
2. Deze overhevelingsverzoeken als volgt te dekken:
    1. € 118.419 via de Algemene reserve
    2. € 35.938 via de reserve Sociaal Domein
    3. € 15.000 via de reserve LOP
3. Overhevelingsverzoeken 7 t/m 12 (totaal € 117.155) met een negatief advies niet te honoreren;
4. De raad overeenkomstig bijgaand voorstel te adviseren de budgetoverhevelingen vast te stellen
 

2.2.

Analyse begrotingsrechtmatigheid 2018
Korte inhoud: Dit voorstel dient in het kader van de accountantscontrole op de jaarstukken 2018 te worden bezien. De accountant controleert namelijk op een rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties. Daarnaast wordt ook de begrotingsrechtmatigheid gecontroleerd. Dit houdt in dat er wordt getoetst of er lastenoverschrijdingen op programmaniveau zijn geweest en of de investeringskredieten zijn overschreden. Daarbij is het per definitie zo dat overschrijdingen van de begroting niet rechtmatig zijn, maar het is tegelijkertijd zo dat deze overschrijdingen niet in alle gevallen worden meegewogen in het accountantsoordeel. In 2016 heeft de accountant aangegeven het niet wenselijk te vinden om dezelfde raadsvergadering van de behandeling van de jaarstukken de raad om goedkeuring te vragen rondom de lastenoverschrijdingen van de programma’s en investeringskredieten. Vervolgens is toegezegd om dit onderwerp voortaan in een raadsvergaderingen voorafgaand aan de behandeling van de jaarstukken te behandelen. Om die reden ligt dit voorstel nu voor ter besluitvorming.

Het college besluit:
1. Kennisnemen van de analyse begrotingsrechtmatigheid 2018;
2. Het gewijzigde voorstel analyse begrotingsrechtmatigheid 2018 ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

2.3.

Jaarrekening
Het college heeft de jaarrekening ter eerste lezing in het college gehad.

 

 

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

3.1.

Uitbreiding begraafplaats Eemnes
Korte inhoud: Op de begraafplaats in Eemnes zijn nog 8 nieuwe plekken aanwezig. Daarnaast is er nog ruimte voor algemene graven. Jaarlijks zijn er ca. 15 begrafenissen. Op het terrein van de begraafplaats is nog ruimte voor uitbreiding. Die ruimte moet aangelegd en ingericht worden. Daarvoor was in de begroting nog geen geld gereserveerd.

Het voorstel is aangehouden in afwachting van nadere informatie.

3.2.

Vervangen voetgangers- en fietsersbrug Laarderweg.
Korte inhoud: Voorbereiding en uitvoering vervanging voetgangers- en fietsersbrug Laarderweg (kw10).

Het college besluit:
1. De voorbereiding en uitvoering van het vervangen van de voetgangers- en fietsersbrug Laarderweg (kw. 10) op te
starten.
2. Het investeringskrediet van € 35.000,- uit de investeringsplanning van de begroting 2019 beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en uitvoering.
 

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

LeerWerkHuis in Huis van Eemnes
Korte inhoud: In aansluiting op de ambitie uit de Kadernota Eemnes, 2018-2021, komt er in Huis van Eemnes een LeerWerkHuis. Het biedt inwoners de mogelijkheid om binnen het Huis van Eemnes leerervaring op te doen.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de Notitie over opzet van LeerWerkHuis in Huis van Eemnes.
2. In te stemmen met de inzet van een projectcoördinator voor maximaal 12 uur per week en de hiermee samenhangende kosten van maximaal € 34.500 op jaarbasis te verantwoorden op kostenplaats Arbeidsparticipatie (92650000).
 

4.2.

Pilot cultuur educatie voor 2 tot 4 jarigen
Korte inhoud: Kinderen van 4 tot 12 van de basisscholen in Eemnes krijgen les in cultuur educatie van de organisatie Kunst Centraal. De bestuurlijke wens is om ook voor de doelgroep van 2 tot 4 jaar deze lessen beschikbaar te stellen. Kunst Centraal heeft geen lessen beschikbaar voor deze doelgroep en daarom is de organisatie op zoek gegaan naar een geschikte aanbieder en is uitgekomen op Peutermuziek Utrecht. De docente van peutermuziek Utrecht is in gesprek gegaan met de manager van De Belhamels. Zij reageerde enthousiast en zou graag willen starten met deze lessen in samenwerking met Peutermuziek Utrecht.

Het college besluit:
1. akkoord te gaan met de pilot van vier lesochtenden voor cultuur educatie voor 2 tot 4 jarigen verstrekt door Peutermuziek Utrecht op kinderdagverblijf 'De Belhamels'.
2. akkoord te gaan met een eenmalige vergoeding van de kosten van € 320,00. De kosten kunnen ten laste worden gebracht van kostenpost 92530000 (kunst en cultuur) kostensoort 438099 (overige goederen en diensten).
 

4.3.

Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: beslissing op bezwaar tegen: - het besluit van 19 oktober 2018 tot afwijzing van de aanvraag om ondersteuning vanuit de Wmo in de vorm van een maatwerkvoorziening voor begeleiding - het besluit van 20 november 2018 tot gewijzigde voortzetting van de maatwerkvoorziening betreffende een financiële tegemoetkoming voor de kosten van kindervang/buitenschoolse opvang.

Het college besluit:
- Het bestreden besluit van 19 oktober 2018 in stand te laten
- het bezwaarschrift tegen het bestreden besluit van 20 november 2018 niet ontvankelijk te verklaren
- het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen.

5.

Rondvraag / mededelingen