Collegebesluitenlijst Eemnes 27 augustus 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 34
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

3.1.

Verkoop bibliotheek
Korte inhoud: Op 20 november 2018 hebt u ingestemd met de klusopdracht ‘herontwikkeling bibliotheek’. Besloten is om te onderzoeken welke bestemming het beste aan het vrijkomende gebouw van de bibliotheek kan worden toegekend en te bezien hoe de bibliotheek het beste kan worden verkocht. Er kan nu een besluit worden genomen over de wijze van verkoop.

Het voorstel is aangehouden in afwachting van nadere informatie.

3.2.

Bezwaar tegen verlenen omgevingsvergunning voor het bouwen van schuren
Korte inhoud: Het bezwaar is om advies voor gelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften. Deze commissie heeft geadviseerd het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren omdat het is ingediend buiten de daarvoor gestelde termijn.

Het voorstel is aangehouden in afwachting van nadere informatie.

3.3.

Uitwerkingsplan 9 Zuidpolder Woongebied, deelgebied 3.3
Korte inhoud: Op 28 januari 2013 is het bestemmingsplan Woongebied Zuidpolder vastgesteld. Dit bestemmingsplan biedt geen directe bouwtitel en moet per bouwstroom worden uitgewerkt. Uw college is bevoegd tot het vaststellen van een uitwerkingsplan (UWP). Voor deelgebied 3.3 direct westelijk van de Wakkerendijk en zuidelijk van UWP 8, is het 9e UWP opgesteld. Het ontwerp heeft tot 14 augustus ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.


Het college besluit Uitwerkingsplan 9 Zuidpolder Woongebied, deelgebied 3.3 vast te
stellen.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Haalbaarheidsonderzoek realisatie multifunctionele Schaatsbaan Eemnes
Korte inhoud: Er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd in hoeverre het wenselijk en mogelijk is om de schaatsbaan van Eemnes meer multifunctioneel te laten gebruiken. Er wordt voorgesteld om geen verdere acties te ondernemen hierop.

Het college besluit:
1. Op dit moment geen nader onderzoek uit te laten voeren of en in hoeverre een meer multifunctioneel gebruik van de schaatsbaan mogelijk is.
2. Met IJsclub de Vaart te bespreken op welke manier het binnen de bestaande situatie mogelijk is om eerder en langer te kunnen schaatsen bij vorst.

4.2.

Evaluatie 1e jaar JIM
Korte inhoud: Inmiddels zijn we na de Startnotitie van een JIMvriendelijk Eemnes, een jaar verder. De JIMaanpak is omarmd door diverse professionals en het is tijd om te kijken waar we staan. In deze evaluatie worden de eerder opgestelde te verwachte resultaten na een jaar geëvalueerd en daar waar nodig aangescherpt.

Het college neemt kennis van de evaluatie van de JIM aanpak.