Collegebesluitenlijst Eemnes 28 mei 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

Afwezig:
De heer Th. Reijn, wethouder

1.

Vaststellen besluitenlijst week 21

De besluitenlijst van 21 mei 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.1.

Jaarstukken 2018 gemeente Eemnes
Korte inhoud: Jaarlijks legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde bestuur. Met het vaststellen van de jaarstukken verleent de raad de leden van het college decharge ten aan zien van het daarin verantwoorde financiële beheer.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de jaarstukken 2018 (deel A en deel B) met een nadelig saldo van € 121.911.
2. Kennis te nemen van de controleverklaring en het accountantsverslag behorend bij de jaarstukken 2018.
3. Bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
4. Kennis te nemen van de controleverklaring en het accountantsverslag behorend bij de jaarstukken 2018.

2.2.

De Kadernota 2020.
Korte inhoud: De Kadernota 2020 schetst de hoofdlijnen van het (financiële) beleid voor het jaar 2020, als voorbereiding op de Begroting 2020 en met een doorkijk naar de hierop volgende jaren.

Het college besluit de Kadernota 2020 vast te stellen en ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

3.1.

Wijzigingsplan Wakkerendijk 242
Korte inhoud: Op het perceel aan de Wakkerendijk 242 was tot vorig jaar een agrarisch bedrijf aanwezig. De nieuwe eigenaar wil naast de bestaande woning een extra woning realiseren.

De eigenaar van Wakkerendijk 242 vraagt om de bestemming 'Agrarisch' op het perceel te wijzigen naar de bestemming 'Wonen-2'. Het verzoek om de bestemming om te zetten past binnen de voorwaarden van de wijzigingsbevoegdheid van het college. Het college wordt voorgesteld de procedure hiervoor te starten.

Om deze extra woning ruimtelijk mogelijk te maken is een verzoek tot een besluit hogere grenswaarden geluid ingediend. Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidbelasting bij deze extra woning boven de voorkeursgrenswaarde uitkomt en hogere grenswaarden geluid ten gevolge van het geluid van de A1 moeten worden verleend. Om het mogelijk te maken dat de ruimtelijke procedure voor de Wakkerendijk 242 doorlopen kan worden is het nodig eerst dit ontwerp besluit hogere grenswaarden te nemen en vervolgens een besluit hogere grenswaarden geluid.
 
Het college besluit:

 1. in te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan Wakkerendijk 242;
 2. het ontwerp wijzigingsplan vrij te geven voor de ter inzage legging;
 3. in te stemmen met de bijgevoegde anterieure overeenkomst grondexploitatie Wakkerendijk 242.
 4. het ontwerp besluit hogere grenswaarden geluid Wakkerendijk 242 vast te stellen.

3.2.

Aanwijzingsbesluit artikel 5:6 APV
Korte inhoud: Er zijn meerdere klachten ontvangen over langdurig geparkeerde aanhangwagens in woonbuurten. De aanhangwagens staan op openbare parkeerplaatsen. Daardoor ervaren bewoners een toegenomen parkeerdruk. Voorgesteld wordt om met een aanwijzingsbesluit een verbod in te stellen op langdurig geplaatste kampeermiddelen op wegen binnen de bebouwde kom van Eemnes.

Het college besluit: ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:6, eerste lid, onder a van de APV als wegen, waarop het verboden is een kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, keetwagen, aanhangwagen of ander voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt langer dan drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben, aan te wijzen:

 • Alle wegen binnen de bebouwde kom van Eemnes.

3.3.

Nieuwe huurovereenkomst Volkstuinvereniging De Eemakker.
Korte inhoud: Een huurovereenkomst aan te gaan voor het huren van de grond op Volkstuinencomplex De Eemakker, Noordersingel te Eemnes.

Het college besluit:
1. Een huurovereenkomst aan te gaan voor het huren van de grond op Volkstuinencomplex De   Eemakker, Noordersingel te Eemnes.   
2. De huuropbrengsten ad € 3.745,42 te boeken op kostenplaats Volkstuinen/ huren  (92570005/536000).  
3. Om een volmacht te verlenen aan de wethouder grondzaken ter ondertekening van de huurovereenkomst De Eemakker.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1

Gecombineerd met 3.1

4.2.

Beleidsregels Sociaal Domein gemeente Eemnes 2018
Korte inhoud: De HBEL-gemeenten hebben ervoor gekozen om een verordening sociaal domein te maken met zo min mogelijk regelgeving en zoveel mogelijk maatwerk toe te passen bij de uitvoering van de wetten in het sociaal domein. Op grond van deze redenen zijn de beleidsregels per domein aangepast. Dit voorstel is al eerder in het college geweest (17/7/2018; babsnummer 18119), maar naderhand zijn er wat wijzigingen in de beleidsregels sociaal domein 2018 aangebracht. Daarom wordt het voorstel nogmaals aangeboden aan het college.

Het college besluit
1. De beleidsregels sociaal domein gemeente Eemnes 2018 vast te stellen
2. De volgende beleidsregels in te trekken:
· Uitvoeringsregels behorende bij de verordening leerlingenvervoer gemeente Eemnes 2014
· Nadere regels behorende bij de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eemnes 2015
· Beleidsregels Inkomensvoorziening Participatiewet 2015

4.3.

Jaarverantwoording Kinderopvang 2018 gemeente Eemnes
Korte inhoud: Jaarlijks dient over het toezicht en de handhaving op het gebied van kinderopvang verantwoording af te worden gelegd aan de Inspectie van het Onderwijs en ter kennis te worden gebracht aan de gemeenteraad. Het betreft een verantwoording over de uitvoering van de taken die de Wet kinderopvang met zich meebrengt. Verantwoording wordt gedaan over het jaar 2018.

Het college besluit:

 1. Jaarverantwoording Kinderopvang 2018 gemeente Eemnes vast te stellen
 2. De Raad via een informatiebrief in kennis te stellen van de resultaten van de kwaliteit van de kinderopvang 2018 in Eemnes

4.4.

Inbesteden doelgroepenvervoer
Korte inhoud: Doelgroepenvervoer is een gemeentelijke taak. De gemeente Eemnes koopt het doelgroepenvervoer samen met de overige gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek in via de PVE (PrestatieVerantwoordelijke Eenheid) van Regio Gooi en Vechtstreek (Regio G&V). Het betreft leerlingenvervoer, jeugdhulpvervoer (m.u.v. Eemnes), Wmo-taxi vervoer (m.u.v. Laren) en het vervoer naar dagbesteding. In opdracht van de samenwerkende gemeenten onderzoekt de Regio de mogelijkheden om het doelgroepenvervoer te bundelen en te verbinden met het openbaar vervoer. Eind 2018 heeft de Regio G&V in opdracht van de gemeenten adviesbureau IXAT Trading & Consultancy gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het inbesteden en bundelen van het Wmo-taxi vervoer, het leerlingenvervoer en het jeugdhulpvervoer binnen de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek.

Het college besluit:

 1. Kennisnemen van het haalbaarheidsonderzoek ‘Verbetering doelgroepenvervoer’;
 2. Regio Gooi en Vechtstreek opdracht geven een procedure te starten tot het inbesteden en bundelen van de uitvoering van:
 3. het Wmo-taxi vervoer per 1 januari 2021;
 4. het leerlingenvervoer per 1 augustus 2021;
 5. het dagbestedingsvervoer op een later te bepalen moment;
 6. Regio Gooi en Vechtstreek opdracht geven voorstellen aan het college te doen voor de inrichting van de gemeentelijke aansturingstaken (beleid, overeenkomst, verordening, contractbeheer, toegang en toewijzing);
 7. De gemeenteraad informeren vanaf 29 mei 2019 middels de tekst in de bijgevoegde informatiebrief en de raad uitnodigen om op deze stukken met een eventueel advies te komen voor 1 oktober 2019.

4.5.

Communicatieplan Houtstook
Korte inhoud: Met enige regelmaat worden er klachten door inwoners uit Eemnes geuit over houtstook. Er is een memo opgesteld over stookoverlast waarin is aangegeven dat een eerste stap vanuit de gemeente kan zijn om de communicatie hieromtrent aan te passen. In het college van 16 april 2019 is ingestemd met dit memo en besloten een communicatieplan op te stellen. Dit plan wordt nu aan het college voorgelegd.


Het college besluit:
In te stemmen met bijgaand communicatieplan, waarmee beoogd wordt meer  bewustwordening onder stokers te creëren en daarmee stookoverlast terug te dringen.

4.6.

Toestemming verhuur onderwijsruimte ten behoeve van peuteropvang en buitenschoolse opvang.
Korte inhoud: Stichting Proceon heeft het voornemen om één onderwijslokaal van de 7-Sprong te verhuren ten behoeve van peuteropvang en buitenschoolse opvang. Conform de Wet op het primair onderwijs moet het schoolbestuur het college om toestemming vragen.

Het college besluit:

 1. Stichting Proceon toestemming te verlenen voor de verhuur van één onderwijslokaal van de 7-Sprong (Schoolpad 1) aan Partou B.V.
 2. een jaarlijkse vergoeding van de stichtingskosten gedeeltelijk in rekening te brengen bij Stichting Proceon.

5.

Rondvraag / mededelingen