Collegebesluitenlijst Eemnes 29 januari 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer S. Lankreijer, wethouder
De heer E. van Dalen, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.1.

Overheveling budgetten 2018 naar 2019 gemeente Eemnes
Korte inhoud: In 2018 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor specifieke doeleinden. Enkele van deze projecten zijn in 2018 (nog) niet afgerond. Het college vraagt de raad het niet uitgegeven budget in 2018 over te hevelen naar 2019, zodat de projecten conform eerdere besluitvorming en opdrachtverstrekking 2019 uitgevoerd kunnen worden. Het definitieve voorstel volgt in maart als de cijfers definitief bekend zijn.

Het college besluit:
1. Voorlopig akkoord te gaan met de overhevelingsverzoeken 1 t/m 6 (totaal € 202.258) van 2018 naar 2019;
2. Deze overhevelingsverzoeken als volgt te dekken:
     1. € 144.258 via de Algemene reserve
     2. € 43.000 via de reserve Sociaal Domein
     3. € 15.000 via de reserve LOP
3. In maart het raadsvoorstel hiervoor voor te bereiden met definitieve bedragen uit het jaarwerk 2018;
4. Overhevelingsverzoeken 7 t/m 12 (totaal € 117.155) met een negatief advies niet te honoreren.
 

   

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

3.1.

Zienswijze op Ontwerp Kadernota 2020 RUD Utrecht
Korte inhoud: het Dagelijks bestuur van de RUD Utrecht vraagt de raad om zienswijzen op het Ontwerp Kadernota 2020 RUD Utrecht. Voorgesteld wordt geen zienswijze in te dienen en dit per brief door het college kenbaar te maken aan het AB van de RUD, onder voorbehoud van besluitvorming in de raad

Het college besluit:
1. de raad voor te stellen geen zienswijzen in te dienen op de Ontwerp Kadernota 2020;
2. het Dagelijks Bestuur van de RUD Utrecht per bijgaande brief hierover te informeren;
 

3.2.

Eenmalige bekostiging onderdeel cultuurprogramma Kunst Centraal
Korte inhoud: Kunst Centraal verzorgt de cultuur educatie voor de basisscholen in Eemnes. Het project de Wilg in beeld is ontwikkeld voor de groepen 5-6 van het basisonderwijs. De kinderen gaan onder leiding van een mandenmaker aan het werk met wilgentenen. De kosten van dit project bedragen € 550,00, hetgeen niet meer past binnen de begroting van Kunst Centraal.

Het college besluit:
1. in te stemmen met de eenmalige kosten van € 550,00
2. de kosten te verantwoorden op kostenplaats 92430000 (onderwijsbeleid algemeen) - 442034 (subsidie Kunst Centraal)
 

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER E. VAN DALEN

5.

Rondvraag / mededelingen

5.1.

CvA Vitens

Het college van Eemnes heeft geen bezwaar tegen de benoeming van mevrouw Vlam in de CvA van Vitens.

5.2.

Regio Amersfoort, Koningsdag

Het college besluit in te stemmen met de bijdrage voor de Regio Amersfoort ten behoeve van Koningsdag.

5.3.

Portefeuilleverdeling college Eemnes

Het college heeft de portefeuilleverdeling Eemnes per 29-1-2019 vastgesteld.