Collegebesluitenlijst Eemnes 29 oktober 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

 

01.

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D.: 15 oktober 2019

 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

 

 

02.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

 

02.01.

Controle- en verantwoordingsprotocol Regio Gooi- en Vechtstreek

 

Het College besluit het controle- en verantwoordingsprotocol 2019/2020 vast te stellen waarin is geregeld hoe de financiële verantwoording plaatsvindt van de regio naar de opdrachtgevers (gemeenten).

 

 

 

02.02.

Wijzigen Financiële Verordening ex. artikel 212 van de Gemeentewet

 

Het College besluit:
1. in te stemmen met de geactualiseerde Financiële Verordening 2020
2. de raad voor te stellen:
a. de Financiële Verordening gemeente Eemnes 2020 vast te stellen;
b. om conform artikel 13, lid 2 van de financiële verordening 2020 de volgende saldi te muteren bij resultaatbepaling: - het saldo kostendekkenheid afvalstoffenheffing te verrekenen met de reserve afvalstoffenheffing; - het saldo kostendekkenheid rioolheffing te verrekenen met de reserve riolering; - het saldo kostendekkenheid graf- en begraafrechten te verrekenen met de reserve tariefegalisatie begraafrechten; c. de huidige Financiële Verordening gemeente Eemnes 2017 in te trekken.

 

 

03.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

 

04.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

 

04.01.

Arbeidsmarktbewerkingsplan “Werken aan werk” 2019-2022

 

Het College besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. Het arbeidsmarktbewerkingsplan “Werken aan Werk” vast te stellen.
2. Hiervoor éénmalig € 45.686 te verstrekken aan de Regio Gooi en Vechtstreek.
3. Hiervoor meerjarig € 23.432 (in 2019 tot en met 2022) budget beschikbaar te stellen voor lokale inzet.
4. Punten 2 en 3 te dekken uit de reserve Huishoudelijke Hulp Toelage en dit in de begroting 2019 op te nemen conform bijgevoegde begrotingswijziging 2019.
5. De 15e begrotingswijziging 2019 vast te stellen.
6. De hoogte van de daadwerkelijke onttrekking aan de reserve te laten bepalen door de werkelijke kosten, waarover in de desbetreffende jaarrekening verantwoording wordt afgelegd.
7 . De reserve HHT komt per 31-12-2022 te vervallen.

 

04.02.

Plaatsing Watertappunt bij Skatepark

 

Het College besluit:
1.Opdracht te verstrekken om een watertappunt te realiseren nabij het nieuwe skatepark.
2. De kosten ad €3.933 (plaatsing watertap) + €390 (onderhoudskosten en waterverbruik 2020) ten laste te leggen van budget preventief gezondheidsbeleid op Openbare gezondheidszorg, 92710001 - 438099.

 

04.03.

Indexering huishoudelijke hulp

 

Het College besluit in te stemmen met het per januari 2020 schrappen van de huidige maximering van 2% van de indexering van de tarieven voor huishoudelijke hulp.

 

04.04.

Verzoek tot vernietiging JGT-dossier betrokkene

 

Het College besluit in te stemmen met het verzoek tot vernietigen van het jeugd- en gezinsteamdossier van betrokkene.

 

 

 

05.

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

05.01

Naar aanleiding van de discussie in de recente vergadering reflecteert het college op de nu ontstane situatie en besluit het college de  lijst met onderwerpen die goede afstemming vereisen naar de raad te sturen.