Collegebesluitenlijst Eemnes 30 april 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder

Afwezig:
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst
De besluitenlijst van week 17 wordt gewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.1.

Beleidsregels aanpak woonoverlast gemeente Eemnes 2019
Korte inhoud: Dit betreffen de beleidsregels horende bij artikel 2:79 van de Algemene plaatselijke verordening waarbij een zorgplicht is opgenomen zoals bedoeld in artikel 151d, eerste lid, van de Gemeentewet.

 
Het college besluit:
kennis te nemen van de "Beleidsregels aanpak woonoverlast gemeente Eemnes 2019".

2.2.

Jaarstukken 2018 en programmabegroting 2020, tevens geactualiseerde begroting 2019 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Korte inhoud: betreft voorstel over de financiële stukken van de Veiligheidsregio Utrecht

 

Het college besluit de raad voor te stellen:

  1. geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2018 en programmabegroting 2020, tevens geactualiseerde begroting 2019;
  2. De stijging in de geactualiseerde begroting 2019 VRU ad € 8.000 te verantwoorden in het rekeningsaldo 2019;
  3. De stijging in de programmabegroting 2020 VRU ad € 22.000 te verwerken in de begroting 2020;

2.3.

Evaluatie jaarwisseling en vuurwerkoverlast
Korte inhoud: Betreft evaluatie van de jaarwisseling en vuurwerkoverlast


Het college besluit:

1. met enkele tekstuele aanpassingen en aanvullingen verder kennis te nemen van het evaluatierapport jaarwisseling 2018-2019 BEL;

2. de BEL Combinatie opdracht te geven tot aanscherping van het veiligheidsbeleid rondom de jaarwisseling en vuurwerkoverlast;

3. bestuurlijk en operationeel afgestemd inzetplan BOA’s, gericht op toezicht op overlastlocaties en opvolging van signalen van meldingen en social media;

4. briefing jaarwisseling voor BOA’s en politie, gericht op handhaving van vrijhouden van omgeving van rieten kappen tijdens de surveillance op basis van APV;

5. voortzetten en waar vroegtijdig opstarten communicatiestrategie: intensief communiceren en snel reageren op berichtgeving, en voorlichting geven;

6. in 2021 over te gaan tot een BEL-brede evaluatie van vuurwerkregulering, waarbij elke gemeente kan kiezen voor geen vuurwerk(vrije)zones, invoeren of behoud van vuurwerkvrije zones of instellen van vuurwerkzones, waarbij in alle gebieden buiten de vuurwerkzones geen vuurwerk afgestoken mag worden tijdens de jaarwisseling. De regelgeving buiten de jaarwisseling[1] blijft in alle gevallen ongewijzigd;

7. de raad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

3.1.

Regionale zienswijze openbaar vervoer concessie Gooi en Vechtstreek 2021
Korte inhoud: Door de gezamenlijke portefeuillehouders verkeer en vervoer van de Gooi en Vechtstreek gemeenten en van Eemnes is een gezamenlijke regionale reactie voorbereid aan de provincie N-H over het concept programma van eisen voor de aanbesteding van de openbaar vervoer concessie Gooi en vechtstreek, ingaande juli 2021. Vanuit de regio zal na akkoord van alle colleges de zienswijze worden verstuurd aan de provincie. Met de bijgevoegde informatie brief kunnen vanaf 2 mei de raden geïnformeerd worden.

 

Het college besluit:
1. in te stemmen met de regionale zienswijze Openbaar Vervoer Concessie 2021;

2. de raad op donderdag 2 mei te informeren met bijgevoegde informatiebrief;

3. de regio voor te stellen om de zienswijze ook te sturen aan de onderhandelaars van provincie Noord-Holland.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Plan van aanpak evaluatie afvalbeleid
Korte inhoud: In het collegeprogramma 2018-2022 is opgenomen dat het huidige afvalscheidingsbeleid in 2019 wordt geëvalueerd. Dit om te kijken of deze voldoende aan de doelstellingen op het gebied van afvalscheiding bijdraagt. Om het afvalscheidingsbeleid te evalueren is een plan van aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak wordt nu aan het college voorgelegd.

 

Het college besluit:

1. met enkele tekstuele aanpassingen in te stemmen met het plan van aanpak evaluatie afvalbeleid;

2. het plan van aanpak ter informatie te sturen aan de raadsleden.

5.

Rondvraag / mededelingen