Collegebesluitenlijst Eemnes 3 december 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

 

01.

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 26 november 2019

 

De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld: punt 3.1 is portefeuille wethouder Lankreijer en wordt 4.2

 

 

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

 

 

02.01.

Erkenningsregeling ingenieursdiensten BEL Combinatie

 

Het college besluit de erkenningsregeling voor ingenieursdiensten vast te stellen.

 

 

 

03.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

 

 

03.01.

Regionaal uitvoeringsbeleid Asbest en taakoverdracht RUD Utrecht

 

Het college besluit:
1. In te stemmen met de wettelijk verplichte overdracht van de basistaak Asbest aan de RUD per 1 januari 2020.
2. In te stemmen met het regionaal uitvoeringsbeleid Asbest
3. De raad te informeren over dit vastgestelde uitvoeringsbeleid Asbest en de taakoverdracht.

 

 

 

03.02.

IBOR Aanbesteding Integraal Beheer Eemnes

 

Het college besluit:
1. In te stemmen met het voornemen van de directie van de BEL Combinatie om het integrale onderhoudsbestek van de buitenruimte te gunnen aan Sight Landscaping BV.
2. De bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.
3. O
p grond van artikel 55, lid 1, Gemeentewet in samenhang met artikel 10, lid 2, sub b en sub g, Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen op de bijlage bij dit voorstel.

 

 

 

04.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

 

 

 

 

04.01.

Beleidsplan schuldhulpverlening

 

Het college besluit de nieuwe beleidsnota schuldhulpverlening uit te stellen van 2019 naar 2020.