Collegebesluitenlijst Eemnes 3 september 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 35
De besluitenlijst van week 35 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.1.

Verrekening neveninkomsten 2018
Korte inhoud: In de Gemeentewet is de plicht tot verrekenen van eventuele neveninkomsten van actief dienende, voltijds politieke ambtsdragers opgenomen. Het college is zelf verantwoordelijk voor de verrekening. Het college moet over 2018 per (voormalige) politieke ambtsdrager vaststellen of er in het individuele geval al dan niet een verrekening van neveninkomsten moet plaatsvinden en op welke wijze het te verrekenen bedrag in voorkomend geval wordt terugbetaald.


Het college besluit vast te stellen dat er - conform bijgaande adviezen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - voor de politieke ambtsdragers van gemeente Eemnes over 2018 geen sprake is van een verrekeningsplicht met betrekking tot de neveninkomsten.

2.2.

Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders en Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019
Korte inhoud: Op 1 januari 2019 is het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers in werking getreden. Aanleiding om ook de lokale regeling die gaat over de rechtspositie van burgemeester, wethouders, raads- en commissieleden te herzien. De nieuwe lokale regeling wordt u hierbij ter besluitvorming voorgelegd.

Het college besluit:
1. de regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Eemnes 2019 vast te stellen.
 

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Perspectief op Werk
Korte inhoud: Het kabinet stelt per arbeidsmarktregio 2 miljoen beschikbaar om te realiseren dat meer mensen zonder werk aan het werk worden geholpen. Om aanspraak te maken op in eerste instantie 1 miljoen moeten arbeidsmarktregio’s regionale actieplannen indienen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wanneer de resultaten in een arbeidsmarktregio goed zijn, wordt opnieuw 1 miljoen aan de subsidie toegevoegd. Samen met gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen, werkgevers- en werknemersorganisaties heeft de Regio Gooi en Vechtstreek het plan ‘Perspectief op Werk’ ontwikkeld. Dit plan dient door het college te worden vastgesteld, zodat het kan worden ingediend bij het ministerie.

Het college besluit:
1. Het plan ‘Perspectief op Werk’ vast te stellen, waarbij de financiering geheel door subsidie plaatsvindt.
2. Op een later tijdstip een besluit te nemen over de besteding van de middelen die in dit plan aan de gemeente worden verstrekt.
3. Kennis te nemen van de Verklaring ‘Perspectief op Werk’ Gooi en Vechtstreek.
4. Kennis te nemen van de matrices waarin de input van arbeidsmarktpartners verwerkt staat, alsmede de uiteenzetting van hoe met de input is omgegaan.
5. Kennis te nemen van het resumé van de Werkkamer van 21 juni 2019 waaruit blijkt hoe de arbeidsmarktpartners Perspectief op Werk hebben behandeld.

4.2.

Evaluatie en beëindiging Schoonthuis
Korte inhoud: In april 2016 is de uitvoering van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) in Regio Gooi en Vechtstreek van start gegaan. De HHT is een werkgelegenheidsinstrument. In onze regio werkt de HHT onder de naam ‘Schoonthuis’. Het project Schoonthuis loopt tot 1 januari 2020 en kan na een evaluatie eventueel worden verlengd.

Het college besluit:
1. Bijgevoegde evaluatie van Schoonthuis vast te stellen.
2. Schoonthuis per 1 april 2020 te beëindigen.
3. Nadere voorstellen voor de besteding van de overgebleven middelen af te wachten.

4.3.

Mandaatbesluit Alliantie
Korte inhoud: Op 1 juli 2019 is de Huisvestingsverordening Eemnes 2019 vastgesteld. Vanwege de nieuwe verordening moet het mandaatbesluit geactualiseerd worden.

Het voorstel wordt aangehouden in afwachting van nadere informatie.

4.4.

Voordragen nieuwe dorpsdichter
Korte inhoud: Sinds 2011 heeft de gemeente een dorpsdichter. Gerard Wortel is in juni 2016 benoemd als dorpsdichter. Hij draagt op 1 september 2019 het stokje over aan een nieuwe dorpsdichter.

 

Het college besluit:
1.In te stemmen om met ingang van 1 september 2019 voorgestelde persoon te benoemen als dorpsdichter tot 1 september 2020
2. In te stemmen met om met ingang van 1 september 2019 het dorpsdichterschap van de heer Wortel op 1 september 2019 onder dankzegging te beeïndigen.
3. De kosten ad 600 euro te verantwoorden op kostenplaats 92530000 - 438032 (kunst en cultuur - uitbestede werkzaamheden) in 2020.

5.

Rondvraag / mededelingen

5.1.

Voorgestelde statutenwijziging Huis van Eemnes

Het college besluit in te stemmen met twee wijzigingen in de statuten van het Huis van Eemnes.

 

5.2

Boek Toponiemen Historische Kring Eemnes

Het college besluit over te gaan tot aanschaf van een nader te bepalen aantal boeken van de Historische Kring over Toponiemen in Eemnes. De kosten worden ten laste van de post representatie gebracht.