Collegebesluitenlijst Eemnes 5 maart 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 9
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.1.

Besluitvorming rond het Gemeentelijk Stembureau voor de verkiezingen van 2019
Korte inhoud: Vanwege de deelname aan het experiment centraal tellen van de stemmen moet het college aanwijzingen en benoemingen doen voor het Gemeentelijk Stembureau voor de centrale telling op 21 maart 2019 en 27 mei 2019.

Het College is akkoord met het voorstel en
1. wijst het BEL kantoor aan voor de centrale stemopneming;
2. benoemt de leden van het Gemeentelijk Stembureau;
3. gaat akkoord met de voorgestelde werkwijzen.

2.2.

Afsluiten investeringsprojecten in de jaarrekening 2018
Korte inhoud: In overleg met de budgethouders zijn de investeringsprojecten geïnventariseerd die afgesloten kunnen worden. Deze liggen ter goedkeuring voor.

Het college besluit akkoord te gaan met de voorgestelde af te sluiten investeringsprojecten en dit administratief te laten verwerken

2.3.

Integraal Veiligheidsplan BES 2019-2022
Korte inhoud: Eens in de vier jaar wordt een nieuw Integraal Veiligheidsplan vastgesteld. In het uitvoeringsplan worden doelen en prioriteiten vertaald naar concrete acties. Per prioriteit wordt aangegeven wie wanneer welke acties onderneemt. Het uitvoeringsplan is leidend maar biedt ook ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en omstandigheden.

Het college besluit :
1 in te stemmen met het Integraal Veiligheidsplan BES 2019-2022 hoofdstuk 1 t/m 7 en paragraaf 8.3; 
2. het Integraal Veiligheidsplan BES 2019-2022 hoofdstuk 1 t/m 7 en paragraaf 8.3 ter vaststelling voor te leggen aan de Raad.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER Th. REIJN

3.1.

Golfbuggystalling voor Golfclub Goyer Golf & Country Club, Beukenlaan 1-2 Eemnes
Korte inhoud: De eigenaar van de golfclub wil een golfbuggystalling bouwen in de vorm van twee overkappingen. De stalling past niet binnen het huidige bestemmingsplan Buitenrand 2012.

Het College besluit
1.    in te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing voor een omgevingsvergunning buitenplans afwijken om een golfbuggystalling te realiseren bij Golfclub Eemnes; 
2. in te stemmen met de anterieure exploitatieovereenkomst;
3. de gemeenteraad voor te stellen een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van de golfbuggystalling; 
4. indien de gemeenteraad de verklaring van geen bedenkingen afgeeft de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage leggen;
5. de gemeenteraad voor te stellen het vervolg van de afhandeling van de afwijkingsprocedure over te laten aan uw college
6. Geheimhouding op te leggen aan bijlage 190227 Anterieure overeenkomst op basis van artikel 25 lid 2 van de gemeentewet en artikel 10 lid 2g van de WOB

3.2.

Het realiseren van een appartementengebouw aan de Laarderweg 70 te Eemnes.
Korte inhoud: Er is een schetsplan ingediend voor de bouw van een appartementengebouw op de locatie van garage Koot, Laarderweg 70. Het plan voorziet in de realisatie van 14 koopappartementen en is strijdig met het geldende bestemmingsplan. Het plan voorziet niet in sociale en middeldure huur- of koopappartementen.


Het college besluit:

  1. In te stemmen met het ontwerpbestemming Laarderweg 70 voor de bouw van een gebouw met 14 koopappartementen aan de Laarderweg;
  2. In te stemmen met de anterieure overeenkomst grondexploitatie Laarderweg 70;
  3. Indien de commissie Ruimte akkoord is met het ontwerpbestemmingsplan en alle benodigde onderzoeken zijn uitgevoerd het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.
  4. Geheimhouding op te leggen aan bijlage ‘Anterieure overeenkomst’ op basis van artikel 25 lid 2 van de gemeentewet en artikel 10 lid 2g van de WOB.

3.3.

PlanMer Omgevingsvisie Provincie Utrecht
Korte inhoud: De Provincie Utrecht is bezig met het de voorbereidingen om te komen tot een Omgevingsvisie. Hiertoe is in juni 2018 het document ‘Horizon Utrecht 2050’ vastgesteld en in december 2018 het ‘Koersdocument Omgevingsvisie en Omgevingsverordening’. In de periode van 17 januari tot en met 28 februari ligt het Planmer Omgevingsvisie ter inzage. Gedurende deze periode kan een inspraakreactie worden ingediend.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de Planmer Omgevingsvisie Provincie Utrecht
2. Geen inspraakreactie in te dienen bij de Provincie
3. Het Koersdocument Omgevingsvisie en de Planmer Omgevingsvisie ter kennisneming te brengen aan de gemeenteraad middels de bijgevoegde Raadsinformatiebrief

3.4

Participatie Utrecht Region – Internationaal Toerisme Utrecht

Het college besluit
voor 2020 en 2021 te participeren in de Utrecht Region voor regiomarketing.

 

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Intentieverklaring Dementievriendelijke gemeenten Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: De Intentieverklaring Dementievriendelijke gemeenten Gooi en Vechtstreek is formeel in 2018 afgelopen. Verzoek van Alzheimer Nederland Gooi en Omstreken is nu om deze verklaring opnieuw voor vier jaar te ondertekenen. Tevens wordt een bijdrage van € 500,- gevraagd voor de bekostiging van de theateravond, die na de ondertekening op 14 maart a.s. aan de mantelzorgers van mensen met dementie wordt aangeboden.

Het college besluit:
1. In te stemmen met met de nieuwe Intentieverklaring Dementievriendelijke gemeenten Gooi en Vechtstreek en namens het college wethouder Lankreijer deze te laten ondertekenen op 14 maart 2019.
2. In te stemmen met een memo aan de raad
3. In te stemmen met het verlenen van een subsidie van € 500,- voor een bijdrage in de kosten van de theatervoorstelling op 14 maart 2019 voor mantelzorgers van mensen met dementie

4.2.

Overeenkomst RAVU en Gemeente Eemnes
Korte inhoud: Overeenkomst RAVU en Gemeente Eemnes aangaande burgerhulpverlening

Het college besluit een samenwerkingsovereenkomst tussen de RAVU en de gemeente Eemnes te sluiten waarin is overeengekomen om opgeleide vrijwilligers te ondersteunen bij het realiseren en onderhouden van het AED netwerk om op eigen initiatief of op alarmering van de MKA Utrecht, zo spoedig mogelijk hulp te bieden bij een hartstilstand in de gemeente Eemnes.

4.3.

Subsidie SAVE en Veilig Thuis 2019
Korte inhoud: Dit voorstel heeft betrekking op de inkoop van Veilig Thuis en (preventieve) jeugdreclassering en jeugdbescherming voor 2019. In het eerder voorstel over de inkoop Zorg en Ondersteuning Jeugdhulp regio Amersfoort 2019 - 2022 (september 2018) waren deze kosten en vorm van jeugdhulp nog niet meegenomen omdat de subsidietender nog niet was afgerond. Met dit collegevoorstel wordt de gehele inkoop jeugdhulp 2019 afgerond.

Het college besluit:
1. In te stemmen dat gemeente Amersfoort ten behoeve van de Regio Amersfoort  aan SVMN in 2019 de volgende bedragen voor de regio Amersfoort toekent en voor Veilig thuis 18- en SAVE hiervan 95% beschikt

  • Veilig Thuis 18- € 1.762.493
  • SAVE (preventieve jeugdbescherming en jeugdreclassering) € 6.596.685
  • Veilig Thuis 18+ € 823.249

2. In te stemmen dat gemeente Amersfoort het verschil tussen het aangevraagde en toegekende bedrag (5% van het aangevraagde bedrag) ad € 439.956,74 beschikbaar houdt voor een aanvullende subsidieverlening aan SVMN indien de productie hoger ligt en dit buiten de invloedssfeer van SVMN ligt.
3. Gezamenlijk (bovenregionaal, regionaal en lokaal) te sturen op de transitie in de keten sociale (wijk)teams- SAVE - Raad voor de Kinderbescherming gericht op meer preventieve inzet en voorkomen van justitiële maatregelen zoals toegelicht bij de acties/maatregelen.
4. De geplande uitgaven te dekken uit de inkoopbudgetten voor maatwerkvoorzieningen en voor veilig thuis.