Collegebesluitenlijst Eemnes 5 november 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

01.

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 29 oktober 2019

 

De besluitenlijst wordt vastgesteld met wijziging bij 5.1

 

 

 

02.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

 

 

 

02.01.

Legesverordening 2020 Eemnes

 

Het college besluit: De raad voor te stellen om de Legesverordening 2020 met bijbehorende tarieventabellen A en B vast te stellen.

 

 

 

02.02.

Belastingverordeningen 2020 Eemnes

 

Het college besluit de raad voor te stellen om de volgende belastingverordeningen vast te stellen:
1. Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2020
2. Verordening Toeristenbelasting 2020
3. Verordening Precariobelasting kabels en leidingen 2020
4. Verordening Afvalstoffenheffing 2020
5. Gewijzigde verordening Rioolheffing 2020 conform uitgangspunten in memo Riool besproken in de raad van 4 november 2019
6. Verordening Begraafrechten 2020
7. Verordening Hondenbelasting 2020
8. Verordening Marktgelden 2020

 

 

 

02.03.

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen

 

Het college legt de raad de gewijzigde verordening kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen Eemnes 2019 ter vaststelling voor en stemt daarmee in met de volgende wijzigingen in het beleidskader kwijtscheldingen dat voor het laatst in 1991 is vastgesteld:
1) Kwijtschelding wordt alleen verleend aan natuurlijke personen voor de volgende belastingsoorten; a. Afvalstoffenheffing b. Onroerendezaakbelasting c. Rioolrecht
2) De normkosten van bestaan (kwijtscheldingsnorm) voor belastingschuldigen tot de pensioengerechtigde leeftijd maximaal te verruimen van 90% naar 100% van de bijstandsnorm.
3) De normkosten van bestaan (kwijtscheldingsnorm) voor belastingschuldigen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd maximaal te verruimen naar 100% van de netto AOW-norm.
4) Noodzakelijke kosten voor kinderopvang in aanmerking nemen als uitgaven bij de berekening van de betalingscapaciteit.

 

 

 

03.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

 

 

 

03.01.

Voorbereidingskredieten Herontwikkeling locaties Hinkstapsprong en Hilt

 

Het college besluit:
1) De raad voor te stellen gewijzigde voorbereidingskredieten beschikbaar te stellen voor de herontwikkeling van de gebieden HSS en Hilt en deze te dekken uit de toekomstige Grex van beide ontwikkelingen.
2) De gewijzigde 24-ste begrotingswijziging vast te stellen.

 

 

 

03.02.

Verkoop grond achter Pijlenkamp

 

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het ontwerp voor de herinrichting van het openbaar gebied tussen Pijlenkamp en Ruiterskamp
2. De gronden achter Pijlenkamp 2, 4 en 6, zoals aangeduid op Bijlage 2 bij dit voorstel, te verkopen onder voorbehoud van wensen en bedenkingen van de raad.
3. Het voornemen tot verkoop voor wensen en bedenkingen voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

 

 

03.03

Metamorfose en verduurzaming Impulse

 

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van bijgevoegde memo;

2. Akkoord te gaan met het interieurontwerp, de aanvullende ingrepen zoals beschreven in de toelichting en met het beschilderen van de buitenzijde met een eigentijds ontwerp;
3. Akkoord te gaan om de genoemde werkzaamheden door cluster Vastgoed uit te laten voeren conform het interieurontwerp met een taakstellend budget van €430.000,- (incl. BTW) en de investering te activeren.
4. De gemeenteraad voor te stellen bij de doorberekening van de kostprijs dekkende huur de subsidie aan Versa te verhogen (verrekenen stijging huur met voordeel exploitatie).
5. Op grond van artikel 25, lid 2, Gemeentewet in samenhang met artikel 10, lid 2, sub b en sub g, Wet openbaarheid van bestuur aan de raad de verplichting tot geheimhouding op te leggen met betrekking tot bijlage 1 bij dit voorstel en de raad voor te stellen deze geheimhouding in zijn eerstvolgende vergadering te bekrachtigen.

 

 

 

 

04.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

 

 

 

04.01.

Rapportage voortgang klimaatbeleid

 

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de inhoud van het rapport en van de voortgang van het duurzaamheidsbeleid;
2. het rapport ter kennisneming aan te bieden aan de raad.

 

 

 

04.02.

Voortgang Beleidsplan Jeugd en Samenwerking Breed Spectrum

 

Het college besluit:
1. In te stemmen met de inhoud van de raadsmemo Voortgang Beleidsplan Jeugd 2019-2022; nr. 2
2. In te stemmen met de inhoud van de regionale raadsinformatiebrief Stand van zaken samenwerking Breed Spectrum (specialistische jeugdhulp)
3. Beide memo's gezamenlijk ter informatie naar de raad te sturen.

 

 

 

04.03.

Aanvaarden kunstwerken Eemnes

 

In afwachting van nadere informatie wordt dit onderwerp aangehouden.

 

 

 

05.

RONDVRAAG EN MEDEDELINGEN

 

05.01

Oproep tot toetreding tot het convenant van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI)

Het college van Eemnes besluit toe te treden tot het convenant van Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI).