Collegebesluitenlijst Eemnes 6 augustus 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
De heer P.H. van Dijk, loco-secretaris

Afwezig:
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 29
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.1.

Vernieuwing camera’s en kabeltracé van camerasysteem
Korte inhoud: De gemeenteraad heeft de burgemeester van Eemnes op basis van artikel 2.77 uit de APV Eemnes en artikel 151c Gemeentewet de bevoegdheid gegeven om cameratoezicht toe te passen in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid. In 2008 is in Eemnes gestart met cameratoezicht in het belang van het handhaven van de openbare orde en voorkomen van ernstige vormen van inbreuken op de openbare orde. Het huidige systeem en (een deel) van de bekabeling dient vervangen te worden.

 

Het college besluit het voorstel aan te houden in afwachting van aanvullende informatie.

2.2.

Voorstel n.a.v. moties Groene Leges en Belastingverordening i.v.m. verduurzaming
Korte inhoud: In de raadsvergadering van 17 december 2018 zijn 2 moties aangenomen. Hierin wordt aan het college gevraagd om verder onderzoek te doen naar verduurzaming van leges en belastingen. In het bijgevoegde voorstel worden de belangrijkste belastingen en leges behandeld en de mogelijkheden verkend.

 

Het college besluit het opiniërend voorstel inzake de moties Groene Leges en Belastingverordening i.v.m. verduurzaming vast te stellen en ter bespreking aan te bieden aan de commissie BSM.

2.3.

Afwijken inkoop- en aanbestedingsbeleid
Korte inhoud: Het contract van de controller van het project Zuidpolder loopt af en dient verlengd te worden. Daarbij wordt afgeweken van het geldende inkoop- en aanbestedingsbeleid.

 

Het college besluit ten aanzien van de verlenging van het contract van de controller Zuidpolder af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Eemnes.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

3.1.

Reconstructie Meentweg
Korte inhoud: Uit weginspectie is gebleken dat delen van de Meentweg aan groot onderhoud toe is. Het wegvak tussen de Laarderweg en Volkersweg vertoon op verschillende punten verzakkingen die zeer nadelig zijn voor o.a. het landbouwverkeer.

 

Het college besluit:
1. de raad voor te stellen om een investeringskrediet van € 400.000,- uit de investeringsplanning van de begroting 2019 beschikbaar te laten stellen voor de voorbereiding en uitvoering van de reconstructie Meentweg.
2. de raad de 18e begrotingswijziging 2019 vast te laten stellen.

3.2.

Zienswijze 1e bestuursrapportage RUD Utrecht
Korte inhoud: Op grond van artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vraagt het Dagelijks bestuur van de RUD Utrecht de raad om zienswijze op het ontwerp van de Eerste Bestuursrapportage 2019. Tevens is in het stuk een voorstel tot een tweede begrotingswijziging 2019 opgenomen. Tot slot is op 3 juli jl. door het AB de begroting 2020 RUD vastgesteld. Deze wordt ter kennisneming aangeboden.

 

Het college besluit:
1. de raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de ontwerp eerste bestuursrapportage 2019 van de RUD Utrecht en de voorgestelde 2e begrotingswijziging 2019 RUD Utrecht ter kennisneming aan te nemen.
2. dit, vooruitlopend op en onder voorbehoud van besluitvorming in de raad, per brief van het college kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de RUD Utrecht.

3.3.

Bezwaar tegen het primaire besluit d.d. 4 juni 2018, verzonden op 6 juni 2018, tot intrekken van de omgevingsvergunningen d.d. 12 september 2012 nrs. 12-270 en 12-282.
 

Het college besluit het voorstel aan te houden in afwachting van aanvullende informatie.

3.4.

Memo mbt:   Wakkerendijk/Laarderweg Oost (definitief ontwerp) en groot onderhoud Meentweg
 

Het college besluit het memo met enkele aanpassingen door te sturen naar de gemeenteraad.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Besluit hogere grenswaarden geluid Wakkerendijk 242
Korte inhoud: Op het perceel aan de Wakkerendijk 242 was tot vorig jaar een agrarisch bedrijf aanwezig. De nieuwe eigenaar wil naast de bestaande woning een extra woning realiseren. Om deze extra woning ruimtelijk mogelijk te maken is een verzoek tot een besluit hogere grenswaarden geluid ingediend. Op 28 mei 2019 heeft het college het ontwerp besluit hogere grenswaarden vastgesteld. Er zijn geen zienswijzen binnen gekomen en nu wordt dan ook voorgesteld om het besluit hogere grenswaarden definitief vast te stellen.

 

Het college besluit het ontwerp besluit hogere grenswaarden geluid Wakkerendijk 242 vast te stellen.

4.2.

Subsidie Basketballvereniging Eem'78
Korte inhoud: Basketballvereniging Eem'78 vraagt subsidie voor het opleiden van trainer / coaches.

 

Het college besluit:
1. Een eenmalige subsidie te verlenen en vast te stellen op €1.550,- aan Basketballvereniging Eem '78 ten behoeve van het opleiden van vrijwilligers en trainers.
2. Het bedrag ad €1.550,- ten laste te leggen van Kostenplaats: 92610005-438099

4.3.

Verhoging Total Cost of Ownership Huis van Eemnes
Korte inhoud: Verhoging van de Total Cost of Ownership ten behoeve van de inrichting van het Huis van Eemnes.

 

Het college besluit de raad voor te stellen:
1. in te stemmen met verhoging van de TCO van € 445.000 naar € 456.000 per jaar.
2. voor het Huis van Eemnes een aanvullend investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.104.000,- en de geactualiseerde kapitaallasten en huisvestingskosten te verwerken in de begroting 2020.
3. het skatepark (nabij Impuls) te herinrichten, onderdelen te vervangen en de ondergrond opnieuw te asfalteren en de investering van € 80.000 voor vervanging van het skatepark uit de meerjarenraming van 2024 naar voren te halen naar 2019 en de kapitaallasten van deze investering te dekken uit de reserve kapitaallasten.
4. hiertoe de 16e begrotingswijziging 2019 vast te stellen.

4.4.

Subsidieaanvraag dorpsdichter voor afscheidsreceptie en boekpresentatie.
Korte inhoud: De dorpsdichter vraagt een subsidie van € 2.000,- voor een gecombineerde receptie ter ere van zijn afscheid als dorpsdichter en presentatie van zijn boek.

 

Het college besluit:

1. aan de dorpsdichter voor zijn afscheid en presentatie van zijn boek “Dichter bij Eemnes” een eenmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op € 2.000,-
2. de kosten te dekken uit het budget kunst en cultuur 92530000- incidentele subsidies 442000.

5.

Rondvraag / mededelingen