Collegebesluitenlijst Eemnes 7 mei 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 18

2.1.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.2.

Kadernota 2020
Korte inhoud: De kadernota 2020 schetst de hoofdlijnen van het (financieel) beleid voor het jaar 2020, als voorbereiding op de begroting 2020, en met een doorkijk naar de jaren 2021 - 2023.
Het college besluit: gewijzigd akkoord: de Kadernota is voor eerste lezing in het college geweest’. 

2.3.

Jaarstukken 2018 en Begroting 2020 BEL Combinatie
Korte inhoud: Jaarstukken 2018 en Begroting 2020 BEL Combinatie
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2018 van de BEL Combinatie;
 2. Kennis te nemen van het accountantsverslag 2018, managementletter 2018 en de raadsinformatiebrief;
 3. De gemeenteraad voor te stellen om kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2018;
 4. De gemeenteraad voor te stellen om kennis te nemen van het accountantsverslag 2018 en de raadsinformatiebrief;
 5. De gemeenteraad voor te stellen om kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023;
 6. De gemeenteraad voor te stellen een zienswijze in te dienen op de ‘Jaarstukken 2018’ en ‘Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023’ van de GR BEL Combinatie.
 7. Op basis van artikel 25 lid 3 van de gemeentewet, geheimhouding op te leggen aan de bijlage "Management Letter". 

2.4.

Aanvulling aanbestedingen onrechtmatigheden
Korte inhoud: Binnen het proces ‘aanbesteden’ zijn na afloop van de reguliere controle bij nader onderzoek twee inkopen onrechtmatigheden verschoven van europees onrechtmatig naar lokaal onrechtmatig. Met dit voorstel kan de Raad ook deze geconstateerde onrechtmatigheden repareren, net als dat met een eerder voorstel is gebeurd.

Het college besluit het voorstel door te geleiden naar de Raad.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

3.1.

Insectvriendelijk convenant Eemnes
Korte inhoud: De insectenstand en met name de bijenpopulatie staat zwaar onder druk. We werken er al op meerdere manieren aan om deze teruggang in biodiversiteit tegen te gaan (bloembollen, bloemen inzaaien, hanging baskets en drachtbomen). De imkervereniging heeft ons verzocht gezamenlijk een convenant te ondertekenen om onze acties in te bedden in een meer beleidsmatig kader.

Het college besluit:
1. in te stemmen met Het Zzzoemmmt, insectvriendelijk convenant BEL gemeenten 2019;
2. wethouder Reijn te mandateren dit convenant te ondertekenen;
3. het actieplan Het Zzzoemmmt Eemnes 2019-2020 vast te stellen.

3.2.

Aanbesteding integraal beheer Eemnes
Korte inhoud: Veel van de externe contracten voor het onderhoud van de openbare ruimte lopen af per 31 december 2019. Deze werkzaamheden worden zoveel mogelijk in 1 nieuw contract aanbesteed. Daarnaast komt er een aantal taken van de Buitendienst over, omdat die niet goed of volledig toekomt aan de uitvoering van alle opgedragen taken. Daartoe moet wel het voor de aanbesteding beschikbare budget verhoogd worden. Tenslotte volgt voor een beperkt aantal andere taken van de buitendienst los hiervan een aanvullend voorstel.

Het college besluit:

 1. voor de aanbestedingsdocumenten uit te gaan van:
  a. beoordeling van de aanbiedingen op basis van prijs en kwaliteit;
  b. minimale besteding van 10 % van totale loonsom aan "social return" als harde randvoorwaarde volgens de bouwblokkenmethode;
  c. minimale besteding van 5% van de totale aanneemsom aan "local return" als randvoorwaarde (bij in de BEL gemeenten gevestigde bedrijven);
  d. een looptijd van 4 jaar met optionele verlenging van 2 keer 2 jaar;
  e. de aangepaste taakverdeling tussen buitendienst, Tomin en aannemer (zie bijlage 3).
  f. ambitieniveau  beeldkwaliteit A voor het centrumgebied en de begraafplaats (en de accenten zie bijlage 1 en 2);
  g. ambitieniveau beeldkwaliteit B voor de woongebieden, toegangswegen en bedrijventerreinen (zie bijlage 2).
 2. de kwaliteit van de groenvoorzieningen op het gewenste beeldkwaliteitniveau te brengen;
 3. de eenmalige lasten van  €59.000 te dekken uit de stelpost  openbaar groen
 4. structureel € 100.000 extra op te nemen in de kadernota 2020 voor de uitvoering van het integraal beheer van de openbare ruimte;

3.3.

Renovatie speelplekken Eemnes
Korte inhoud: Er is budget beschikbaar voor renovatie van speelplekken. Inmiddels is het beleidsplan gedateerd. Prijzen zijn omhoog gegaan; bevolkingssamenstelling is veranderd; inzichten in spelen zijn gewijzigd. Daarom een 2-voudige opdracht: enerzijds het renoveren van een aantal speelplekken en tegelijkertijd de opdracht om het oude Speelplan te actualiseren. We leggen dat bij hetzelfde bureau neer, zodat de renovatie in de lijn ligt van het aangepaste beleid. We geven daarvoor richtlijnen mee: meer natuurlijk spelen; meer spelaanleidingen i.p.v. speeltoestellen.

Het college besluit:

 1. de renovatie - in samenspraak met omwonenden en kinderen - van de speelplaatsen op te dragen aan Speelplan B.V. conform stappenplan participatie;
 2. het bedrag (€ 25.000) uit de investeringsplanning (jaarschijf 2019) voor de renovatie van de speelplek Karwij / Ruwbeemd beschikbaar te stellen en toe te voegen aan het krediet 72000096.
 3. de raad voor te stellen:
  a. Extra budget beschikbaar te stellen om speelplekken in zijn geheel te herinrichten in plaats van enkel de toestellen uit de investeringsplanning
  b. Hiervoor € 60.000,- beschikbaar te stellen en de extra kapitaallasten op te nemen in de begroting van 2020
  c. Begrotingswijziging 13-2019 vast te stellen
 4. a. het Speelbeleid Eemnes 2009 te actualiseren;
  b. hiervoor € 25.000 beschikbaar te stellen en hiervan € 10.000,- te dekken uit de stelpost onvoorzien begroting 2019 en € 15.000,- te dekken uit het positieve jaarrekeningresultaat 2019.
 5. Voor de realisatie klim- en klauterbos De Hilt € 150.000,- beschikbaar te stellen en te dekken uit de nog te openen grondexploitatie (GREX) grondverkoop De Hilt.

3.4.

Zienswijze ontwerp 1e programmabegrotingswijziging 2019 RUD
Korte inhoud: De gemeenteraad wordt door het Dagelijks Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven op de ontwerp 1e begrotingswijziging 2019 RUD Utrecht.

Het college besluit:

 1. de raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de ontwerp 1e begrotingswijziging 2019 van de RUD Utrecht;
 2. het Dagelijks Bestuur van de RUD Utrecht uiterlijk 20 mei 2019 per bijgaande brief hierover te informeren, indien blijkt dat de 1e begrotingswijziging 2019 RUD Utrecht niet voor gestelde termijn van 24 mei 2019 in de raad kan worden behandeld.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Ontwerpbegroting GGDrU 2020
Korte inhoud: De GGDrU heeft de raad gevraagd om haar zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting 2020. Het Algemeen Bestuur stelt op 26 juni 2020 de definitieve begroting vast. De begroting van de verbonden partijen werkt rechtstreeks door in de begroting van de gemeente.

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om:
1. Een zienswijze op de ontwerpbegroting GGDrU 2020 in te dienen zoals verwoord in bijgevoegde brief. De kosten van de implementatie én het onderhoud van het GGiD (digitaal dossier) zijn onvoldoende transparant in de ontwerpbegroting 2020 weergegeven.
2. Kennis te nemen van de ontwerpjaarstukken GGDrU 2018.

 

 

4.2.

Zienswijze ontwerpbegroting 2020 regio Gooi en Vechtstreek en resultaatbestemming jaarrekening 2018 en verder kennis nemen van jaarrekening 2018.
Korte inhoud: De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2020 van de regio Gooi en Vechtstreek en de resultaatbestemming jaarrekening 2018. De jaarrekening 2018 wordt verder ter informatie aangeboden.

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om: 
- een zienswijze in te dienen ten aanzien van het rekeningresultaat 2018
- geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting 2020

4.3.

Huisvestingsverordening Eemnes 2019
Korte inhoud: De huidige huisvestingsverordening Eemnes is op grond van de Huisvestingswet vier jaar geldig en loopt tot 1 juli 2019. Daarom ligt een geactualiseerde verordening voor ter besluitvorming. In de geactualiseerde verordening wordt voortgebouwd op de hoofdlijnen van de huidige verordening, met aanpassingen en verbeteringen op onderdelen.

Het college besluit:

 1. de Model Huisvestingsverordening Eemnes 2019 ter vaststelling voor te leggen aan de raad;
 2. de onderbouwing van de schaarste op de woningmarkt in Eemnes ter vastlegging voor te leggen aan de raad.       

4.4.

Conceptbegroting 2020 Werkvoorzieningschap Tomingroep
Korte inhoud: Het Werkvoorzieningschap Tomingroep heeft een conceptbegroting 2020 opgesteld. Over de conceptbegroting 2020 kan de gemeenteraad op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen een zienswijze indienen.

Het college besluit de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2020 van het Werkvoorzieningschap Tomingroep.

.

4.5

Realisatie integraal huisvestingsplan Eemnes  

 

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. Kennis te nemen van het memo ‘Realisatie integraal huisvestingsplan Eemnes’ en in te stemmen met de daarin beschreven financiële afwikkeling van het IHP Eemnes.
 2. Een totaal aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de dekking van het aanbestedingsnadeel en het meerwerk van € 293.500-, bestaande uit:
  1. een aanvullend krediet van € 135.000 voor de renovatie en uitbreiding van het schoolgebouw Schoolpad 1;
  2. een aanvullend krediet van € 4.500 voor de Nieuwbouw van het schoolgebouw Schoolpad 1;
  3. een aanvullend krediet van € 25.000 voor de interne verbouwing ten behoeve van het onderwijs in de Clusterschool;
  4. een aanvullend krediet van € 9.500 voor het realiseren van het consultatiebureau in de Clusterschool;
  5. een verlaging van de gemeentelijke investering met  € 60.500 voor het realiseren van een kinderdagverblijf in de Clusterschool;
  6. Een aanvullend krediet beschikbaar van € 180.000 te stellen voor extra investering gebruiker.
 3. Een aanvullend krediet van € 4.000 beschikbaar te stellen wegens overschrijding van de verhuiskosten onderwijs Clusterschool.
 4. Het krediet Aanpassing Openbare ruimte Schoolpad 1 te verlagen met € 29.500.
 5. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de uren van de BEL Combinatie
  1. van € 65.000 voor het Schoolpad 1
  2. van € 135.000 voor de Clusterschool.
 6. Overeenkomstig de Financiële verordening gemeente Eemnes 2017 de investering annuïtair af te schrijven en de extra kapitaallasten mee te nemen bij het opstellen van de begroting 2020.
 7. In te stemmen met de 8e begrotingswijziging 2019.

 

5.

Rondvraag / mededelingen