Collegebesluitenlijst Eemnes 8 oktober 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

01.

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 1 oktober 2019

 

De besluitenlijst van week 40 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

02.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01.

Metamorfose en verduurzaming jongerencentrum Impuls

 

Het voorstel is aangehouden in afwachting van meer informatie.

 

 

03.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01.

Bestuursopdracht verkoop en herbestemming bibliotheek

 

Het college besluit:

1. In te stemmen met de bestuursopdracht en de bestuursopdracht ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad’.
 

03.02.

Programmaplan Implementatie Omgevingswet 2019-2020

 

Het college besluit:

1. de raad te vragen om in te stemmen met de in het Programmaplan Implementatie Omgevingswet verwoorde ambitie, strategie, doelen en inspanningen.

2. de raad te vragen de 2e begrotingswijziging 2020 vast te stellen
 

03.03.

Verklaring van geen bedenkingen Snellaadstation op ’t Veentje aan de A27

 

Het college besluit:
1. in te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van het snellaadstation op ’t Veentje A27, i.v.m. de uitgebreide afwijkingsprocedure op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);

2. in te stemmen met de anterieure exploitatieovereenkomst;

3. de gemeenteraad voor te stellen de verklaring van geen bedenkingen (VVGB) af te geven i.v.m. de vergunningverlening van het snellaadstation;

 4. de verklaring van geen bedenkingen en de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage te leggen als de gemeenteraad over het afgeven van de VVGB, positief heeft besloten;

5. de gemeenteraad voor te stellen het vervolg van de afhandeling van de afwijkingsprocedure over te laten aan het college;

6. de gemeenteraad voor te stellen geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 lid 2 sub a Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

 

04.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

04.01.

Aanvullen saldo starterslening SVn

 

Het college besluit:

1. Het saldo bij de SVn ten behoeve van de Starterslening aan te vullen

2. Hiervoor een bedrag ad € 500.000 over te maken op de rekening courant bij de SVn of zo veel minder als binnen het budgetplafond past dat door de gemeenteraad vastgesteld is.
 

04.02.

AVU begrotingswijzigingen 2-2019 en 1-2020

 

Het college besluit:

1. kennis te nemen van de voorstellen van de AVU voor begrotingswijzigingen 2-2019 en 1-2020

2. aan de raad voor te stellen om naar aanleiding van deze voorstellen bijgaande zienswijze in te dienen.
 

04.03.

Deelname Lokaal Sportakkoord

 

Het college besluit:

1.De ‘Intentieverklaring Regeling Lokale Sportakkoorden - Sportformateur’ te ondertekenen, waarmee de gemeente een eenmalige Rijksbijdrage van

€ 15.000 ontvangt voor de inzet van een lokale sportformateur per januari 2020.

2.Toe te werken aan één gezamenlijk BEL-Sportakkoord, waarbij per gemeente per jaar een Rijksbijdrage van €10.000 wordt ontvangen voor de uitvoering.
 

05.

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN