Collegebesluitenlijst Eemnes 9 april 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 14
De collegebesluitenlijst van 1 april 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.1.

Verlenging cameratoezicht Eemnes
Korte inhoud: De gemeenteraad heeft de burgemeester van Eemnes op basis van artikel 2.77 uit de APV Eemnes en artikel 151c Gemeentewet de bevoegdheid gegeven om cameratoezicht toe te passen in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid. In 2008 is in Eemnes gestart met cameratoezicht in het belang van het handhaven van de openbare orde en voorkomen van ernstige vormen van inbreuken op de openbare orde.

De Burgemeester besluit:
- Het cameratoezicht te verlengen door middel van ondertekening van het aanwijzingsbesluit verlenging cameratoezicht 2019.

2.2.

Vaststellen jaarstukken 2018 Eemnes ten behoeve van accountantscontrole
Korte inhoud: Vaststellen van de jaarstukken 2018, zodat de accountant een formeel exemplaar heeft om de controle op uit te voeren.

Het college besluit:
1.  De jaarstukken 2018 vast te stellen met een voorlopig nadelig saldo van € 124.702.
2.  De portefeuillehouder te machtigen eventuele wijzigingen aan te brengen in de versie voor de accountant.

 

 

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Aanvraag meerjarige subsidie stichting Goede Buren bij gemeente Eemnes
Korte inhoud: Goede Buren vraagt een meerjarige subsidie van € 2.000,- voor het Taalcafé in de bibliotheek, ontmoetingsbijeenkomsten en het project textielatelier.

Het college besluit:
1. Een eenmalige subsidie voor 2019 te verlenen aan stichting Goede Buren Eemnes van
€ 2.000,- met ingang van 2019 ten behoeve van wekelijkse bijeenkomsten van het Taalcafé in de bibliotheek van Eemnes;
2. De kosten te dekken uit het budget Algemene Voorzieningen WMO 92610001- incidentele subsidies 44200

4.2.

Raadsmemo Voortgang Beleidsplan Jeugd 2019 - 2022; nr. 1
Korte inhoud: Door middel van deze raadsmemo wordt u geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het Beleidsplan Jeugd 2019 - 2022.

Het college besluit
1. In te stemmen met de inhoud van de raadsmemo Voortgang Beleidsplan Jeugd 2019 - 2022; nr. 1
2. De memo ter informatie naar de raad te sturen.

4.3.

Aanscherping Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Korte inhoud: Sinds 2013 hebben alle gemeenten een verplichte Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld. Het rijk verplicht de gemeenten nu op grond van het gewijzigde Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling om de gemeentelijke Meldcode per 1 januari 2019 aan te scherpen door een afwegingskader in de meldcode op te nemen

Het college besluit:

  1. De Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling gemeente Eemnes met ingang van 1 januari 2019 met terugwerkende kracht vast te stellen conform bijgevoegd concept.
  2. Een aandachtsfunctionaris aan te stellen ten behoeve van medewerkers die voor gemeente Eemnes werken en veel klantcontacten met inwoners hebben.

5.

Rondvraag / mededelingen