Collegebesluitenlijst Eemnes 9 juli 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 27
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.1.

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen
Korte inhoud: Het doel van dit voorstel is om te komen tot een gestructureerde, effectieve en gestandaardiseerde aanpak voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Dit leidt tot een snellere en meer kostenefficiënte verduurzaming van het vastgoed, en zorgt er voor dat wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen voor verduurzaming van gebouwen.

Het college besluit:
1. de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed van de gemeente Eemnes projectmatige aan te pakken conform het bijgevoegde projectplan;
2. begin 2020 de voortgang van dit project te evalueren en op basis van de inventarisatie per gebouw een voorstel voor te leggen voor de verduurzaming en het tempo’.
3. om in afwijking van het projectplan prioriteit te geven aan de verduurzaming van de brandweerkazerne.

2.2.

Overeenkomst Burgerpanel Eemnes
Korte inhoud: Gemeente Eemnes heeft een digitaal Burgerpanel. Het college van B&W wil de overeenkomst verlengen. Daarvoor is een collegebesluit nodig.

Het college besluit het digitale burgerpanel Eemnes voort te zetten en stemt in met de overeenkomst met de looptijd van een jaar.
 

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Subsidieaanvraag Feestcomité Eemnes voor Feestweek 2019.
Korte inhoud: De Stichting Feestcomité Eemnes heeft op 17 mei 2019 een subsidieaanvraag ingediend voor de feestweek "Buitengewoon Eemnes" van 6 september t/m 15 september 2019. De stichting vraagt € 13.500,-

Het college besluit:
1. een éénmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op € 13.500,- voor de feestweek "Buitengewoon Eemnes" van 6 t/m 15 september 2019;
2. 6000 euro te dekken uit het budget kunst en cultuur 92530000 incidentele subsidies 442000 (kort en klein festival) en € 7500 uit het budget WMO Algemene voorzieningen 92610001 – incidentele subsidies 442000’.

4.2.

Humanitas vraagt een subsidie voor een Rouwcafé en Inloop voor lotgenoten om elkaar te ondersteunen bij een verlies.
Korte inhoud: Voor 2019 wordt een eenmalige subsidie gevraagd en met ingang van 2020 een meerjarige subsidie van € 1.300,- per jaar.

Het college besluit:
. In 2019 aan Humanitas Eemland een eenmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op € 1.300,- voor 4 keer een Rouwcafé en Inloop ;
2. de kosten te dekken uit het budget 92610001 Algemene voorzieningen WMO 442068 subsidie Preventief voorveld;
3. Vanaf 2020 een meerjarige subsidie van € 1.300,- te verlenen en op te nemen in de begroting.
 

4.3.

Projectplan Binnenklimaat Clusterschool
Korte inhoud: De gebruikers van de Clusterschool hebben het signaal afgegeven dat het binnenklimaat niet optimaal is. Met het projectplan analyse klimaatklachten wordt duidelijk wat er nodig is om de ervaren problemen op te lossen.

Het college besluit:
1. in te stemmen met de uitvoering van het projectplan analyse klimaatklachten Clusterschool;
2. voor de uitvoering € 13068 beschikbaar te stellen en deze te boeken op kostenplaats 92420022/443600.
3. een raadsinformatiebrief op te stellen en deze tezamen met het gewijzigde pva analyse klimaatklachten aan de raad te sturen.

4.4.

Vroegsignalering
Korte inhoud: Uit het wetsvoorstel wijziging wet gemeentelijke schuldhulpverlening (WGS) vloeit voort dat het vroegsignaleren van schulden (betalingsachterstanden) een gemeentelijke taak wordt. In ieder geval wordt het veel nadrukkelijker genoemd dan dat nu het geval is. Daarop anticiperend wordt de colleges nu al gevraagd om in te stemmen met een pilot vroegsignalering op 1 januari 2020 voor een periode van twee jaar. Verder wil de gemeente jongeren die 18 worden en hun ouders middels een boekje informeren wat er allemaal wijzigt/ wat er allemaal verandert als je 18 jaar wordt. In dit boekje komt een losse lay-in met een voorwoord van de lokale wethouder en een opsomming van de regelingen/voorzieningen die er zijn.

Het college besluit:
1. Met ingang van 1 januari 2020 te starten met de pilot vroegsignalering.
2. de kosten voor de pilot vroegsignalering in de begroting 2020 en verder op te nemen.

4.5.

Verzoek ondersteuning opsporingsaanvraag Ultradiepe Geothermie
Korte inhoud: Larderel Energy is voornemens om een opsporingsvergunning aan te vragen. Een opsporingsvergunning is vereist voor het doen van proefboringen naar Ultradiepe Geothermie. Met de realisatie van een Ultradiepe Geothermiecentrale zou Eemnes haar doelstelling om klimaatneutraal te zijn in 2030 (mogelijk) volledig kunnen realiseren. Larderel Energy vraagt uw college om steun uit te spreken voor hun geplande aanvraag van een opsporingsvergunning.

Het college besluit:
1. steun uit te spreken voor de aanvraag van Larderel Energy voor het verkrijgen van een opsporingsvergunning, nodig
voor exploratieboringen naar Ultradiepe Geothermie;
2. geheimhouding op te leggen aan bijlage 1 en bijlage 2 conform artikel 10 lid 2 van de WOB.

4.6.

Herstelplan aannemer en definitieve planning Huis van Eemnes
Korte inhoud: Acceptatie herstelplan n.a.v. tekortkomingen, definitieve planning en afspraken tijdsgebonden kosten wijzigingen interieur.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de brief aan Vaessen BV d.d. 1 juli 2019 waarin het herstelplan wordt geaccepteerd en afspraken
worden vastgelegd over de planning, de boete voor de opgelopen vertraging, de projectmanagementorganisatie en
de tijdgebonden kosten van de verzoeken tot wijzigingen.
2. Volmacht te geven aan de heer S. Lankreijer deze brief te ondertekenen.
3. De definitieve planning d.d. 3 juli 2019 vast te stellen en als bijlage E aan de Basisovereenkomst d.d. 20 december 2017 te hechten.
4. op basis van artikel 10 lid 2 van de WOB en artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen aan de bijlagen tot 1-2-2020’.
5. middels een raadsinformatiebrief de gemeenteraad hierover te informeren’.
 

5.

Rondvraag / mededelingen