Collegebesluitenlijst Eemnes dd 01 april 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 13
De besluitenlijst van 26 maart 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

3.1.

Intrekken gebiedsvisie de Gebiedsvisie De Hilt en omgeving

Het college besluit:
1. in te stemmen met het intrekken van de gebiedsvisie De Hilt e.o.;
2. belanghebbenden hiervan in kennis te stellen;
3. de raad voor te stellen de gebiedsvisie De Hilt e.o. in te trekken.
 

3.2.

Budget aanvraag voor aanvullende bijdrage HOV halte A27 Eemnes/Laren aan de provincie Noord-Holland
Korte inhoud: In verband met de hogere kosten van het uiteindelijk door Eemnes gekozen ontwerp van de HOV halte A27 Eemnes/Laren volgens de Sprey-van den Berg variant moet aan de provincie Noord-Holland een aanvullende bijdrage worden betaald. Hiervoor moet een budget beschikbaar worden gesteld.

Het college besluit de raad voor te stellen:
1. Een budget beschikbaar te stellen van € 81.250,- en te reserveren van € 243.750, als bijdrage aan de provincie Noord-Holland voor de realisering van de HOV halte A27 Eemnes/Laren volgens de SpreyvandenBerg variant;
2. Het bovengenoemde bedrag te dekken door:
- te beschikken over twee provinciale subsidies van € 136.000,- en € 67.500,- voor het realiseren van een fietspad en
stallingsvoorzieningen nabij de HOV halte A27;
- onttrekking van een bedrag van € 121.500,- aan de reserve bovenwijkse voorzieningen van de grondexploitatie Zuidpolder;
3. In te stemmen met de 12e begrotingswijziging 2019;
4. Het college te machtigen de aanvullende afspraken met de provincie N-H over de realisering en financiering van de HOV halte op nader te bepalen wijze te formaliseren.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Verordening Jeugdhulp Gemeente Eemnes 2019
Korte inhoud: Op basis van jurisprudentie, het nieuwe beleidsplan jeugd en een ministeriële regeling is een nieuwe Verordening Jeugdhulp gemeente Eemnes 2019 opgesteld. Voorliggende verordening sluit aan op de reeds vastgestelde Verordening sociaal domein gemeente Eemnes 2018.

Het college besluit:
1. De Verordening Jeugdhulp Gemeente Eemnes 2019 ter vaststelling voor te leggen aan de raad;
2. Kennis te nemen van de matrix waarin de inbreng en wijze van verwerking van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein HBEL is opgenomen.
3. Nadere regels behorende bij de Verordening jeugdhulp gemeente Eemnes 2016 in te trekken.
 

5.

Rondvraag / mededelingen

5.1.

Raadsinformatiebrief Huis van Eemnes
Het college besluit 

- de raadsinformatiebrief aan de raad te zenden 

- aan de raadsinformatiebrief HvE geheimhouding op te leggen tot 5 april 09.00 uur obv artikel 25 van de gemeentewet en artikel 10 van de WOB.