Collegebesluitenlijst Eemnes dd 03 juni 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

Afwezig:
De heer Th. Reijn, wethouder

1.

Vaststellen besluitenlijst
De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.1.

Rapportage, voortgang en roadmap informatiebeheer 2018/2019
Korte inhoud: Conform artikel 9 van de Archiefverordeningen van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren en artikel 7 van de archiefverordening van de BEL Combinatie 2016, wordt eenmaal per jaar door het college verslag uitgebracht aan de Raad over hetgeen zij hebben verricht/laten verrichten ter uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor informatiebeheer (artikel 30 van de Archiefwet). Zij voegen daartoe het verslag van de archiefinspecteur en een activiteitenplan toe. De rapportage maakt evenals het voorgaande rapport een tussenbalans op van de staat van het informatie- en archiefbeheer. De documenten worden door het college vastgesteld en ter kennisname aan de raad aangeboden.

Het college besluit:
Vast te stellen:
- het door Gooi en Vechtstreek en Eemland samengestelde toezichtsrapport informatiebeheer 2018-2019 (BEL
combinatie: Gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren en de BEL-werkorganisatie);
- het handboek retrospectieve vervanging personeelsdossiers;
- het vervangingsbesluit retrospectieve vervanging personeelsdossiers
en de Raad te informeren.
 

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Aanvraag eenmalige subsidie voor 2 dansvoorstellingen door stichting Danscompagnie Eemnes.
Korte inhoud: Stichting Danscompagnie Eemnes heeft een subsidie gevraagd van € 2.500,- voor twee dansvoorstellingen.

Het college besluit:
1. een eenmalige subsidie te verlenen voor € 2000 voor 2 dansvoorstellingen
2. de kosten te dekken uit het budget Wmo

4.2.

Bestuursrapportage sociaal domein 2018
Korte inhoud: De rapportage bevat informatie over de ontwikkelingen in het gebruik van voorzieningen en de financiële consequenties. De rapportage gaat over de dienstverlening in het sociaal domein in 2018 voor de gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en Huizen.

Het college besluit de bestuursrapportage sociaal domein 2018 ter kennisname te verstrekken aan de raad.
 

5.

Rondvraag / mededelingen

5.1.

Algemene Ledenvergadering Vereniging Nederlandse Gemeenten 2019
Het college besluit wethouder Lankreijer te machtigen om namens de gemeente Eemnes stem uit te brengen op de ALV 2019 van de VNG.