Collegebesluitenlijst Eemnes dd 10 december 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

 

 01.

Vaststellen besluitenlijst week 49
De besluitenlijst week 49 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

 

02.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01.

Besluit aanwijzing archivaris

 

Het college besluit:
1 als archivaris aan te wijzen mevrouw N. (Natasja) Pels
2 dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2020

 

 

02.02.

Wijzigen grondslag subsidie Slachtofferhulp Nederland.

 

Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met wijziging van de grondslag voor de subsidie aan Slachtofferhulp Nederland en deze vast te stellen op € 0,29 per inwoner;
2. De kosten van de hogere subsidie € 275,- te dekken uit het budget Veiligheid en criminaliteit-overige goederen en diensten: 92120000-438099
3. De gewijzigde subsidie op te nemen in de begroting 2021.

 

 

03.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01.

Paardenroutes

 

1. Kennis te nemen van de adviezen van de Aeres Hogeschool Dronten over de paardenroutes;

2. Begin 2020 binnen bestaande budgetten de volgende maatregelen te realiseren: - Het plaatsen van waarschuwingsborden ‘oversteekplaats paarden’ op de door de studenten voorgestelde locaties in Eemnes; - Het realiseren van voorzieningen om makkelijker op / van het paard te stappen op de door de studenten voorgestelde locaties in Eemnes; - Het verbeteren van de aansluiting van het Calamiteitenpad op de Wakkerendijk.

3. Medio 2020 nader overleg te voeren met belanghebbenden over de vervolgstappen.

4. De gemeenteraad te informeren via een Raadsinformatiebrief.

 

 

 

04.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

 

 

04.01.

Aanpassingen verordening sociaal domein Eemnes 2018

 

Het college besluit:

1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel, waarin geadviseerd wordt de "Verordening tot wijziging van de verordening sociaal domein gemeente Eemnes 2018" conform de voorgestelde wijzigingen vast te stellen.

 

 

04.02.

Dienstverleningsovereenkomst Regionale Samenwerking 2019

 

Het college besluit:

1. In te stemmen met de Dienstverleningsovereenkomst regionale samenwerking Sociaal Domein 2019 met de gemeente Amersfoort.

2. In te stemmen met de Regionale inkoopsamenwerking sociaal domein Regio Amersfoort 2019.

3. In te stemmen met de Verwerkersovereenkomst uitvoering gemeente Amersfoort.

 

 

04.03.

Inkoop Zorg en Ondersteuning Sociaal Domein regio Amersfoort 2020

 

Het college besluit:

1. a. Voor Veilig Thuis, in lijn met de afspraken met de zes samenwerkende regio’s, vooralsnog als regio een bedrag te beschikken van € 1.937.746 voor de eerste helft van 2020. Voor de gemeente Eemnes betreft dit € 23.351 (zie tabel 2).

b. In 2020 op basis van de realisatie in het eerste half jaar en het resultaat van onderhandelingen met de rijksoverheid samen met de zes regio’s te besluiten over de bekostiging van Veilig Thuis in de tweede helft van 2020. c. Voor SAVE als regio in 2020 een bedrag te reserveren ter hoogte van € 7.127.071 en hiervan vooralsnog 95% als subsidie te verstrekken. Waarbij SVMN de opdracht krijgt om samen met gemeenten de benodigde budgetten te laten dalen door inzet op preventie. Voor de gemeente Eemnes betreft dit € 113.483 (zie tabel 2).

 

2. A. De loon- en prijs indexpercentages voor de tarieven voor Jeugd in 2020 vast te stellen op 2,84 % en de uitzonderingen op dit indexpercentage vast te stellen conform de bedragen in tabel 1.

B. de berekeningswijze voor de indexpercentages Jeugd vanaf 2020 vast te stellen op basis van een mengpercentage, bestaande uit 90% looncomponent (OVA-index) en 10% prijscomponent (consumenten prijsindex van het CBS) en hiermee af te wijken van de bepaling voor indexering zoals gesteld in de Verordening Jeugdhulp gemeente Eemnes 2019 (artikel 8.3).

C. De Verordening Jeugdhulp gemeente Eemnes 2019 bij de eerstvolgende wijziging te herzien voor wat betreft de wijze van indexeren (artikel 8.3).

 

3. De afspraken op risicodeling 2019-2022 vastgelegd in de collegebesluiten van september 2018, met terugwerkende kracht tot 2019, zodanig te interpreteren dat de risicoverevening ook van toepassing is op verblijf en crisis jeugd geleverd door andere aanbieders dan de breed spectrum aanbieders.

 

4. Bij de kadernota de meerjarige begroting voor jeugdhulp te herzien en daarbij een voorstel te doen voor aanpassing van de begroting 2020.

 

5. In te stemmen met de kostenverhoging als gevolg van bovenstaande besluiten van in totaal € 52.660 (zie tabel 3).

 

6. Aan de hand van de jaarcijfers over 2019 de kostenverhoging te analyseren, inclusief bovenstaande kostenverhoging, en de gevolgen ervan te verwerken in een raadsvoorstel voor wijziging van het budget voor jeugdzorg 2020.

 

 

04.04.

Strategische agenda regio Amersfoort - resultaten Dialooggroepen

 

Het college besluit:
1. de voorstellen vanuit de Dialooggroep Energie die niet doorgaan naar de RES op te nemen ter verder onderzoek in de Strategische Agenda, met uitzondering van de perspectiefkaarten 32 t/m 35 (landelijke (lobby) agenda), deze laatste worden niet opgenomen in de Strategische Agenda.2 2. de voorstellen vanuit de Dialooggroepen Wonen en Arbeid voor kennisgeving aan te nemen 3. het raadsvoorstel van de regionale stuurgroep aan de raad voorleggen (zie bijgevoegd raadsvoorstel), met een aanvullend/afwijkend advies vanuit het college (zoals aangegeven onder punt 1.)

 

 

04.05.

Subsidie Versa Welzijn (Versa)

 

Het college besluit:

1. In te stemmen met de prestatieafspraken met Versa: 'Doelstelling en Afspraken diensten Versa Welzijn 2020’ (bijlage 1).

2. In te stemmen met het verlenen van een subsidie aan Versa van €369.837 voor 2020.

3. In te stemmen met de verantwoording van Versa over 2018 en de subsidie vast te stellen op €251.606.

4. In te stemmen met de met de verantwoording van Versa voor het onderdeel persoonsvolgende financiering 2018 vast te stellen op €25.082 waardoor een bedrag ad €12.082 aan Versa wordt nabetaald.

 

 

 

05.

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

 

05.01.

Regiostukken Overleggen Regio Amersfoort

 

Regionaal Economische Agenda:
Het college besluit kennis te nemen van de Regionaal Economische Agenda (REA) en besluit wethouder Reijn te mandateren in te stemmen met de REA in het Bestuurlijk Overleg Economische Zaken regio Amersfoort.